PL EN RU
„To ńyma nasz fajer!”, about the being political of Silesia. Factors of integration and disintegration in the process of shaping the phenomenon of Silesian ethnicity
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
 
 
Publication date: 2023-01-26
 
 
Studia Politologiczne 2022;66
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of this paper is an analysis of the element of integration and desintegration in process of creating of Silesian ethnicity. The author proposes the political theory interpretation of processes, which took place on Upper Silesia in last three decades. For this purpose propose a category of Silesian politics, which is a term to named a specific of political life in this region. This political life is based on multi-directional relationship of politcal subjectivities, which expressed in dyad integration-desintegration. This dyad is an interpration scheme, which allows to describe negative dependence, when integration of first subject is conditioned of desintegration of second subject. In this paper the author propose to structuring of political life by pointing three levels (the organised subjects, public sphere, individual) of political life participants action, and in frame of this levels problems planes, which are include a issue, to which they relate.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (36)
1.
Antczak A., Plashkina I., Kultowa propaganda. Rosyjski dyskurs komunikowania politycznego w przekazie telewizyjnym stacji Pierwyj Kanał, Toruń 2017.
 
2.
Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii, Wrocław 2004.
 
3.
Bodio T., Polityka jako sztuka bycia wybranym, «Studia Politologiczne» 2002, vol. 6.
 
4.
Churska K., Marketing polityczny jako instrument demokracji masowej, [w:] P. Pawełczyk (red.), Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji?, Poznań 2007.
 
5.
Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006.
 
6.
Dobek-Ostrowska B., Fras J., Ociepka B., Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1999.
 
7.
Durkheim É., O podziale pracy społecznej, Warszawa 2012.
 
8.
Jowett G.S., O’Donnell V., Propaganda and Persuasion, Thousand Oaks 2012.
 
9.
Karwat M., Baza społeczna partii politycznych, «Rocznik Nauk Politycznych» 2008, nr 11.
 
10.
Karwat M., O karykaturze polityki, Warszawa 2012.
 
11.
Karwat M., O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, Warszawa 2007.
 
12.
Kasińska-Metryka A., Reklama poliyczna, [w:] M. Jeziński (red.), Marketing polityczny. W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, Toruń 2014.
 
13.
Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2003.
 
14.
Kolczyński M., Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2008.
 
15.
Kolczyński M., Sztumski J., Marketing polityczny. Kształtowanie indywidualnych i zbiorowych opinii, postaw i zachowań, Katowice 2000.
 
16.
Kotler P., Marketing, Poznań 2005.
 
17.
Kula H.M., Propaganda współczesna. Istota – właściwości, Toruń 2005.
 
18.
Kuśmierski S., Public relations w procesie opiniotwórczym, Warszawa 2006.
 
19.
Kwiatkowski S., Słowo i emocje w propagandzie, Warszawa 1977.
 
20.
Lyotard J., Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, Warszawa 1997.
 
21.
Marciniak E.M., Personalizacja zachowań wyborczych w Polsce w kontekście Modelu Zgodności Preferencji Politycznych, Warszawa 2013.
 
22.
Marcinkiewicz S.M., „Jesteśmy razem z Wami Towarzyszu Wiesławie”. Lokalne echa Marca ’68 w „Gazecie Białostockiej”, [w:] M. Sokołowski (red.), Przekonać, pozyskać, skłonić. Rewizje. Teoretyczne i praktyczne aspekty propagandy, Toruń 2020.
 
23.
Mazur M., Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2011.
 
24.
Parandowski J., Alchemia słowa, Warszawa 1956.
 
25.
Pratkanis A., Aronson E., Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Warszawa 2003.
 
26.
Ryszka F., Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984.
 
27.
Sempach M., Klasyczny marketing mix w wymiarze rynku politycznego, [w:] R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka (red.), Marketing polityczny. Doświadczenia polskie, Toruń 2012.
 
28.
Sobkowiak L., Marketing polityczny: kryzys czy pragmatyka?, [w:] A. Kasińska-Metryka, R. Wiszniowski (red.), Kryzys marketingu politycznego, Toruń 2013.
 
29.
Szulczewski M., Propaganda polityczna. Pojęcia – funkcje – problemy, Warszawa 1971.
 
30.
Thomson O., Historia propagandy, Warszawa 2001.
 
31.
Turowski J., Socjologia, Małe struktury społeczne, Lublin 2001.
 
32.
Ulicka G., Wpływ marketingu politycznego na zmiany w życiu publicznym państw demokratycznych, «Studia Politologiczne» 1996, vol. 1.
 
33.
Walczyński H., Zdelegalizować marketing, https://nowyobywatel.pl/2019/0... (6.11.2022).
 
34.
Wiszniowski R., Wprowadzenie do marketingu politycznego, [w:] A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław 2009.
 
35.
Zajdowski K., Marketing produktu politycznego. Analiza porównawcza, Warszawa 2017.
 
36.
Zaremba M., Propaganda sukcesu. Dekada Gierka, [w:] P. Semków (red.), Propaganda PRL: wybrane problemy, Gdańsk 2004.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top