PL EN RU
THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF RESPONSIBILITY OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND
 
More details
Hide details
1
доктор Института политических наук Варшавского университета
 
 
Publication date: 2019-12-22
 
 
Studia Politologiczne 2016;40
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The text presents the legal responsibility of the President of the Republic of Poland. Three types of presidential responsibilities have been analyzed: a constitutional, a criminal and a civil one. The paper shows that the specific aspects of the President’s responsibility – in particular a complex manner of its implementation – result in the fact that during the time of the presidency, the Polish President practically is neither constitutionally nor criminally accountable. He / she only holds a civil responsibility.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (11)
1.
A. Chorążewska, Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r., Warszawa 2008.
 
2.
J. Ciapała, Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989–1997), Warszawa 1999.
 
3.
J. Ciapała, Zagadnienie odpowiedzialności prawnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2005, Nr 6.
 
4.
B. Dziemidok-Olszewska, Odpowiedzialność głowy państwa i rządu we współczesnych państwach europejskich, Lublin 2012.
 
5.
A. Frankiewicz, Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, Kraków 2004.
 
6.
S. Grabowska, Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich, Toruń 2012.
 
7.
J. Grajewski, Warunki ustawowe i wymogi formalne wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu, „Przegląd Sejmowy” 2003, Nr 1.
 
8.
R. Mojak, Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych, Lublin 1995.
 
9.
A. Rakowska, Kontrasygnata aktów głowy państwa w wybranych państwach europejskich, Toruń 2009.
 
10.
J. Zaleśny, Odpowiedzialność konstytucyjna w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] T. Mołdawa (red.), Zagadnienia konstytucjonalizmu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2003.
 
11.
J. Zaleśny, Odpowiedzialność konstytucyjna w prawie polskim okresu transformacji ustrojowej, Toruń 2004.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top