PL EN RU
Informacyjne determinanty rozwoju społeczno-ekonomicznego w XXI wieku: perspektywa infobrokeringu
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 15-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2019;54
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia wybrane teoretyczne i empiryczne aspekty istnienia informacji w społecznym i gospodarczym wymiarze współczesnych demokratycznych systemów politycznych. Wskazano na poziom ilościowy i jakościowy analizy informacji. Ukazano nowe formy rozwojowe społeczeństwa informacyjnego. Przedstawiono kompetencje odnoszące się do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Omówiono sytuację na rynku pracy w gospodarce cyfrowej. Jako egzemplifikację zaprezentowano zawód infobrokera. Zaproponowano model infobrokeringu w sekwencyjnym ujęciu.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (25)
1.
Allcott H., Gentzkow M., Yu Ch., Trends in the Diffusion of Misinformation on Social Media, 2018, https://web.stanford.edu/~gent... (dostęp: 21.01.2019).
 
2.
Batorski D., Płoszaj A., Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014–2020, Warszawa 2012, https://kometa.edu.pl/uploads/... (dostęp: 12.01.2019).
 
3.
Blim M., Bezpieczeństwo informacji a infobrokerstwo (część 1). Broker informacji – jego rodowód i użyteczność zawodowa, „Zabezpieczenia”, 13.12.2017, https://www.zabezpieczenia.com... (dostęp: 2.01.2019).
 
4.
Boruszewski J., Identyfikacja problemów w infobrokerstwie systemowym, „Studia Metodologiczne” 2014, t. 32, https://repozytorium.amu.edu.p... (dostęp: 10.01.2019).
 
5.
Cadwalladr C., Graham-Harrison E., Revealed: 50 million Facebook Profiles Harvested for Cambridge Analytica in Major Data Breach, „The Guardian” 17.03.2018, https://www.theguardian.com/ne... (dostęp: 21.01.2019).
 
6.
Castells M., Społeczeństwo sieci, przekł. M. Marody i in., Warszawa 2008.
 
7.
Castells M., Koniec tysiąclecia, przekł. J. Stawiński, S. Szymański, Warszawa 2009.
 
8.
Christozov D., Toleva-Stoimenova S., The Role of Information Brokers in Knowledge Management, „Online Journal of Applied Knowledge Management” 2014, nr 2, http:// www.iiakm.org/ojakm/articles/2014/volume2_2/OJAKM_Volume2_2pp109-119.pdf (dostęp: 2.01.2019).
 
9.
Ciborowski L., Walka informacyjna, Toruń 1999.
 
10.
Cisek S., Infobrokerstwo w Polsce. Stan obecny i perspektywy, IX Forum INT, Zakopane, 25–28.09.2007, http://www.ptin.us.edu.pl/konf... (dostęp: 2.01.2019).
 
11.
Cisek S., Januszko-Szakiel A. (red.), Zawód infobroker. Polski rynek informacji, Warszawa 2015.
 
12.
Denning D.E., Wojna i nformacyjna i bezpieczeństwo informacji, przekł. J. Bloch, Warszawa 2002.
 
13.
Di Giacomo D., Ranieri J., Lacasa P., Digital Learning As Enhanced Learning Processing? Cognitive Evidence for New insight of Smart Learning, „Frontiers in Psychology” 2017, nr 8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p.... pdf (dostęp: 21.01.2019).
 
14.
European Commission, Digitising European Industry: Reaping the Full Benefits of a Digital Single Market, Brussels, 19.4.2016, http://ec.europa.eu/transparen... EN/1-2016-180-EN-F1-1.PDF (dostęp: 14.06.2018).
 
15.
Fiałkowski K.R., Broker informacji – definicja misji, [w:] B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro, W. Daszewski (red.), Informacja w sieci. Problemy, metody, technologie, Warszawa 2006, http://bbc.uw.edu.pl/Content/3... (dostęp: 2.01.2019).
 
16.
Forlicz S., Informacja w biznesie, Warszawa 2008.
 
17.
Karvalics L.Z., Information Society – What is it Exactly? (The Meaning, History and Conceptual Framework of an Expression), Budapeszt 2007, http://www.msu.ac.zw/elearning... (dostęp: 20.11.2017).
 
18.
Michałowski B. i in., Internet of Things (IoT) i Artificial Intelligence (AI) w Polsce. Jak wykorzystać rewolucję technologiczną Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji w rozwoju Polski, Warszawa 2018, http://www.sobieski.org.pl/wp-... (dostęp: 12.06.2018).
 
19.
Mider D., Partycypacja polityczna w Internecie. Studium politologiczne, Warszawa 2008.
 
20.
Nizioł K., Infobrokering w Polsce – wyniki badań w środowisku praktyków zawodu, „PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2010, t. 18, nr 4, http://www.ptin.us.edu.pl/peln... (dostęp: 2.01.2018).
 
21.
Saramak B., Wykorzystanie otwartych źródeł informacji w działalności wywiadowczej: historia, praktyka, perspektywy, Warszawa 2015, https://wnpism.uw.edu.pl/media... (dostęp: 2.01.2019).
 
22.
Shannon C.E., A Mathematical Theory of Communication, „The Bell System Technical Journal” (Reprinted with corrections), t. 27, lipiec, sierpień, 1948, http://math.harvard.edu/~ctm/h... (dostęp: 12.01.2019).
 
23.
Sosińska-Kalata B., Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o informacji), „Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne” 2013, nr 51, http://eprints.rclis.org/28291... (dostęp: 1.10.2018).
 
24.
Walczak-Niewiadomska A., Czapnik G., Gruszka Z., Brokerstwo informacyjne w Polsce – przegląd publikacji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2013, nr 17, http:// cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_2334/c/13-walczak.pdf (dostęp: 7.07.2018).
 
25.
Waligórska-Kotfas A., Etyczny wymiar usług infobrokerskich w gospodarce opartej na wiedzy, „Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne” 2016, nr 3.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top