PL EN RU
On Convening Sittings of the Sejm and Senate of the Republic of Poland
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Publication date: 2023-12-15
 
 
Studia Politologiczne 2023;70
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of this article is the issue of legal mechanisms for convening meetings of the Sejm and Senate of the Republic of Poland. The author presents and dogmatically analyzes the provisions regulating the manner of meetings of both chambers, both by decision of their Speakers and by the President. At the same time, he strives to remove the interpretative doubts that appear here and at the same time puts forward de lege ferenda postulates that improve today’s solutions. His considerations are comprehensive and show all the problems that constitute the title topic. Against this background, the main thesis of the study emerges, which states that although the existing mechanism for convening chamber meetings is basically constructed correctly, it partially requires normative modifications.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (26)
1.
Czarny P., Naleziński B., Organy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002.
 
2.
Garlicki L., Komentarz do art. 9, [w:] L. Garlicki (red.), Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1996.
 
3.
Garlicki L., Komentarz do art. 109, uwaga 12, [w:] L. Garlicki (red.), Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001.
 
4.
Granat M., Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, wyd. 4, Warszawa 2010.
 
5.
Gwiżdż A., W sprawie niektórych postanowień regulaminu sejmowego, «Państwo i Prawo» 1960, nr 8–9.
 
6.
Jamróz A., Status konstytucyjny Prezydenta RP w świetle funkcji określonych w art. 126 Konstytucji (propozycje wykładni), [w:] S. Bożyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Białystok 2013.
 
7.
Jarosz Z., Opinia w sprawie terminu zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu IV kadencji, «Przegląd Sejmowy» 2001, nr 6.
 
8.
Juchniewicz J., Dąbrowski M., Kompetencyjny charakter art. 126 Konstytucji RP, «Przegląd Sejmowy» 2014, nr 4.
 
9.
Koksanowicz G., Prawny model kierownictwa Sejmem w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1996 roku, Lublin 2014.
 
10.
Kudej M., Kompetencje Senatu w świetle reformy konstytucyjnej z kwietnia 1989 r., «Państwo i Prawo» 1990, nr 2.
 
11.
Mojak R., Pozycja prawna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w okresie transformacji ustrojowej w Polsce (1989–1991), Lublin 1992.
 
12.
Mycielski A., Polskie prawo polityczne (Konstytucja z 17 III 1921 r.), Kraków 1947.
 
13.
Pastuszko G., Procedura ustalania porządku dziennego posiedzeń Sejmu RP, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2018, nr 5.
 
14.
Pastuszko G., Around the Issue of Convening Meetings of the Sejm, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2019, nr 5.
 
15.
Rakowska-Trela A., Kontrowersje wokół Marszałka Seniora, «Konstytucyjny.pl» 11.11.2019, https://konstytucyjny.pl/a-rak....
 
16.
Sarnecki P., Funkcje i struktura parlamentu według nowej Konstytucji, «Państwo i Prawo» 1997, nr 11.
 
17.
Sarnecki P., Komentarz do art. 184 regulaminu Sejmu, [w:] A. Szmyt (red.), Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018.
 
18.
Sarnecki P., Założenia konstytucji (Uwagi de lege ferenda), «Państwo i Prawo» 1990, nr 7.
 
19.
Sarnecki P., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Warszawa 2000.
 
20.
Skrzydło W., Komentarz do art. 109 Konstytucji. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2009.
 
21.
Steinborn S., Komentarz do art. 234 Konstytucji, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz art. 87–243, t. II, Warszawa 2016.
 
22.
Stembrowicz J., Parlament V Republiki, Warszawa 1963.
 
23.
Szmyt A., Elementy praktyki sejmowej pod rządami Konstytucji RP (1997–2007), Gdańsk 2008.
 
24.
Wiszowaty M., Okoliczności uchwalenia ustawy budżetowej w dniu 16 grudnia 2016 r. (druki nr 881, 1094 i 109-A) i ich konsekwencje dla ważności podjętej przez Sejm decyzji, [w:] A. Szmyt, K. Grajewski, M.M. Wiszowaty, Miscellaena parlamentarne. Praktyka w sferze napięć konstytucyjnoprawnych, Gdańsk 2017.
 
25.
Zubik M., Komentarz do art. 1, [w:] A. Szmyt (red.), Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018.
 
26.
Zubik M., Organizacja wewnętrzna Sejmu RP, Warszawa 2003.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top