PL EN RU
Prawa językowe a definicja języka i jego rozumienie oraz ich wpływ na politykę językową państw
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
 
Data publikacji: 15-12-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;70
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prawa językowe – sposób ich rozumienia i realizacji to ważny element polityki językowej państwa, stanowiący zarazem istotne zagadnienie z zakresu badań nad polityką publiczną. W obszarze tych badań n ie ma zgody badaczy co do wyczerpującego wykazu beneficjentów tych praw i w konsekwencji co do tego, jak powinien wyglądać katalog praw językowych. Autor opracowania stawia sobie za cel podjęcie próby rozwiązania tej kwestii poprzez zaproponowanie definicji języka naturalnego, która zaspokoi w pełni aktualne wymagania dotyczące opracowywania standardu prawnego praw językowych. Rozważania w pracy prowadzone są z perspektywy modeli języka rozumianego jako akt komunikacji oraz heurystycznych wzorców R. Ruiza celem wyjaśnienia znaczenia języka w społeczeństwie.
PODZIĘKOWANIA
Pragnę serdecznie podziękować Pani Profesor Aleksandrze Niewiarze za cenne wskazówki, wsparcie i inspirujące dyskusje, które przyczyniły się do powstania niniejszego artykułu naukowego.
FINANSOWANIE
Artykuł powstał w ramach realizacji projektu badawczego „Standard ochrony praw językowych dla beneficjentów ochrony międzynarodowej w Europie: nowe podejście prawne do harmonizacji integracji”. Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki; nr rej. 2022/45/N/HS5/00961.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (33)
1.
Alstad G., Sopanen P., Language orientations in early childhood education policy in Finland and Norway, «Nordic Journal of Studies in Educational Policy» 2021, vol. 7, nr 1.
 
2.
Arzoz X., 2009. Langua ge Rights as Legal Norms, «EURO» 2009, vol. 15.
 
3.
Austin J., How to do things with words, Oxford 1962.
 
4.
Awdiejew A., Habrajska G., Komunikatywizm a granice językoznawstwa, «Polonica» 2013, vol. 33.
 
5.
Banaszak B., Prawo mniejszości narodowych do kultywowania własnej tożsamości kulinarnej, «Gdańskie Studia Prawnicze» 2014, vol. XXXI.
 
6.
Bartoszewicz M., Język polski i jego ochrona prawna w porządku konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2017.
 
7.
Chomsky N., Syntactic Structures, Mouton 1957.
 
8.
Chomsky N., The architecture of language, Oxford University Press, 2000.
 
9.
Gary P., Radford L., Structuralism, post-Structuralism, and the library: de Saussure and Foucault, «Journal of Documentation» 2005, vol. 61.
 
10.
Green M., Dworkin’s Fallacy, or What the Philosophy of Language Can’t Teach Us About the Law, «Virginia Law Review» 2003, vol. 89.
 
11.
Grice H., Logic and conversation, [w:] P. Cole, J. Morgan (red.), «Syntax and semantics» 1975, vol. 3.
 
12.
Grzegorczykowa R., O różnych rozumieniach pragmatyki w językoznawstwie, «Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego» 2013, vol. 69.
 
13.
Hult F., Hornberger N., Revisiting orientations in language planning: Problem, right, and resource as an analytical heuristic, «The Bilingual Review» 2016, vol. 33.
 
14.
Kurzępa E., Prawna ochrona języka regionalnego, «Przegląd Prawa Publicznego» 2016, vol. 1.
 
15.
Kuzborska E., Prawa językowe mniejszości narodowych na Litwie–sytuacja faktyczna mniejszości polskiej (w kontekście międzynarodowych standardów ochrony praw mniejszości narodowych), «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2014, vol. 3.
 
16.
Lycan W., Philosophy of language: A contemporary introduction, New York 2018.
 
17.
Maciejczak M., Dwie teorie jezyka. Ludwig Wittgenstein (1889–1951) i Martin Heidegger (1889–1976), «Studia Philosophiae Christianae» 2007.
 
18.
May S., Contesting public monolingualism and diglossia: Rethinking political theory and language policy for a multilingual world, «Language Policy» 2014, vol. 13, nr 4.
 
19.
Mičkec S., Czynniki wpływające na przekaz języka mniejszościowego. Postawy wobec języka i ideologie językowe w narracjach rodziny na Górnych Łużycach, «Zeszyty Łużyckie» 2021, vol. 56.
 
20.
Morales‐Gálvez S., Is speaking one’s own language(s) a right?, «Nations and Nationalism» 2022, vol. 28, issue 2.
 
21.
Osika G., Teorie aktów mowy, «Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej» 2002.
 
22.
Patten A., Kymlicka W., Introduction. Language rights and political theory: Context, issues, and approaches, [w:] W. Kymlicka, A. Patten (red.), Language Rights and Political Theory, Oxford University Press, Oxford 2003.
 
23.
Rogalski A., Socjologia języka, «Studia Socjologiczne» 2011, vol. 38.
 
24.
Ruiz R., Orientations in language planning, «NABE journal» 1984.
 
25.
Searle J., Speech acts: An essay in the philosophy of language, Cambridge University Press, 1969.
 
26.
Skourmalla A.-M., Sounoglou M., Human Rights and Minority Languages: Immigrants’ Perspectives in Greece, «RES» 2021, vol. 13.
 
27.
Skutnabb-Kangas T., Phillipson R., Linguistic human rights, past and present, [w:] T. Skutnabb-Kangas, R. Phillipson (red.), Language rights, Routledge, New York 2017.
 
28.
Skutnabb-Kangas T., Phillipson R., The Global Politics of Language: Markets, Maintenance, Marginalization, or Murder?, [w:] N. Coupland (red.), The Handbook of Language and Globalization, Wiley-Blackwell, Oxford 2010.
 
29.
Van Parijs P., Linguistic Justice for Europe and for the World, Oxford University Press, 2011.
 
30.
Wilkoń A., Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000.
 
31.
Wiltos A., Prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza w postępowaniu karnym. Wybrane zagadnienia. «Acta Universitatis Wratislaviensis» 2013, vol. 93.
 
32.
Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, https://edukacja.3bird.pl/down... (19.06.2023).
 
33.
Yule G., Pragmatics, Oxford 1996.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top