PL EN RU
Rola sądów administracyjnych w zapewnieniu ochrony praw dzieci par jednopłciowych (w kontekście prawa europejskiego)
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
2
Uniwersytet Łódzki
 
 
Data publikacji: 15-12-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;70
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rola sądów w zakresie ochrony praw jednostki i tzw. prawotwórstwo sądowe stanowią zagadnienia teoretyczne o doniosłym znaczeniu dla praktyki stosowania prawa, jako że dotyczą odpowiedzi na pytanie o to, co wolno sędziemu w sytuacji, gdy przepisy ustawowe w ocenie sądu są nieaktualne lub niewystarczające do rozstrzygnięcia w konkretnym stanie faktycznym z uwagi na zmianę stosunków społecznych. Przedmiotem opracowania jest ukazanie roli sądów administracyjnych w zakresie ochrony praw dzieci par jednopłciowych. Współczesne zjawiska funkcjonujące na skalę europejską, takie jak: otwarte granice i ruchy migracyjne, pluralizm stylów życia, czy rozwój technologii informacyjnych i medycznych znajdują odzwierciedlenie w stosunkach prawnych regulowanych przez różnorodne gałęzie prawa, w tym w normach regulujących sprawy mieszczące się w zakresie kognicji sądów administracyjnych. Stanowią też, inter alia, źródło problemów w tytułowym zakresie, związanych z interpretacją owych norm. Orzecznictwo może odegrać istotną rolę zarówno w dynamicznym interpretowaniu prawa w ramach realiów społecznych, ujednolicaniu praktyki, jak i poszerzaniu świadomości ochrony praw jednostki. Tytułowa tematyka przedstawiona jest w świetle prawa europejskiego – przede wszystkim w świetle standardów i zasad prawa, których źródłami są: tradycje państw europejskich oraz prawo krajowe, regulacje między- i ponadnarodowe oraz case-law Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Warto przy tym podkreślić, że jeżeli chodzi o prawo unijne nie nastąpiła w tym zakresie harmonizacja lub ujednolicenie standardów na poziomie wspólnotowym (ani konwencyjnym) z uwagi na nieprzekazanie Unii Europejskiej stosownych kompetencji przez państwa członkowskie. Zgodnie z zasadą przyznania Unia może działać tylko w zakresie swoich kompetencji i ma ich tylko tyle, ile powierzyły jej państwa członkowskie. Zatem wszystkie materie niewskazane wprost jako kompetencje UE pozostają w gestii autonomicznej regulacji państw członkowskich. Kwestie te wchodzą jednakże – pośrednio – w zakres normowania przewidziany przez Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejską Konwencję Praw Człowieka – EKPC). W opracowaniu wykazano, że sądy administracyjne – z zasady orzekające zachowawczo i formalistycznie – potrafią odwołać się do wartości elastyczności stosowania prawa w sytuacji konieczności przyznania ochrony praw dzieci par jednopłciowych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (4)
1.
Banaszkiewicz B., „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny”. O niektórych implikacjach art. 18 Konstytucji RP, «Kwartalnik Prawa Prywatnego» 2013, nr 3.
 
2.
Dworkin R., Hard Cases, «Harvard Law Review» 1975, vol. 88, nr 6.
 
3.
Kalisz A., Leszczyński L., Liżewski B., Wykładnia w międzynarodowym prawie praw człowieka i prawie Unii Europejskiej. Model wykładni a odrębności, Lublin 2012.
 
4.
Mączyński A., Konstytucyjne i międzynarodowe uwarunkowania instytucjonalizacji związków homoseksualnych, [w:] M. Andrzejewski (red.), Związki partnerskie: debata na temat projektowanych zmian prawnych, Toruń 2013.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top