PL EN RU
Policja w systemie zapobiegania przemocy w rodzinie
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku
 
 
Data publikacji: 16-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2019;51
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przemoc godzi w wolność osobistą jednostki, zmusza ją do zachowań niezgodnych z własną wolą, a tym samym zagraża życiu oraz zdrowiu jednostki i grupy społecznej jaką jest rodzina. Prawo do ochrony przed przemocą w rodzinie jest jednym z obowiązków państwa, którego zaniechanie może być uznane za naruszenie praw człowieka. Realizując ten obowiązek Polska stworzyła system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Istotnym jego elementem jest Policja, która jako pierwsza zaczęła wcielać w życie procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Niebieskie Karty”. Stało się to już w 1998 roku, kiedy to Komendant Główny Policji wydał zarządzenie, które określało sposób realizacji przez policjantów zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a także wprowadził do użytku służbowego druki „Niebieskich Kart”. Następnie na podstawie przywołanej wyżej ustawy wydane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Wymienione akty prawne nakładają na Policję określone zadania w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie: jaką rolę wypełnia Policja w systemie zapobiegania przemocy w rodzinie?
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (12)
1.
Biuro Prewencji KGP, Informacja dotycząca realizacji przez Policję procedury „Niebieskie Karty” w 2017 r.
 
2.
Gierszewski J., Polityka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na funkcjonowanie Policji, [w:] P. Majer, M. Seroka (red.), 225 lat policji, t. 2, Olsztyn 2017.
 
3.
Hanausek T., Przemoc jako forma działania przestępnego, Kraków 1966.
 
4.
Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli Pomoc Osobom Dotkniętych Przemocą domową, KPS.410.004.00.2015.
 
5.
Mazur J., Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002.
 
6.
Olechnicki K., Załęcki K., Słownik socjologiczny, wyd. II poprawione, Toruń 1988.
 
7.
Płatek M., Karnoprawne modele przeciwdziałania przemocy w rodzinie, „Archiwum Kryminologii” 2007–2008, t. XXIX–XXX.
 
8.
Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994.
 
9.
Pospiszyl I., Razem przeciw przemocy, Warszawa 1999.
 
10.
Sasal H.D., Niebieskie karty, Warszawa 1998.
 
11.
Spurek S., Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz, Warszawa 2008.
 
12.
Zabłocka M., System przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Aspekty obiektywne i subiektywne, praca magisterska na prawie maszynopisu, AP Słupsk 2017.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top