PL EN RU
THE GOVERNMENT IN THE POLITICAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF BELARUS
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2019-12-27
 
 
Studia Politologiczne 2014;33
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The politics of Belarus takes place in a framework of a presidential republic with a bicameral parliament. The President of Belarus is the head of state. Lukashenko, who is still in power, has caused increased focus on his country due to his leadership manner, which has been considered authoritarian by some and a dictatorship by others. Lukashenko, who is still in power, has caused increased focus on his country due to his leadership manner, which has been considered authoritarian by some and a dictatorship by others. The Council of Ministers of the Republic of Belarus is the executive branch of state power in Belarus, and it is appointed by the President of Belarus. The head of the Government is the Prime Minister of Belarus, who manages the main agenda of the Government and direct the ministers.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (13)
1.
M. Czerwiński, Aleksander Łukaszenko –model przywództwa a kształt systemu partyjnego Republiki Białorusi, [w:] J. Sielski, M. Czerwiński (red.), Partie polityczne-przywództwo partyjne, Toruń 2008.
 
2.
M. Czerwiński, Białoruś, [w:] M. Barański, E. Pioskowik (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Katowice 2004.
 
3.
M. Czerwiński, Zgromadzenie Narodowe Republiki Białorusi, Warszawa 2008.
 
4.
B. Grylak, M. Michalczuk, System polityczny Białorusi, [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2005.
 
5.
S. Owsiannik, J. Striełkowa, Władza a społeczeństwo. Białoruś 1991–1998, Warszawa 1998.
 
6.
D. Riach, Post-Soviet Belarus, [in:] T. Rakowska-Harmstone, P. Dutkiewicz (eds.), New Europe. The Impact of the First Decade. Vol. 2. Variations of the Pattern, Warsaw 2006.
 
7.
G. Rydlewski, Kształtowanie struktury politycznej i przywództwa republik, [w:] E. Zieliński (red.), Przeobrażenia ustrojowe w republikach dawnego ZSRR, Warszawa 1993.
 
8.
J. Sobczak, Republika Białorusi, [w:] E. Gdulewicz (red.) Ustroje państw współczesnych. Tom 2, Lublin 2002.
 
9.
J. Sobczak, Wybory prezydenckie na Białorusi (23 VI, 10 VII 1994), [w:] Polska i państwa sąsiedzkie, Wybory parlamentarne i prezydenckie. 1993–1995, Poznań 1997.
 
10.
T. Szymczak, Republika Białoruś, [w:] W. Brodziński, D. Górecki, K. Skotnicki, T. Szymczak, Wzajemne stosunki między władzą ustawodawczą a wykonawczą, Łódź 1996.
 
11.
J. Zaleśny, System konstytucyjny Białorusi, Warszawa 2011.
 
12.
E. Zieliński, Proces odrodzenia narodowego i państwowego republik, [w:] E. Zieliński (red.), Przeobrażenia ustrojowe w republikach dawnego ZSRR, Warszawa 1993.
 
13.
J. Zieliński, Rząd Republiki Białorusi, [w:] E. Zieliński, J. Zieliński, Rządy w państwach Europy, tom 3, Warszawa 2006.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top