PL EN RU
Cycles of Integration, Desintegration and Reintegration in Political Life
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2023-01-26
 
 
Studia Politologiczne 2022;66
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Transformations of ideological systems, institutional structures, models of political order and socio-political movements are cyclical processes of integration, disintegration, reintegration of large social groups and communities occurring due to changes in the circumstances of their functioning, reevaluation of the criteria for the validity of social demand, revision of the designators of collective identity. The recurrence of such paradoxical recurrences (although in altered conditions and forms) of what seemed to have been overcome is ruled by dialectical laws: the contradictory nature of any phenomena, self-denial or negation via alternative factors, and then negation of negation. This explains the paradoxical continuity in the variability of ideas, structures, patterns of action, symbols, political rituals.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (40)
1.
Antas J., O mechanizmach negowania. Wybrane semantyczne i pragmatyczne aspekty negacji, Kraków 1991.
 
2.
Bodnar A., Ekonomika i polityka. Podstawowe zależności, Warszawa 1980.
 
3.
Cetwiński O., Między buntem a pokorą, Warszawa 1986.
 
4.
Cetwiński O., Zjawisko polityczne i proces polityczny, [w:] K. Opałek (red.), Z zagadnień nauki o polityce, Warszawa 1975.
 
5.
Dąbrowski K., Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979.
 
6.
Dąbrowski K. (red.), Zdrowie psychiczne, Warszawa 1979.
 
7.
Durkheim E., O podziale pracy społecznej, Warszawa 1999.
 
8.
Engels F., Anty-Dühring, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 20, Warszawa 1972.
 
9.
Engels F., Dialektyka przyrody, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 20, Warszawa 1972.
 
10.
Góralczyk B., Węgierski syndrom Trianon, Warszawa 2020.
 
11.
Grabowska M., Podział postkomunistyczny: społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.
 
12.
Gulczyński M., Politologia. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010.
 
13.
Ingarden R., Spór o istnienie świata, tom II Ontologia formalna, Część 1 Forma i istota, Warszawa 1987.
 
14.
Jacher W., Zagadnienie integracji systemu społecznego: studium z zakresu teorii socjologii, Warszawa 1976.
 
15.
Kaczmarek B., Polityka jako artykulacja interesów, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, Warszawa 2001.
 
16.
Karwat M., Model kryzysu społecznego, «Miesięcznik Literacki» 1982, nr 10.
 
17.
Karwat M., O niezbędnym dopełnieniu optyki kratycznej w naukach o polityce, [w:] S. Sulowski (red.), Nauki o polityce 2.0. Kontrowersje i konfrontacje, Warszawa 2018.
 
18.
Karwat M., Podmiotowość polityczna. Humanistyczna interpretacja polityki w marksizmie, Warszawa 1980.
 
19.
Karwat M., Milanowski W., Niektóre aspekty integracji i dezintegracji społeczeństwa w procesie rewolucyjnym (Próba ujęcia teoriomnogościowego), «Studia Nauk Politycznych» 1977, nr 4.
 
20.
Kelles-Krauz K., Historia i rewolucja, Warszawa 1983.
 
21.
Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 1994.
 
22.
Kozielecki J., Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii, Warszawa 2001.
 
23.
Kozielecki J., Transgresja i kultura, Warszawa 1997.
 
24.
Lipiec J., Podstawy ontologii społeczeństwa, Warszawa 1972.
 
25.
Marks K., Osiemnasty brumaire’a Ludwika Bonaparte, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 8, Warszawa 1964.
 
26.
Marks K., Walki klasowe we Francji 1848–1850, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 7, Warszawa 1963.
 
27.
Michnik A., W poszukiwaniu utraconego sensu, Warszawa 2007.
 
28.
Mikołajczyk M., Rewizjoniści: obecność w dyskursach okresu PRL, Kraków 2013.
 
29.
Mikołajewski K., Pragmatyczne i moralne granice sterowania politycznego. Ujęcie systemowo-cybernetyczne, Warszawa 2010.
 
30.
Mikołajewski K., Zastosowanie analizy cybernetyczno-systemowej w naukach społecznych, Warszawa 2010.
 
31.
Nasbitt J., Megatrendy: dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Poznań 1997.
 
32.
Obacz P., Podział „Polska solidarna – Polska liberalna” w świetle wybranych koncepcji pluralizmu politycznego, Kraków 2018.
 
33.
Obuchowski K., Adaptacja twórcza, Warszawa 1985.
 
34.
Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń.
 
35.
Spirkin A.G., Zarys filozofii marksistowskiej, Warszawa 1969.
 
36.
Szmatka J., Jednostka i społeczeństwo. O zależności zjawisk indywidualnych od społecznych, Warszawa 1980.
 
37.
Tocqueville de A., Dawny ustrój i rewolucja, Warszawa 2005.
 
38.
Wituch T., Terytoria sporne w Europie po roku 1815, Pułtusk 2001.
 
39.
Vico G., Nauka nowa, Warszawa 1966.
 
40.
Ziółkowski J., Polaryzacja jako mechanizm socjotechniczny, [w:] B. Kaczmarek, M. Tobiasz (red.), Autorytarne i manipulacyjne formy wpływu politycznego i władzy, Warszawa 2020.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top