PL EN RU
Unicameralism of the Slovak Parliament and Proposals to Change its Structure
 
More details
Hide details
1
Katedra Administracji Publicznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Publication date: 2023-12-15
 
 
Studia Politologiczne 2023;70
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article highlights the formation of Slovakia’s highest representative bodies from the mid-19th century to the second half of the 20th century. The article then goes on to describe the process of drafting the Constitution of the Slovak Republic of 1 September 1992 and the importance of the fundamental structure of the parliament and the reasons why the authors of the final draft of the constitution, as well as the MPs who adopted it, turned out to be supporters of unicameralism. The main focus of the deliberations is devoted to the proposals to establish a second chamber of the Slovak Parliament, which were put forward mainly between the years 2000 and 2008. The basic solutions contained in the drafts authored by Slovak political parties, individual politicians, non-governmental organisations or governmental documents indicate the fundamental reasons for putting forward such a concept, which, since the establishment of the Slovak Republic in 1993 until present day, has not enjoyed the interest of politicians from both the governing and opposing political parties.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (28)
1.
Banaszak B., Czy Polsce potrzebna jest druga izba, «Przegląd Sejmowy» 1994, nr 2(6).
 
2.
Bröstl A. a kolektív, Ústavné právo Slovenskej republiky, Plzeň 2010.
 
3.
Burda A., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1969.
 
4.
Decentralizácia na Slovensku. Bilancia nekonečného príbehu 1995–2005, V. Nižňanský (red.), Úrad vlády Slovenskej republiky Kancelária splnomocnenca vlády SR pre decentralizáciu verejnej spravy, https://komunal.eu/images/pdf/....
 
5.
Druhá komora v NR SR: Samospráva chystá lobing, https://hnonline.sk/slovensko/....
 
6.
Gál F., Kollár M., Mesežnikov G. (red.), Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020, Bratislava 2003.
 
7.
Hrabinská M., Budeme mať aj senátorov?, «Časopis Markíza» 2003, nr 22.
 
8.
HZDS chce dvojkomorový parlament, «SME» 6.09.2008.
 
9.
HZDS navrhne dve komory parlamentu, «Pravda» 14.06.2003.
 
10.
Konstytucja Republiki Słowackiej, [w:] W. Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 
11.
Kováč D., Dejiny Slovenska, Praha 2007.
 
12.
Kwapis R., Dyskusja nad kształtem stosunków czesko-słowackich w dobie Praskiej Wiosny, cz I, «Acta Universitatis Lodziensis» 1998, «Folia Historica» 61.
 
13.
Lijphart A., Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, New Haven 1999.
 
14.
Lipšic D., Dvojkomorový parlamentný systém, Bratislava 2000.
 
15.
ĽS-HZDS chce druhú komoru NR SR a nové kompetencie ústavných činiteľov, «SME» 6.06.2005.
 
16.
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja, www.minzp.sk/files/dokumenty/strategicke-dokumenty/narodna-strategia-trvalo-udrzatelneho-rozvoja.pdf.
 
17.
Petranská-Rolková N., Ústava Slovenskej republiky a jej dvadsaťpäť rokok (1992–2017), Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2017.
 
18.
Prezident: Myšlienku dvojkomorového parlamentu podoruje, «SITA» 6.09.2002.
 
19.
Program občianskeho združenia Agora, http://www.priamademokracia.sk....
 
20.
Pytlik B., Instytucja prezydenta w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa 2021.
 
21.
Pytlik B., Parlament i rząd w Republice Słowackiej, Warszawa 2013.
 
22.
Pytlik B., Ustrój lokalnego samorządu terytorialnego w Republice Słowackiej. Ile musi się zmienić, aby wszystko pozostało tak samo?, «Studia Politologiczne» 2022, vol. 64.
 
23.
Škvarna D., Tribún ľudu a vodca národného hnutia, [w:] N. Petranská-Rolková (red.), Jozef Miloslav Hurban – prvý predseda Slovenskej národnej rady, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2017.
 
24.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 11. mája 2005, k návrhu na vyslovenie súhlasu so Zmluvou o Ústave pre Európu, č. 1596.
 
25.
Uzesenie vlády Slovenskej republiky z 28. júla 1992, k návrhu Ústavy Slovenskej republiky, č. 653.
 
26.
Ústavní zakon ze dne 27. října 1968, o československé federaci, č. 143/1968 Sb.
 
27.
Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939, o ústave Slovenskej republiky, č. 185/1939 S.z.
 
28.
Zwierzchowski E., Prawnoustrojowa ewolucja drugich izb w państwach europejskich (próba syntezy), [w:] E. Zwierzchowski (red.), Izby drugie parlamentu, Białystok 1996.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top