PL EN RU
Теоретико-правовые вопросы ответственности Президента Республики Польша
 
Подробнее
Скрыть детали
1
доктор Института политических наук Варшавского университета
 
 
Дата публикации: 2019-12-22
 
 
Studia Politologiczne 2016;40
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
Представленный текст посвящен проблематике правовой ответственности Президента РП. В работе осуществлен анализ вопроса сквозь призму трех видов ответственности, возложенной на президента: конституционной, уголовной и гражданско-правовой. Демонстрируются специфические аспекты ответственности Президента РП, в частности – сложный правовой порядок ее реализации, благодаря которому в период исполнения обязанностей на своем посту маловероятно привлечение Президента РП к правовой ответственности.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (11)
1.
A. Chorążewska, Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r., Warszawa 2008.
 
2.
J. Ciapała, Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989–1997), Warszawa 1999.
 
3.
J. Ciapała, Zagadnienie odpowiedzialności prawnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2005, Nr 6.
 
4.
B. Dziemidok-Olszewska, Odpowiedzialność głowy państwa i rządu we współczesnych państwach europejskich, Lublin 2012.
 
5.
A. Frankiewicz, Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, Kraków 2004.
 
6.
S. Grabowska, Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich, Toruń 2012.
 
7.
J. Grajewski, Warunki ustawowe i wymogi formalne wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu, „Przegląd Sejmowy” 2003, Nr 1.
 
8.
R. Mojak, Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych, Lublin 1995.
 
9.
A. Rakowska, Kontrasygnata aktów głowy państwa w wybranych państwach europejskich, Toruń 2009.
 
10.
J. Zaleśny, Odpowiedzialność konstytucyjna w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] T. Mołdawa (red.), Zagadnienia konstytucjonalizmu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2003.
 
11.
J. Zaleśny, Odpowiedzialność konstytucyjna w prawie polskim okresu transformacji ustrojowej, Toruń 2004.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top