PL EN RU
O cyklach integracji, dezintegracji i reintegracji w życiu politycznym
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 26-01-2023
 
 
Studia Politologiczne 2022;66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przekształcenia systemów ideologicznych, struktur instytucjonalnych, modeli ustrojowych oraz ruchów społeczno-politycznych to cykliczne procesy integracji, dezintegracji, reintegracji wielkich grup społecznych i wspólnot zachodzące ze względu na zmianę okoliczności ich funkcjonowania, przewartościowania kryteriów aktualności zapotrzebowania społecznego, rewizję wyznaczników tożsamości zbiorowej. Powtarzalnością takich paradoksalnych nawrotów (choć w zmienionych warunkach i formach) tego, co wydawało się przezwyciężone, rządzą dialektyczne prawa: wewnętrznie sprzecznej natury zjawisk, samozaprzeczenia lub negacji za pośrednictwem czynników alternatywnych, a następnie negacji negacji. To tłumaczy paradoksalną ciągłość w zmienności idei, struktur, wzorców działania, symboli, rytuałów politycznych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (40)
1.
Antas J., O mechanizmach negowania. Wybrane semantyczne i pragmatyczne aspekty negacji, Kraków 1991.
 
2.
Bodnar A., Ekonomika i polityka. Podstawowe zależności, Warszawa 1980.
 
3.
Cetwiński O., Między buntem a pokorą, Warszawa 1986.
 
4.
Cetwiński O., Zjawisko polityczne i proces polityczny, [w:] K. Opałek (red.), Z zagadnień nauki o polityce, Warszawa 1975.
 
5.
Dąbrowski K., Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979.
 
6.
Dąbrowski K. (red.), Zdrowie psychiczne, Warszawa 1979.
 
7.
Durkheim E., O podziale pracy społecznej, Warszawa 1999.
 
8.
Engels F., Anty-Dühring, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 20, Warszawa 1972.
 
9.
Engels F., Dialektyka przyrody, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 20, Warszawa 1972.
 
10.
Góralczyk B., Węgierski syndrom Trianon, Warszawa 2020.
 
11.
Grabowska M., Podział postkomunistyczny: społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.
 
12.
Gulczyński M., Politologia. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010.
 
13.
Ingarden R., Spór o istnienie świata, tom II Ontologia formalna, Część 1 Forma i istota, Warszawa 1987.
 
14.
Jacher W., Zagadnienie integracji systemu społecznego: studium z zakresu teorii socjologii, Warszawa 1976.
 
15.
Kaczmarek B., Polityka jako artykulacja interesów, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, Warszawa 2001.
 
16.
Karwat M., Model kryzysu społecznego, «Miesięcznik Literacki» 1982, nr 10.
 
17.
Karwat M., O niezbędnym dopełnieniu optyki kratycznej w naukach o polityce, [w:] S. Sulowski (red.), Nauki o polityce 2.0. Kontrowersje i konfrontacje, Warszawa 2018.
 
18.
Karwat M., Podmiotowość polityczna. Humanistyczna interpretacja polityki w marksizmie, Warszawa 1980.
 
19.
Karwat M., Milanowski W., Niektóre aspekty integracji i dezintegracji społeczeństwa w procesie rewolucyjnym (Próba ujęcia teoriomnogościowego), «Studia Nauk Politycznych» 1977, nr 4.
 
20.
Kelles-Krauz K., Historia i rewolucja, Warszawa 1983.
 
21.
Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 1994.
 
22.
Kozielecki J., Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii, Warszawa 2001.
 
23.
Kozielecki J., Transgresja i kultura, Warszawa 1997.
 
24.
Lipiec J., Podstawy ontologii społeczeństwa, Warszawa 1972.
 
25.
Marks K., Osiemnasty brumaire’a Ludwika Bonaparte, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 8, Warszawa 1964.
 
26.
Marks K., Walki klasowe we Francji 1848–1850, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 7, Warszawa 1963.
 
27.
Michnik A., W poszukiwaniu utraconego sensu, Warszawa 2007.
 
28.
Mikołajczyk M., Rewizjoniści: obecność w dyskursach okresu PRL, Kraków 2013.
 
29.
Mikołajewski K., Pragmatyczne i moralne granice sterowania politycznego. Ujęcie systemowo-cybernetyczne, Warszawa 2010.
 
30.
Mikołajewski K., Zastosowanie analizy cybernetyczno-systemowej w naukach społecznych, Warszawa 2010.
 
31.
Nasbitt J., Megatrendy: dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Poznań 1997.
 
32.
Obacz P., Podział „Polska solidarna – Polska liberalna” w świetle wybranych koncepcji pluralizmu politycznego, Kraków 2018.
 
33.
Obuchowski K., Adaptacja twórcza, Warszawa 1985.
 
34.
Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń.
 
35.
Spirkin A.G., Zarys filozofii marksistowskiej, Warszawa 1969.
 
36.
Szmatka J., Jednostka i społeczeństwo. O zależności zjawisk indywidualnych od społecznych, Warszawa 1980.
 
37.
Tocqueville de A., Dawny ustrój i rewolucja, Warszawa 2005.
 
38.
Wituch T., Terytoria sporne w Europie po roku 1815, Pułtusk 2001.
 
39.
Vico G., Nauka nowa, Warszawa 1966.
 
40.
Ziółkowski J., Polaryzacja jako mechanizm socjotechniczny, [w:] B. Kaczmarek, M. Tobiasz (red.), Autorytarne i manipulacyjne formy wpływu politycznego i władzy, Warszawa 2020.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top