PL EN RU
25 YEARS PRESIDENTIAL POPULAR VOTE IN POLAND. REVISE THE CURRENT RULES?
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego
 
 
Publication date: 2019-12-22
 
 
Studia Politologiczne 2016;42
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Since 1990, the president of the Republic of Poland has been elected by direct popular vote. In this period, the position of the office of president has undergone significant change. Each consecutive legal act of a constitutional nature (the Small Constitution of 1992 and the Constitution of the Republic of Poland of 1997) imposed limitations on the range of competences (powers) of the president. Is it thus necessary to revise the current rules of how the head of state is elected? To help answer this question, an attempt was made to view the issue raised in the title of the paper from three perspectives: 1) systemic rationality, 2) political parties as the main political actors and 3) a citizen-based approach as reflected in the preferences and behaviours of the sovereign.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (34)
1.
Antoszewski A., Wybory parlamentarne i prezydenckie 2005 roku, a instytucjonalizacja polskiego systemu partyjnego, [w:] T. Sasińska-Klas (red.), Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, Toruń 2007.
 
2.
Beliaev M.V., Presidential Powers and Consolidation of New Postcommunist Democracies, „Comparative Political Studies” 2006, Vol. 39, No. 3.
 
3.
Bożek M., System rządów w Konstytucji RP z 1997 roku – zarys problematyki, [w:] M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje. Historia i współczesność. Polska – Europa – Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Kraków 2013.
 
4.
Cheibub J.A., Chernykh S., Mixed Constitutions and Democratic Performance: Do Popularly Elected Presidents Matter in Parliamentary Systems? December 2007, http://weblaw.haifa.ac.il/he/E...% 20and%20Chernykh%20Haifa.pdf.
 
5.
Ciapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989–1997), Warszawa 1999.
 
6.
Dudek A., Historia polityczna Polski 1989–2012, Kraków 2013.
 
7.
Dziemidok-Olszewska B., Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo - Wschodniej, Lublin 2003.
 
8.
Elgie R., A Fresh Look at Semipresidentialism: Variations on a Theme, „Journal of Democracy” 2005, Vol. 16, No. 3.
 
9.
Elgie R., Semi-presidentialism, Cohabitation and the Collapse of Electoral Democracies, 1990–2008, „Government and Opposition” 2010, Vol. 45, No. 1.
 
10.
Elgie R., Moestrup S. (eds.), Semi-presidentialism in Central and Eastern Europe, Manchester 2012.
 
11.
Gebethner S., Wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do Ustawy o wyborze Prezydenta RP, Warszawa 2000.
 
12.
Glajcar R., Demokratyczny reżim polityczny. Relacje między legislatywą i egzekutywą w III Rzeczypospolitej, Katowice 2015.
 
13.
Grzybowski M., System rządów w Rzeczypospolitej Polskiej: charakterystyka i diagnoza wątpliwości. Uwagi wprowadzające, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 1 (9).
 
14.
Kolczyński M., „Substitute Candidate” in Polish Campaign Practice, [w:] A. Turska-Kawa, W. Wojtasik (eds.), „Political Preferences”, Vol. 11, Katowice 2015.
 
15.
Kolczyński M., Mazur M., Wojna na wrażenia. Strategie polityczne i telewizja w kampaniach wyborczych 2005 r. w Polsce, Warszawa 2007.
 
16.
Kuciński J., Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w projektach konstytucji RP z lat 2004–2005, Warszawa 2006.
 
17.
Lijphart A., Thinking about Democracy. Power sharing and majority rule in theory and practice, London, New York 2008.
 
18.
Linz J.J., Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make Difference?, [w:] Linz J.J., Valenzuela A. (eds.), The Failure of Presidential Democracy. Comparative Perspectives. Volume 1, Baltimore, London 1994.
 
19.
Opaliński B., Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012.
 
20.
Piotrowski R., Relacje między parlamentem, prezydentem a rządem: model konstytucyjny i praktyka ustrojowa, [w:] W. Jakubowski, T. Słomka (red.), Porządek konstytucyjny w Polsce. Wybrane problemy, Warszawa-Pułtusk 2008.
 
21.
Protsyk O., Intra-Executive Competition between President and Prime Minister: Patterns of Institutional Conflict and Cooperation under Semi-Presidentialism, „Political Studies” 2006, Vol. 54, Issue 2.
 
22.
Raciborski J., Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989–2005, Warszawa 1997.
 
23.
Sanford G., Democratic Government in Poland. Constitutional Politics since 1989, Basingstoke 2002.
 
24.
Sedelius T., Mashtaler O., Two decades of semi-presidentialism: issues of intra-executive conflict in Central and Eastern Europe 1991–2011, „East European Politics” 2013, Vol. 29, No. 2.
 
25.
Shugart M.S., Carey J.M., Presidents and Assemblies. Constitutional Design and Electoral Dynamics, New York 1992.
 
26.
Skach C., The „Newest” Separation of Powers: Semipresidentialism, „International Journal of Constitutional Law” 2007, Vol. 5, No. 1.
 
27.
Słomka T., Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze, Warszawa 2005.
 
28.
Słomka T., Tożsamość konstytucyjna III Rzeczypospolitej (prolegomena), [w:] T. Słomka, A. Materska-Sosnowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., ciągłość i zmiana, Warszawa 2012.
 
29.
Szymanek J., Arbitraż polityczny głowy państwa, Warszawa 2009.
 
30.
Szymanek J., Racjonalizacja parlamentarnego systemu rządów, „Przegląd Sejmowy” 2007, Nr 1(78).
 
31.
Szymanek J., System półprezydencki (mieszany). Metodologiczna zasadność i prakseologiczna użyteczność, [w:] J. Szymanek (red.), Systemy rządów w perspektywie porównawczej, Warszawa 2014.
 
32.
Wojtasik W., Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka, Katowice 2012.
 
33.
Wojtasik W., Wpływ wyborów prezydenckich w 2010 roku na polski system partyjny, [w:] J. Okrzesik, W. Wojtasik (red.), Wybory prezydenckie w Polsce 2010, Katowice 2011.
 
34.
Zuba K., Polska scena polityczna. Ciągłość i zmiana, Warszawa 2012.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top