PL EN RU
Traditions of French Constitutionalism in Polish Constitutional Thought
 
 
More details
Hide details
1
Centrum Polsko-Francuskiej Myśli Prawniczej Instytutu Nauk Prawnych PAN
 
 
Publication date: 2024-02-13
 
 
Studia Politologiczne 2024;71
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of French constitutionalism on the Polish legal order is still present in the studies and analyses of the doctrine of constitutional law. Indeed, the French constitutional tradition forms part of the European legal heritage to which the founders of Polish statehood readily referred. The present text outlines the main thoughts and ideas which, over a period of more than two hundred years – from the second half of the 18th century to the present day – have influenced the constitutional shape of the Polish state either by way of recapitulating or negating various institutional solutions.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (40)
1.
Ajnenkiel A., Konstytucje Polski 1791–1997, Warszawa 2001.
 
2.
Bigaut Ch., Le réformisme constitutionnel en France (1789–2000), Paris 2000.
 
3.
Complak K., Arguments de la Constitution française de 1958 à l’Assemblée constituante polonaise, [w:] B. Mathieu (red.), 1958–2008 Cinquantième anniversaire de la Constitution française, Paris 2008.
 
4.
Esmein A., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2013, reprint wydania z 1921 r.
 
5.
Estreicher S., Przewodnia myśl konstytucji polskiej w porównaniu do konstytucji obcych, [w:] Nasza konstytucja, Warszawa 2012, reprint z 1922 r.
 
6.
Gdulewicz E., System konstytucyjny Francji, Warszawa 2000.
 
7.
Gdulewicz E., Parlament a rząd w V Republice Francuskiej. Sfera ustawodawcza, Lublin 1990.
 
8.
Granat M., Kaleta K., Fenomen Konstytucji V Republiki Francuskiej, «Przegląd Sejmowy» 2008, nr 6.
 
9.
Jakubiak Ł., Koabitacja w systemie politycznym V Republiki Francuskiej, Kraków 2010.
 
10.
Jakubiak Ł., Francuska druga izba na tle przekształceń parlamentarnego systemu rządów (od III do V Republiki), Kraków 2016.
 
11.
Jamróz L., Ewolucja konstytucjonalizmu francuskiego (1789–1958). Rola republikańskiej tradycji konstytucyjnej, Białystok 2019.
 
12.
Kallas M., Konstytucja Księstwa Warszawskiego. Jej powstanie, systematyka i główne instytucje w związku z normami szczegółowymi i praktyką, Toruń 1970.
 
13.
Kallas M., Mała konstytucja, Warszawa 1993.
 
14.
Kallas M., Ustrój konstytucyjny Księstwa Warszawskiego, «Przegląd Sejmowy» 2007, nr 5.
 
15.
Komarnicki W., Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system, Kraków 2006, reprint z 1937 r.
 
16.
Kruk M., Le parlement dans la tradition constitutionnelle polonaise, [w:] L’État et le droit d’est en ouest. Mélanges offerts au professeur Michel Lesage, Paryż 2006.
 
17.
Kruk M., V czy VI Republika? Rozważania wstępne o kierunku zmian konstytucji francuskiej i ich znaczeniu dla doktryny polskiej, «Przegląd Sejmowy» 2008, nr 6.
 
18.
Kruk M., Przyczynek do rozważań o inspiracjach Konstytucji RP z 1997 r., [w:] C. Mik (red.), Konstytucja. Prawo i praktyka. Wybór studiów. Księga jubileuszowa Marii Kruk, Warszawa 2019 (pierwotnie: «Państwo i Prawo» 2002, z. 12).
 
19.
Kruk M., Some Remarks about the Conception of Executive Power in the 1997 Polish Constitution, «Contemporary Central & East European Law» nr 1–4/2000–1–4/2001.
 
20.
Krukowski S., Geneza konstytucji z 17 marca 1921 roku, Warszawa 1977.
 
21.
Krzemiński M., Premier w Republice Francuskiej. Geneza – ramy prawne – praktyka, Warszawa 2019.
 
22.
Kubuj K., Zmiana Konstytucji V Republiki Francuskiej. Przedmiot, tryb, kontrola, Warszawa 2018.
 
23.
Morabito M., Bourmaud D., Historia konstytucyjna i polityczna Francji (1789–1958), tłum. A. Jamróz, Białystok 1996.
 
24.
Mbongo P., La Ve République. Une brève histoire intelectuelle, «Politeia» 2009, nr 16.
 
25.
Pezant J.L., De la mise en oeuvre des Constitutions: l’exception française, [w:] Mélanges en l’honneur de Jean Gicquel. Constitutions et pouvoir, Paris 2008.
 
26.
Puchta R., Rada Stanu jako organ sądowej ochrony konstytucji we Francji, Warszawa 2019.
 
27.
Rousseau J.J., Uwagi nad rządem polskim, tłum. M. Starzewski, Kraków 1924, https://kpbc. umk.pl/dlibra/publication/36083/edition/47300/content?format_id=2 (21.12.2023).
 
28.
Rousseau J.J., Umowa społeczna, 1762, tłum. A. Peretiatkowicz, Łódź 1948.
 
29.
Skrzydło W., Le problème de la réception des principes constitutionnelles: expériences de la France et de la Pologne au XXe siècle, [w:] L’État et le droit d’est en ouest. Mélanges offerts au professeur Michel Lesage, Paryż 2006.
 
30.
Skrzydło W., Problem recepcji zasad ustrojowych na przykładzie Francji i Polski międzywojennej, [w:] E. Gdulewicz (red.), Wiesław Skrzydło o ustroju politycznym Francji. Prace wybrane, Lublin 2009.
 
31.
Szymanek J., Ustrój polityczny Francji współczesnej, Warszawa 2013.
 
32.
Szymanek J., Arbitraż polityczny głowy państwa, Warszawa 2009.
 
33.
Ujazdowski K.M., Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej, Kraków 2013.
 
34.
Ujazdowski K.M., De Gaulle the Restorer of the Republic, Sopot 2021.
 
35.
Wiązek P., Dwie pierwsze nowożytne, europejskie konstytucje: podobieństwa i różnice, «Opolskie Studia Administracyjno- Prawne» 2020, vol. 18, issue 3.
 
36.
Włoch W., O duchu konstytucji, [w:] Ankieta o konstytucji z 17 marca 1921, reprint Warszawa 2014.
 
37.
Wolff L., Polska według Rousseau, https://histmag.org/Polska-wed... (21.12.2023).
 
38.
Wolff L., Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie oświecenia, Kraków 2020.
 
39.
Wołoszyński R., Polska w opiniach Francuzów XVIII, [w:] Rulhiè re i jego współcześni, Warszawa 1964.
 
40.
Zakrzewska J., Tryb przygotowania i uchwalenia Konstytucji V Republiki Francuskiej z 4 października 1958 r., [w:] A. Gwiżdż (red.), Tryb przygotowania i uchwalania konstytucji w wybranych krajach europejskich, Warszawa 1990.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top