PL EN RU
Rząd w systemie politycznym Republiki Białoruś
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 27-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2014;33
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
System polityczny Białorusi można określić jako republikę prezydencką z dwuizbowym parlamentem. Prezydent Republiki jest głową państwa. A. Łukaszenka, który obecnie pozostaje u władzy (od 1994 roku), ukształtował system łączący cechy autorytaryzmu i dyktatury. Rada Ministrów jest organem władzy wykonawczej, powoływanym przez Prezydenta Republiki. Szefem rządu jest premier (przewodniczący Rady Ministrów), który określa politykę rządu i sprawuje ogólne kierownictwo nad ministrami.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (13)
1.
M. Czerwiński, Aleksander Łukaszenko –model przywództwa a kształt systemu partyjnego Republiki Białorusi, [w:] J. Sielski, M. Czerwiński (red.), Partie polityczne-przywództwo partyjne, Toruń 2008.
 
2.
M. Czerwiński, Białoruś, [w:] M. Barański, E. Pioskowik (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Katowice 2004.
 
3.
M. Czerwiński, Zgromadzenie Narodowe Republiki Białorusi, Warszawa 2008.
 
4.
B. Grylak, M. Michalczuk, System polityczny Białorusi, [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2005.
 
5.
S. Owsiannik, J. Striełkowa, Władza a społeczeństwo. Białoruś 1991–1998, Warszawa 1998.
 
6.
D. Riach, Post-Soviet Belarus, [in:] T. Rakowska-Harmstone, P. Dutkiewicz (eds.), New Europe. The Impact of the First Decade. Vol. 2. Variations of the Pattern, Warsaw 2006.
 
7.
G. Rydlewski, Kształtowanie struktury politycznej i przywództwa republik, [w:] E. Zieliński (red.), Przeobrażenia ustrojowe w republikach dawnego ZSRR, Warszawa 1993.
 
8.
J. Sobczak, Republika Białorusi, [w:] E. Gdulewicz (red.) Ustroje państw współczesnych. Tom 2, Lublin 2002.
 
9.
J. Sobczak, Wybory prezydenckie na Białorusi (23 VI, 10 VII 1994), [w:] Polska i państwa sąsiedzkie, Wybory parlamentarne i prezydenckie. 1993–1995, Poznań 1997.
 
10.
T. Szymczak, Republika Białoruś, [w:] W. Brodziński, D. Górecki, K. Skotnicki, T. Szymczak, Wzajemne stosunki między władzą ustawodawczą a wykonawczą, Łódź 1996.
 
11.
J. Zaleśny, System konstytucyjny Białorusi, Warszawa 2011.
 
12.
E. Zieliński, Proces odrodzenia narodowego i państwowego republik, [w:] E. Zieliński (red.), Przeobrażenia ustrojowe w republikach dawnego ZSRR, Warszawa 1993.
 
13.
J. Zieliński, Rząd Republiki Białorusi, [w:] E. Zieliński, J. Zieliński, Rządy w państwach Europy, tom 3, Warszawa 2006.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top