PL EN RU
Porównanie pozycji ustrojowej prezydenta Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 
 
Data publikacji: 27-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2014;33
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Federacja Rosyjska i Republika Białoruś to państwa, w których pozycja konstytucyjna prezydenta jest niezwykle silna. Konstytucja Federacji Rosyjskiej z 1993 r. i konstytucja Białorusi z 1994 r. umieściły prezydenta bardzo wysoko w hierarchii władzy państwowej. Posiada on uprawnienia władzy wykonawczej, a także rozległe prerogatywy dotyczące polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej. Celem artykułu jest zbadanie i porównanie konstytucyjno-prawnej pozycji prezydenta w systemie politycznym Rosji i Białorusi. W obu państwach mamy do czynienia w zasadzie z republiką prezydencką. Interesujące może być porównanie formalnej siły prezydenta w analizowanych państwach.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (41)
1.
A.R. Bartnicki, Borys Jelcyn – anatomia politycznej degeneracji, [w:] A. Jach (red.), Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, Kraków 2011.
 
2.
A.R. Bartnicki, Model dwuwładzy w poradzieckiej Rosji – anomalia system czy odpowiedź na wyzwania transformacji?, [w:] W. Konarski, A. Durska, S. Bachrynowski (red.), Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, Warszawa 2011.
 
3.
A.R. Bartnicki, Parlament i wybory parlamentarne w posowieckiej Rosji, [w:] T. Mołdawa, J. Zaleśny (red.), Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, Warszawa 2011.
 
4.
A.R. Bartnicki, Wybrane problem rosyjskiego quasi-autorytaryzmu, „Studia Politologiczne” 2010, vol. 18.
 
5.
J. Ciapała, P. Mijal, Prawo wyborcze na urząd prezydenta na Białorusi, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, Warszawa 2007.
 
6.
A. Czajkowski, Federacja Rosyjska, [w:] W. Baluk, A. Czajowski (red.), Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, Wrocław 2007.
 
7.
M. Czerwiński, Prezydent jako głowa władzy wykonawczej – model białoruski, [w:] M. Drzonek, A. Wołek (red.), Władza wykonawcza w Polsce i Europie, Kraków–Nowy Sącz 2009.
 
8.
M. Czerwiński, Zgromadzenie Narodowe Białorusi, Warszawa 2008.
 
9.
B. Dziemidok-Olszewska, Odpowiedzialność prezydenta i rządu w Federacji Rosyjskiej, [w:] A. Jach (red.), Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, Kraków 2011.
 
10.
R. Gortat, Ostatnia autokracja w Europie. System władzy na Białorusi po referendum w 1996 r., „Przegląd Europejski” 2001, nr 2(3).
 
11.
S. Grabowska, Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich, Toruń 2012.
 
12.
S. Grabowska, Sądy Konstytucyjne w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 2008.
 
13.
K. Jurewicz-Bakun, The Council of the Federation as the Upper Chamber of the Russian Parliament, [in:] J. Matwiejuk, K. Prokop (eds.), Evolution of the Constitutionalism in the Selected States of Central and Eastern Europe, Białystok 2010.
 
14.
J. Kondratiewa-Bryzik, Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Federacji Rosyjskiej, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Toruń 2010.
 
15.
M. Kowalska, Geneza i kształt systemu konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, [w:] A. Jach (red.), Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, Kraków 2011.
 
16.
E. Kużelewska, A.R. Bartnicki, The constitutional and structural position of the President of the French Fifth Republic and the Russian Federation. The attempt at the comparative analysis, [in:] J. Matwiejuk, K. Prokop (eds.) Evolution of the Constitutionalism in the Selected States of Central and Eastern Europe, Białystok 2010.
 
17.
W. Marciniak, Reforma polityczna czy dezorganizacja? Kształtowanie się organów władzy wykonawczej w Rosji, [w:] M. Drzonek, A. Wołek (red.), Władza wykonawcza w Polsce i Europie, Kraków–Nowy Sącz 2009.
 
