PL EN RU
Ewolucja pozycji ustrojowej Zgromadzenia Narodowego w latach 1989–2019
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Data publikacji: 15-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2019;53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dynamika zachodząca w ramach systemu politycznego powoduje, że zachodzą w nim zmiany. Polski system polityczny nie jest pod tym względem wyjątkiem – w okresie 1989–2019 można wskazać liczne przykłady modyfikacji instytucji ustrojowych. Stosunkowo rzadko mamy jednak do czynienia ze zmianami na tyle gruntownymi, że przyczyniają się do znaczącego wzmocnienia lub osłabienia pozycji ustrojowej organu. Przykładem takich przeobrażeń jest Zgromadzenia Narodowe, które okresowo dysponowało tak istotnymi dla systemu politycznego kompetencjami jak prawo wyboru prezydenta państwa, czy prawo przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie organ ten uaktywnia się tylko przy okazji prac nad własnym regulaminem, przysięgi składanej przez Prezydenta RP, a także gdy obchody jubileuszu zakładają wygłoszenie przez Prezydenta RP orędzia na forum Zgromadzenia. Niniejsze opracowanie stanowi analizę ewolucji Zgromadzenia Narodowego w związku ze zmianami zachodzącymi w zakresie jego kompetencji, ma także pozwolić udzielić odpowiedzi na pytanie o rangę tego organu w przyszłości.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (9)
1.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 
2.
Gdulewicz E., Zgromadzenie Narodowe, [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Warszawa 2009.
 
3.
Górecki D., Uwagi o charakterze Zgromadzenia Narodowego, [w:] M. Zubik (red.), Minikomentarz dla maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, Warszawa 2017.
 
4.
Grabowski R., Zasady zmiany konstytucji w projektach polskiej ustawy zasadniczej rozpatrywanych przez Zgromadzenie Narodowe oraz w aktach prawnych w latach 1992–1997, [w:] Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak (red.), Współczesne wyzwania państwa i prawa. Księga jubileuszowa prof. Jerzego Jaskiernii z okazji 45-lecia pracy naukowej, Toruń 2017.
 
5.
Krukowski S., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r., [w:] M. Kallas (red.), Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, Warszawa 1990.
 
6.
Pastuszko G., Kompetencje Zgromadzenia Narodowego, „Państwo i Prawo” 2015, z. 8.
 
7.
Pastuszko G., O potrzebie uchwalenia nowego regulaminu Zgromadzenia Narodowego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 4.
 
8.
Skotnicki K., Zgromadzenie Narodowe, [w:] A. Pułło (red.), Zagadnienia współczesnego prawa konstytucyjnego, Gdańsk 1993.
 
9.
Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top