PL EN RU
Development of the participation of Polish youth in local and regional public and social life in the context of a recommendation of the Council of Europe
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 
 
Publication date: 2023-01-26
 
 
Studia Politologiczne 2022;66
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Human rights, the rule of law and democracy are the basic issues on which the axiological system of the Council of Europe is based. All activities of the Council of Europe are subordinated to this axiology and influence the proposed shape of public policies in the states that are members of the organization. The study concerns a specific policy, namely the strategy for youth, and is the result of research aimed at answering the question of what influence recommendations of the Council of Europe have on the development of young Poles’ participation in public and social life at the local and regional level. During the research, the method of institutional and legal analysis was of key importance, by means of which legal acts of the Council of Europe and Poland (both legally binding and “soft law”) were analyzed, in particular those relating to youth policy.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (13)
1.
Brol M., Młodzieżowa rada gminy jako przykład uczestnictwa młodzieży w życiu społeczno-politycznym, «Studia Politicae Universitatis Silesiensis» 2013, Nr 10.
 
2.
Dybowska A., Europejskie polityki publiczne dla młodzieży – rys historyczny i perspektywy, Siedlce 2022.
 
3.
Gomółka K., Borucińska I., Oblicza partycypacji obywatelskiej młodzieży, Warszawa 2020.
 
4.
Hart R.A., Children’s Participation. From Tokenism to Citizenship, Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, UNICEF 1992.
 
5.
Jaskiernia J., Rada Europy jako „organizacja wartości”, «Studia Politologiczne» 2010, vol. 17.
 
6.
Jaskiernia J., Wpływ procesu internacjonalizacji wartości demokratycznych na system ustrojowy RP, [w:] Ł. Danel, J. Kornaś (red.), Dylematy polskiej demokracji, Kraków 2012.
 
7.
Kołomycew A., Formalno-organizacyjne uwarunkowania polityki młodzieżowej na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, «Polityka i Społeczeństwo» 2013, nr 4.
 
8.
Pacześniak A., Promocja demokracji i praworządności, s. 1, https://repozytorium.uni.wroc.... Content/59045/PDF/10 (15.09.2020).
 
9.
Radzewicz K., Analiza standardów wsparcia młodzieżowych rad w wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
 
10.
Şerban A.M., Barber T., Insights into Youth Policy Governance, Council of Europe, European Commission, Strasbourg 2018.
 
11.
Wolanin M., Poszerzenie Kompetencji Młodzieżowych Rad i Sejmików Jednostek Samorządu Terytorialnego – Wnioski i Postulaty, «Veritas Iuris» 2020, Nr 2.
 
12.
Stadniczeńko S.L., Trzeci sektor jako rzecznik potrzeb społecznych i praw człowieka, «Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej» 2012, nr 1.
 
13.
Wyrzykowska O., Zapolski-Downar J., Młodzieżowa samorządność w Polsce. Analiza i dalsza perspektywa, Dąbrówka 2021.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top