PL EN RU
Constitutional Determinants of the State’s Policy Towards the Church in Poland After 1989
 
Więcej
Ukryj
1
Professor at the Institute of Political Science, University of Warsaw
 
 
Data publikacji: 27-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2014;31
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The text is about the constitutional foundations of the State’s policy towards the Church in Poland after 1989. It analyses the political and social determinants of the currently binding legal regulations indicating the State-Church relationship, their content and the way constitutional regulations referring to the issue of religion are applied. All the reflections are presented in the context of the question about the secularity of the relationship between the State and the Church.
 
REFERENCJE (23)
1.
Borecki P., Elementy konfesjonalizacji państwa we współczesnej Polsce, [in:] J. Szymanek (ed.), Państwo wyznaniowe. Doktryna, prawo i praktyka, Warszawa 2011.
 
2.
Borecki P., Geneza modelu stosunków państwo-kościół w Konstytucji RP, Warszawa 2008.
 
3.
Borecki P., Koncepcje stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi w projektach i postulatach konstytucyjnych, Warszawa 2002.
 
4.
Borecki P., Państwo neutralne światopoglądowo: ujęcie komparatystyczne, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2006, t. IX.
 
5.
Brożyniak J., Konstytucyjne dylematy regulacji stosunków wyznaniowych we współczesnej Polsce, Warszawa 1996.
 
6.
Działocha K., Trybunał Konstytucyjny wobec zmiany Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1990, nr 4.
 
7.
Gebethner S., Rzeczpospolita w świetle postanowień rozdziału pierwszego Konstytucji z 1997 roku, [in:] E. Zwierzchowski (ed.), Podstawowe pojęcia pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Katowice 2000.
 
8.
Gowin J., Kościół w czasach wolności 1989–1999, Kraków 1999.
 
9.
Krukowski J., Państwo a kościoły i związki wyznaniowe w projekcie konstytucji RP, [in:] J. Krukowski (ed.), Ocena projektu konstytucji RP, Lublin 1996.
 
10.
Krukowski J., Realizacja konkordatu z 1993 r. w prawie polskim, „Studia Prawnicze” 1999, nr 3.
 
11.
Leszczyński P., Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji RP, Warszawa 2001.
 
12.
Małajny R.M., Konkordat polski z 1993 r. – altera pars, [in:] B. Górowska, Konkordat polski 1993. Wybór materiałów źródłowych z lat 1993–1996, Warszawa 1997.
 
13.
Małajny R.M., Neutralność a bezstronność światopoglądowa państwa (uwagi na tle polskiej praktyki konstytucyjnej po 1989 r.), [in:] T.J. Zieliński (ed.), Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009.
 
14.
Małajny R.M., Państwo a Kościół w Konstytucji III RP (refleksje aksjologiczne), „Państwo i Prawo” 1995, nr 8.
 
15.
Misztal H., Systemy relacji państwo – kościół, [in:] H. Misztal (ed.), Prawo wyznaniowe, Lublin 2003.
 
16.
Osuchowski J., Religia i Konstytucja, [in:] T. Mołdawa (ed.), Państwo. Demokracja. Samorząd. Księga pamiątkowa na sześćdziesięciopięciolecie Profesora Eugeniusza Zielińskiego, Warszawa 1999.
 
17.
Pietrzak M., Prawo kanoniczne w polskim systemie prawnym, „Państwo i Prawo” 2006, nr 8.
 
18.
Szymanek J., Formy prawnej instytucjonalizacji rozdziału państwa i kościoła, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2008, t. XI.
 
19.
Szymanek J., Interpretacja przepisów wyznaniowych w konstytucji, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2006, t. IX.
 
20.
Szymanek J., Prawo wyznaniowe w praktyce III RP (zagadnienia wybrane), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, z. 1.
 
21.
Szymanek J., Tryb ratyfikacji konkordatu z 1993 roku – główne problemy, [in:] Cz. Janik, P. Borecki (eds.), Dziesięć lat polskiego konkordatu, Warszawa 2009.
 
22.
Winiarczyk-Kossakowska M., Konstytucyjna regulacja problematyki wyznaniowej w Polsce Ludowej, „Studia Politologiczne” 2012, Vol. 23.
 
23.
Zieliński T.J., Regulacja stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi w trybie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 2003, nr 7.
 
ISSN:1640-8888