PL EN RU
THE PRESIDENTIAL POWER OF PARDON
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2019-12-22
 
 
Studia Politologiczne 2016;42
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Polish Constitution provides – in its Article 139 – that the President of the Republic “exercises the right of pardon”. The exact meaning of this right and the nature and extent of the activities to be undertaken by the President are not defined in the basic law, though. One’s understanding of the “right of pardon”, however, must not lead to results that produce an unconstitutional interpretation of the Constitution – and this, I believe, is the case with the interpretation to the effect that the exercise of the right of pardon extends beyond the pardoning itself, i.e. absolving a lawfully convicted person of the punishment meted out to them and of other effects of punishment, and that it also permits individual abolition, i.e. exempting the person concerned from responsibility, thus making criminal proceedings impossible. The President is part criminal proceedings must not rest on presumption. Under the Constitution, courts are independent and separate from other branches of government. But there are grounds to interpret the right of pardon, referred to in Article 139 of the Constitution, as encompassing limited individual abolition, where the President exempts a person under a criminal proceeding from the outcome of this proceeding (i.e. a lawful sentence, no longer subject to appeal), but where courts are not exempt from their constitutional responsibilities and where there is no demolishing of the right to fair trial – which in fact is the right to seek the truth, enjoyed by everybody, including the society and the court itself. The criminal trial of a person under individual abolition should be crowned with the passing of a lawful sentence, no longer subject to appeal – but in this case a guilty sentence would not be enforced, because of the right of pardon having been granted prior to the passing of the sentence. Legal disputes over exercise of the right of pardon are, in fact, disputes over application of the Constitution – and this application should be founded on respect for the Constitution as the basic law of the Republic of Poland. An interpretation of the Constitution must not justify practices that threaten the democratic identity of a state governed by the rule of law, such state having been proclaimed by the Constitution itself.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (29)
1.
Balicki R., Uwagi do art. 139, [w:] M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2014.
 
2.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.
 
3.
Baran B., Prawo łaski w polskim systemie prawnym na tle powszechnym, Sosnowiec 2011.
 
4.
Boć J. (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998.
 
5.
Chorążewska B., Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r., Warszawa 2008.
 
6.
Ciapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski 1989–1997, Warszawa 1999.
 
7.
Czarny P., Realizacja konstytucyjnych kompetencji Prezydenta RP w odniesieniu do sądów i Krajowej Rady Sądownictwa, [w:] M. Grzybowski (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006.
 
8.
Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2006.
 
9.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.
 
10.
Górecki D., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.
 
11.
Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2005.
 
12.
Kaczmarczyk-Kłak K., Prawo łaski w Polsce na tle porównawczym dawniej i współcześnie, Rzeszów 2013.
 
13.
Ławniczak A., Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej w Konstytucji RP, [w:] M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (red.), Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce – wybrane problemy, Wrocław 2013.
 
14.
Murzynowski A., Refleksje na temat instytucji ułaskawienia w świetle aktualnego stanu prawnego, [w:] A. Łopatka (red.), Prawo. Społeczeństwo. Jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, Warszawa 2003.
 
15.
Murzynowski A., Ułaskawienie w Polsce Ludowej, Warszawa 1965.
 
16.
Piotrowski R., Status ustrojowy sędziego a zakres i charakter zarządzeń nadzorczych, [w:] R. Piotrowski (red.), Pozycja ustrojowa sędziego, Warszawa 2015.
 
17.
Piotrowski R., Stosowanie prawa łaski w świetle Konstytucji RP, „Studia Iuridica” 2006, nr 45.
 
18.
Piotrowski R., Władza sądownicza w Konstytucji RP, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2010, nr 1.
 
19.
Rogoziński P., Instytucja ułaskawienia w prawie polskim, Warszawa 2009.
 
20.
Sakowicz A., (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2015.
 
21.
Sarnecki P., Uwagi do art. 139, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. I, Warszawa 1999.
 
22.
Skrzydło W. (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2003.
 
23.
Snitko-Pleszko M., Instytucja ułaskawienia, „Państwo i Prawo” 2007, nr 1.
 
24.
Stefański R.A., Ułaskawienie w nowych uregulowaniach, „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 9.
 
25.
Świecki D. (red.), Kodeks Postępowania Karnego, Komentarz, t. II, Warszawa 2015.
 
26.
Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016.
 
27.
Wilk L., Prawo łaski a sprawiedliwość karania – refleksja filozoficznoprawna, „Problemy prawa karnego” 2000, nr 23.
 
28.
Winczorek P., Komentarz do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
 
29.
Witkowski Z. (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2002.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top