18.
M. Maszkiewicz, Republika Białoruś, [w:] W. Baluk, A. Czajowski (red.), Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, Wrocław 2007.
 
19.
J. Matwiejuk, Evolution of the constitutional system of the Russian Federation, [in:] J. Matwiejuk, K. Prokop, Evolution of Constitutionalism in the Selected States of Central and Eastern Europe, Białystok 2010.
 
20.
J. Matwiejuk, Rosja, [w:] S. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Białystok 2012.
 
21.
M. Podolak, Model przywództwa w systemie autorytarnym Republiki Białoruś, [w:] W. Konarski, A. Durska, S. Bachrynowski (red.), Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, Warszawa 2011.
 
22.
J. Rychlik, Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Białoruś, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Toruń 2010.
 
23.
R. Sadowski, A. Wierzbowska-Miazga, I. Wiśniewska, Białoruś – nieznany sąsiad UE. Sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza Białorusi, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2005.
 
24.
R. Sadowski, Raport. Białoruś 2006, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2007.
 
25.
R. Sakwa, Russian Politics and Society, Routledge 2008.
 
26.
L. Shevtsova, Putin’s Russia, Washington 2005.
 
27.
V. Silitski, Belarus. Country Report, [in:] L. Moots (ed.), Nations in Transit 2010: Democratization from Central Europe to Eurasia, Freedom House 2010.
 
28.
W. Sokolewicz, Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej, [w:] J. Trzciński (red.), Sądy Konstytucyjne w Europie. Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja, t. IV, Warszawa 2000.
 
29.
A. Stelmach, Zmiana i stabilność w systemie politycznym współczesnej Rosji, Poznań 2003.
 
30.
A. Waszkiewicz, Sąd Konstytucyjny Republiki Białoruś: przed i po referendum listopadowym 1996 roku, [w:] J. Trzciński (red.), Sądy Konstytucyjne w Europie. Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja, t. IV, Warszawa 2000.
 
31.
J. Wojnicki, Ewolucja system politycznego Białorusi, [w:] J. Zaleśny (red.), Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, Warszawa 2010.
 
32.
J. Zaleśny, Oddziaływanie Rządu Federacji Rosyjskiej na wykonywanie inicjatywy ustawodawczej, [w:] T. Mołdawa, J. Zaleśny (red.), Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, Warszawa 2011.
 
33.
J. Zaleśny, Prezydent a Rząd w Federacji Rosyjskiej, [w:] J. Zaleśny (red.), Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, Warszawa 2010.
 
34.
J. Zaleśny, Przywództwo Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej. Aspekty analizy prawnoustrojowej, [w:] W. Konarski, A. Durska, S. Bachrynowski (red.), Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, Warszawa 2011.
 
35.
J. Zaleśny, System konstytucyjny Białorusi, Warszawa 2011.
 
36.
J. Zaleśny, Współdziałanie rządu i prezydenta Federacji Rosyjskiej w realizacji inicjatywy ustawodawczej, [w:] A. Koseski, J. Wojnicki (red.), Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej. 20 lat doświadczeń, Pułtusk 2011.
 
37.
E. Zieliński, Parlament Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2002.
 
38.
E. Zieliński, Rząd Federacji Rosyjskiej, [w:] E. Zieliński, J. Zieliński, Rządy w państwach Europy, tom 3, Warszawa 2006.
 
39.
E. Zieliński, System konstytucyjny Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2005.
 
40.
J. Zieliński, Rząd Republiki Białoruś, [w:] E. Zieliński, J. Zieliński, Rządy w państwach Europy, tom 3, Warszawa 2006.
 
41.
A.B. Зyйков, Институт президенства в России: конституционная модель, современные реалии и перспективы развития, „Конституционный вестник” 2008, № 1(19).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top