PL EN RU
O zwoływaniu posiedzeń Sejmu i Senatu RP
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Data publikacji: 15-12-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;70
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem niniejszego artykułu jest zagadnienie prawnych mechanizmów zwoływania posiedzeń Sejmu i Senatu RP. Autor dokonuje w nim prezentacji oraz dogmatycznej analizy przepisów normujących tryb zbierania się obu izb zarówno z mocy postanowienia ich Marszałków, jak i Prezydenta. Dąży on przy tym do usunięcia pojawiających się tutaj interpretacyjnych wątpliwości i jednocześnie zgłasza doskonalące dzisiejsze rozwiązania postulaty de lege ferenda. Przeprowadzone rozważania mają charakter kompleksowy i ukazują całokształt problemów składających się na tytułową tematykę. Na ich tle wyłania się główna teza opracowania, z której wynika, że choć istniejący mechanizm zwoływania posiedzeń izb skonstruowany jest zasadniczo w sposób prawidłowy, to jednak częściowo wymaga on normatywnych modyfikacji.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (26)
1.
Czarny P., Naleziński B., Organy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002.
 
2.
Garlicki L., Komentarz do art. 9, [w:] L. Garlicki (red.), Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1996.
 
3.
Garlicki L., Komentarz do art. 109, uwaga 12, [w:] L. Garlicki (red.), Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001.
 
4.
Granat M., Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, wyd. 4, Warszawa 2010.
 
5.
Gwiżdż A., W sprawie niektórych postanowień regulaminu sejmowego, «Państwo i Prawo» 1960, nr 8–9.
 
6.
Jamróz A., Status konstytucyjny Prezydenta RP w świetle funkcji określonych w art. 126 Konstytucji (propozycje wykładni), [w:] S. Bożyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Białystok 2013.
 
7.
Jarosz Z., Opinia w sprawie terminu zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu IV kadencji, «Przegląd Sejmowy» 2001, nr 6.
 
8.
Juchniewicz J., Dąbrowski M., Kompetencyjny charakter art. 126 Konstytucji RP, «Przegląd Sejmowy» 2014, nr 4.
 
9.
Koksanowicz G., Prawny model kierownictwa Sejmem w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1996 roku, Lublin 2014.
 
10.
Kudej M., Kompetencje Senatu w świetle reformy konstytucyjnej z kwietnia 1989 r., «Państwo i Prawo» 1990, nr 2.
 
11.
Mojak R., Pozycja prawna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w okresie transformacji ustrojowej w Polsce (1989–1991), Lublin 1992.
 
12.
Mycielski A., Polskie prawo polityczne (Konstytucja z 17 III 1921 r.), Kraków 1947.
 
13.
Pastuszko G., Procedura ustalania porządku dziennego posiedzeń Sejmu RP, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2018, nr 5.
 
14.
Pastuszko G., Around the Issue of Convening Meetings of the Sejm, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2019, nr 5.
 
15.
Rakowska-Trela A., Kontrowersje wokół Marszałka Seniora, «Konstytucyjny.pl» 11.11.2019, https://konstytucyjny.pl/a-rak....
 
16.
Sarnecki P., Funkcje i struktura parlamentu według nowej Konstytucji, «Państwo i Prawo» 1997, nr 11.
 
17.
Sarnecki P., Komentarz do art. 184 regulaminu Sejmu, [w:] A. Szmyt (red.), Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018.
 
18.
Sarnecki P., Założenia konstytucji (Uwagi de lege ferenda), «Państwo i Prawo» 1990, nr 7.
 
19.
Sarnecki P., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Warszawa 2000.
 
20.
Skrzydło W., Komentarz do art. 109 Konstytucji. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2009.
 
21.
Steinborn S., Komentarz do art. 234 Konstytucji, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz art. 87–243, t. II, Warszawa 2016.
 
22.
Stembrowicz J., Parlament V Republiki, Warszawa 1963.
 
23.
Szmyt A., Elementy praktyki sejmowej pod rządami Konstytucji RP (1997–2007), Gdańsk 2008.
 
24.
Wiszowaty M., Okoliczności uchwalenia ustawy budżetowej w dniu 16 grudnia 2016 r. (druki nr 881, 1094 i 109-A) i ich konsekwencje dla ważności podjętej przez Sejm decyzji, [w:] A. Szmyt, K. Grajewski, M.M. Wiszowaty, Miscellaena parlamentarne. Praktyka w sferze napięć konstytucyjnoprawnych, Gdańsk 2017.
 
25.
Zubik M., Komentarz do art. 1, [w:] A. Szmyt (red.), Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018.
 
26.
Zubik M., Organizacja wewnętrzna Sejmu RP, Warszawa 2003.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top