PL EN RU
Editorial Board
 
Editor-in- Chief
Daniel Przastek (University of Warsaw)

Scientific Secretary
Jacek Zaleśny (University of Warsaw)

Editors
Vitaly V. Goncharov (Kuban State Agrarian University)
Oksana Kukuruz (V.M. Koretsky Institute of State and Law of National Academy of Sciences of Ukraine)
Anahit Manasyan (Yerevan State University)
Amanulla Zakirovich Mukhamedianov (Tashkent State University of Law)
Ruslan Myrzalimov (Kyrgyz National University)
Igor Ostapovich (Ural State Law University)

Advisory Board


Saule K. Amandykova (Astana International University)
Luciano Bardi (University of Pisa)
Fernando Casal Bertoa (University of Nottingham)
Ion Guceac (Academy of Sciences of Moldova)
Gerd Meyer (Eberhard Karls Universität Tübingen)
Thomas Poguntke (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)
Mykhailo V. Savchyn (Uzhgorod National University)
Susan Scarrow (University of Houston)
Andrey Yuryevich Shutov (Lomonosov Moscow State University)
Szewach Weiss (University of Haifa)
Jan Zielonka (University of Oxford)

Proofreading


Eva Allen, Albert Sadovnichy, Halina Maczunder, Ewa Rydlewska, Izabela Kraśnicka-Wilk, Ekaterina Kolb

Technical editor


Marta Grabarczyk

Statistical editor


Viera Gafrikova
 
ISSN:1640-8888