PL EN RU
The Supreme Court as an authority of the judicial power appointed to opinions on draft normative acts
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jagielloński
 
 
Publication date: 2023-07-17
 
 
Studia Politologiczne 2023;69
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Supreme Court is a special authority of the judicial power that executes defined tasks, not only the essential ones, arising from the Constitution, concerning an exercise the administration of justice and supervision of common and military courts regarding judgments but also a number of others included in the lower-level acts. The article analyzes one of its statutory tasks consisting in issuing opinions on draft laws and other normative acts on the basis of which courts adjudicate and operate, as well as other draft laws to the extent that they affect matters within the jurisdiction of the Supreme Court. The purpose of this study is to consider the task assigned to the Supreme Court and in connection with this answer the question whether the principle of cooperation of powers expressed in the preamble of the Constitution is reflected in the legislative process, especially when the subject of legislative work are fundamental legal acts concerning the functioning of the judiciary.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (19)
1.
Brzozowski W., Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona, Warszawa 2016.
 
2.
Brzozowski W., Współdziałanie władz publicznych, «Państwo i Prawo» 2010, nr 2.
 
3.
Grabowski A., Naleziński B., Konstytucyjne prawo do niezawisłego i bezstronnego sądu w państwie pozornie praworządnym, «Państwo i Prawo» 2020, nr 10.
 
4.
Gudowska-Natanek E., Mikuli P., Kuca G., Poland, [w:] R. Albert, D. Landau, P. Faraguna, S. Drugda (red.), 2020 Global Review of Constitutional Law.
 
5.
Gudowska-Natanek E., Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej (artykuł recenzyjny), «Państwo i Prawo» 2023, nr 3.
 
6.
Gudowski J., Sąd Najwyższy. Pozycja ustrojowa, funkcje i zadania (spojrzenie sędziego cywilisty), «Przegląd Sądowy» 2015, nr 11–12.
 
7.
Kuca G., Próba wyróżnienia form i reguł współdziałania władz, [w:] B. Przywora, A. Rogacka-Łukasik, K. Skotnicki (red.), Z prawem ustrojowym porównawczym przez ponad półwiecze. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu z okazji 55-lecia pracy naukowej, Częstochowa 2022.
 
8.
Mikuli P., Pach M., Disciplinary liability of judges: The Polish case, [w:] P. Mikuli, G. Kuca (red.), Accountability and the Law: Rights, Authority and Transparency of Public Power, Routledge 2022.
 
9.
Piechowiak M., Komentarz do art. 1 Konstytucji RP, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz do art. 1–86, t. I, Warszawa 2016.
 
10.
Piechowiak M., Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Aksjologiczne podstawy prawa, Warszawa 2020.
 
11.
Piotrowski R., Konstytucjonalizm „dobrej zmiany”, «Państwo i Prawo» 2022, nr 10.
 
12.
Sadurski W., Poland’s Constitutional Breakdown, Oxford 2019.
 
13.
Sarnecki P., Funkcje i struktura parlamentu według nowej Konstytucji, «Państwo i Prawo» 1997, z. 11–12.
 
14.
Skwarcow M., Status prawny Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego oraz test bezstronności sędziego – uwagi do ustawy z 9.06.2022 r., «Przegląd Sądowy» 2023, nr 1.
 
15.
Stępień-Załucka B., Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy w Polsce, Warszawa 2016.
 
16.
Szczucki K., Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz, Warszawa 20 21.
 
17.
Tuleja P., Geneza, rozwój i upadek sądownictwa konstytucyjnego w Polsce, «Państwo i Prawo» 2022, nr 10.
 
18.
Tuleja P., Ustrojowe znaczenie uchwały SN z 23.01.2020 r., «Państwo i Prawo» 2020, nr 10.
 
19.
Wróbel W., Izba Dyscyplinarna jako sąd wyjątkowy w rozumieniu art. 175 ust. 2 Konstytucji RP, «Palestra» 2019, nr 1–2.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top