PL EN RU
Znaczenie tradycyjnych źródeł informacji w działalności infobrokerskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 15-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2019;54
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Współcześnie Internet stał się wiodącym źródłem informacji, nie można jednak umniejszać roli informacji pozyskiwanych z tradycyjnych źródeł, nie straciły one swojej aktualności i znaczenia. Za właściwą strategię infobrokera należy uznać taką, która uwzględnia techniki wyszukiwawcze typowe dla danego rodzaju źródła. W pierwszej części tekstu skupiono się na metodologii nauki o informacji oraz wskazano miejsce infobrokera w procesie informacyjnym. Jednym z kluczowych aspektów prezentowanej analizy jest przedstawienie wiodących definicji i klasyfikacji tradycyjnych źródeł informacji z zakresu wiedzy historycznej i informatologii. Druga część tekstu odnosi się do kompetencji osoby wykonującej zawód brokera informacji, do których zaliczają się: wyszukiwanie, gromadzenie i opracowywanie informacji z takich instytucji, jak państwowe i prywatne archiwa, biblioteki czy muzea.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (17)
1.
Baczyńska B., Grabarz K., Machlowski S., Jak zostać brokerem informacji? Wybrane aspekty praktyczne, [w:] S. Cisek, A. Januszko-Szakiel (red.), Zawód infobroker. Polski rynek informacji, Warszawa 2015.
 
2.
Batorowska H., Czubała B., Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej, Kraków 1996.
 
3.
Chmielewska-Gorczyca E., Sosińska-Kalata B., Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa, Warszawa 1991.
 
4.
Dembowska M., Dokumentacja i informacja naukowa. Zarys problematyki i kierunki rozwoju, Warszawa 1965.
 
5.
Dembowska M., Nauka o informacji naukowej (informatologia). Organizacja i problematyka badań w Polsce, Warszawa 1991.
 
6.
Dominiczak H., Zarys metodologii historii, Częstochowa 1995.
 
7.
Handelsman M., Historyka. Zasady metodologii i teorii poznania historycznego, oprac. P. Węcowski, Warszawa 2010.
 
8.
Januszko-Szakiel A., Informacja tworzywem przekazów infobrokerskich. Wybrane zagadnienia, [w:] S. Cisek, A. Januszko-Szakiel (red.), Zawód infobroker. Polski rynek informacji, Warszawa 2015.
 
9.
Kovach B., Rosentiel T., Warp Speed. America in the Age of Mixed Media, Nowy Jork 1999.
 
10.
Kula M., Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002.
 
11.
Labuda G., Próba nowej systematyki i nowej interpretacji źródeł historycznych, „Studia Źródłoznawcze” 1957, t. I.
 
12.
Ratajewski J., Wybrane problemy metodologiczne informologii nauki (informacji naukowej), Katowice 1994.
 
13.
Ratajewski J., Informologia – nauka o informacji, [w:] A. Jarosz (red.), Informacja naukowa, bibliotekarstwo, zagadnienia wydawnicze, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne, t. V, Katowice 1992.
 
14.
Sosnowska K., Pomoce do nauczania przedmiotu „Opracowanie dokumentacyjne źródeł informacji”. Ćwiczenia. Sprawdziany, Warszawa 1980.
 
15.
Świderska G.K. (red.), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy. Wyzwania dla polskich przedsiębiorstw, Warszawa 2003.
 
16.
Topolski J., Metodologia historii, Warszawa 1984.
 
17.
Żmigrodzki Z, Bibliografia. Metodyka i organizacja, Warszawa 2000.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top