PL EN RU
The incompatibility (and non-electability) of the function of judge and prosecutor with the parliamentary mandate in Poland
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Publication date: 2023-07-17
 
 
Studia Politologiczne 2023;69
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The principle of incompatibility, as expressed in Article 103 of the Basic Law, constitutes one of the key guarantees for the exercise of the parliamentary mandate. By indicating the functions that cannot be exercised in tandem with the mandate of a deputy or senator, the legislator aims to achieve, inter alia, such objectives as: fulfilment of the principle of separation of powers, counteracting conflicts of interest and corruption phenomena, ensuring transparency of decisions taken and ensuring impartiality and independence in the exercise of office. Judges and prosecutors, which also includes retired judges and prosecutors, may not hold parliamentary office. Consequently, electing them as MPs or senators requires them to relinquish their office as judges or prosecutors, and the consequence of not relinquishing their office is the termination of their mandate.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (21)
1.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999.
 
2.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 
3.
Banaszak B., Zasada niepołączalności mandatu parlamentarnego w prawie polskim, «Przegląd Sejmowy» 2003, nr 2.
 
4.
Chmaj M., Juchniewicz J., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 102, 103, 104, Warszawa 2020.
 
5.
Chybalski P., Opinia w sprawie dopuszczalności sprawowania przez posła funkcji Prokuratora Generalnego, «Przegląd Sejmowy» 2016, nr 6.
 
6.
Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997.
 
7.
Garlicki L., Art. 103, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2000.
 
8.
Girerach E., Art. 103, [w:] L. Bosek, M. Safjan, LEGALIS.
 
9.
Grajewski K., Incompatibilitas, [w:] A. Szmyt (red.), Leksykon prawa konstytucyjnego, Warszawa 2010.
 
10.
Granat M., Lis-Staranowicz D., W sprawie pojmowania zasady niepołączalności mandatu parlamentarnego w prawie konstytucyjnym, «Przegląd Sejmowy» 2003, nr 3.
 
11.
Gonera K., Art. 98, [w:] A. Górski (red.), Prawo o ustroju sądów powszechnych, LEX 2013.
 
12.
Hryniewicz D., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt III SW 169/11), «Przegląd Sejmowy» 2012, nr 2.
 
13.
Kruk M., Opinie w sprawie niepołączalności mandatu posła albo senatora z zatrudnieniem w administracji rządowej (art. 103 Konstytucji), «Przegląd Sejmowy» 1997, nr 6.
 
14.
Lis-Staranowicz D., Niepołączalność (incompatibilitas) mandatu parlamentarnego w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., «Przegląd Sejmowy» 2000, nr 1.
 
15.
Lis-Staranowicz D., Zakres przedmiotowy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez posłów i senatorów (w świetle art. 107 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, «Przegląd Sejmowy» 2002, nr 6.
 
16.
Lis-Staranowicz D., Niepołączalność mandatu parlamentarnego w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2005.
 
17.
Lis-Staranowicz D., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt III SW 169/11), «Przegląd Sejmowy» 2012, nr 2.
 
18.
Przywora B., Konstytucyjna zasada niepołączalności mandatu parlamentarnego a założenia służby cywilnej. Wybrane zagadnienia, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2011, nr 2.
 
19.
Rulka M., Urlop bezpłatny na czas prowadzenia kampanii wyborczej, «Przegląd Legislacyjny» 2021, nr 1.
 
20.
Staszewska E., Urlopy bezpłatne, [w:] Z. Góral (red.), Urlopy pracownicze, Wolters Kluwer 2016, LEX.
 
21.
Zubik M., Ustrojowe założenia niepołączalności mandatu parlamentarnego, «Przegląd Sejmowy» 2008, nr 4.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top