PL EN RU
INFLUENCE OF ATTITUDES AND BEHAVIOURS ON THE FATE OF POLICE OFFICERS IMPRISONED IN THE CAMP OF OSTASZKÓW
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 
 
Publication date: 2019-12-16
 
 
Studia Politologiczne 2019;51
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is devoted to attitudes of State Police officers who after 17th September 1939 were taken prisoner in the Soviet Union and imprisoned in the camp of Ostaszków. It shows their evolution which was the result of internal legal system, and reflected in pejorative attitude of Soviet authorities. It indicates, on the one hand, the basic factors, accompanying prisoners-police officers almost through all their stay in the camp, that influence shaping attitudes and behaviors in relation to all prison community and each prisoner individually, and on the other hand, detailed factors which definitely influenced the attitudes and behaviors of individual prisoners-police officers and prisoners-police officers’ group. It allows to answer the question, which form of attitude change was displayed by majority of prisoners, and which by the smallest group, and how their choices influenced their fates.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (34)
1.
Archiwum Akt Nowych, sygn. R-156.
 
2.
Archiwum Wschodnie, sygn. II/2769; sygn. II/2763; sygn. ZS 53.
 
3.
Aronson E., Wilson T.D., Alert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997.
 
4.
Bator F., Pamiętnik, Część I: 28 sierpnia 1939 – 29 kwietnia 1940, [w:] P. Majer, A. Misiuk (red.), Losy policjantów polskich po 1 września 1939. Studia i materiały, Szczytno 1996.
 
5.
Böner G., Wänke M., Postawy i zmiana postaw, Gdańsk 2004.
 
6.
Fałdowska M., Jeńcy wojenni zmarli w obozach: kozielskim, starobielskim, ostaszkowskim i griazowieckim w latach 1939–1941, „Doctrina: Studia Społeczno-Polityczne” 2014, nr 10.
 
7.
Fałdowska M., Myśl o „pobiegu”. Ucieczki z obozów specjalnych NKWD ZSRR, „Doctrina: Studia Społeczno-Polityczne” 2012, nr 9.
 
8.
Fałdowska M., Obóz polskich jeńców wojennych w Kozielsku (wrzesień 1939 – maj 1940), Siedlce 2013.
 
9.
Fałdowski M., Zagłada polskich policjantów więzionych w obozie specjalnym NKWD w Ostaszkowie (wrzesień 1939 – maj 1940), Szczytno 2016.
 
10.
Fidelus A., Postawy społeczne jako element kapitału społecznego a proces readaptacji społecznej skazanych, „Forum Pedagogiczne UKSW” 2011, nr 1.
 
11.
Gałek B., Starobielsk: obóz jeniecki NKWD, wrzesień 1939 – maj 1940, Warszawa 2014.
 
12.
Gasztold T., Działalność kulturalna jeńców polskich w niemieckich i sowieckich obozach, [w:] E. Nowak (red.), Niemiecki i Radziecki system jeniecki w latach II wojny światowej. Podobieństwa i różnice, materiały z konferencji naukowej 5 czerwca 1997 r., Opole 1997.
 
13.
Gasztold T., Życie oświatowo-kulturalne w obozach polskich jeńców w ZSRR [Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich](1939–1947). Studia i Materiały, z. 49, Warszawa 1994.
 
14.
Głowacki A., Jeńcy polscy w ZSRR wrzesień 1939 – lipiec 1941, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1992, nr 3.
 
15.
Grudzińska-Gros I., Gros J. T. (wybór i oprac.), „W czterdziestym nas, matko, na Sybir zesłali…” Polska a Rosja 1939–1942, Londyn 1983.
 
16.
Honka N., Życie religijne polskich jeńców wojennych w niewoli niemieckiej i radzieckiej, [w:] E. Nowak (red.), Niemiecki i Radziecki system jeniecki w latach II wojny światowej. Podobieństwa i różnice, materiały z konferencji naukowej 5 czerwca 1997 r., Opole 1997.
 
17.
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Kol. 12/5c; Kol. 12/4, Kol. 12/15a.
 
18.
Jaczyński S., Obóz w Griazowcu, [w:] S. Jaczyński (red.), Obozy jenieckie NKWD IX 1939 – VIII 1941, Warszawa 1995.
 
19.
Jaczyński S., Ocaleni z zagłady katyńskiej. Losy oficerów polskich ocalałych z masakry katyńskiej, Warszawa 2012.
 
20.
Jaczyński S., Zagłada oficerów Wojska Polskiego na Wschodzie: wrzesień 1939 – maj 1940, Warszawa 2006.
 
21.
Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 1, Jeńcy nie wypowiedzianej wojny, sierpień 1939 – marzec 1940, Warszawa 1995.
 
22.
Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 2, Zagłada, marzec – czerwiec 1940, Warszawa 1998.
 
23.
Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 3, Losy ocalałych, lipiec 1940 – marzec 1943, Warszawa 2001.
 
24.
Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 4, Echa Katynia, kwiecień 1943 – marzec 2005, Warszawa 2006.
 
25.
Katyń. Relacje, wspomnienia, publicystyka, wstęp i oprac. A.L. Szcześniak, Warszawa 1989.
 
26.
Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, warszawa 1977.
 
27.
Nastarowicz S., Mojej wrześniowej wojny – 99 dni, „Przegląd Policyjny” 1992, nr 4.
 
28.
Piskunowicz H., Obóz w Ostaszkowie, [w:] S. Jaczyński (red.), Obozy jenieckie NKWD IX 1939–VIII 1941, Warszawa 1995.
 
29.
Rozstrzelani w Twerze: alfabetyczny spis 6314 jeńców polskich z Ostaszkowa rozstrzelanych w kwietniu – maju 1940 i pogrzebanych w Miednoje, według źródeł sowieckich i polskich, Warszawa 1997, Indeks Represjonowanych, t. III.
 
30.
Siemaszko Z.S., Jeńcy z Pawliszczew Boru, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1996, z. 118.
 
31.
Toczewski A., Wymiana polskich jeńców wojennych pomiędzy ZSRR i III Rzeszą w okresie II wojny światowej, „Łambinowicki Rocznik Muzealny” 1992, t. 15.
 
32.
Wołk-Jezierska W., Kulisy zbrodni katyńskiej, Wrocław 2005.
 
33.
Zbrodnia katyńska. Bibliografia 1940–2010, oprac. i red. I. Kowalska, E. Pawińska, wstęp M. Tarczyński, Warszawa 2010.
 
34.
Zdrojewski Z.S.M., Ocaleni z katyńskich grobów, Pelpin–Łódź–Warszawa–Orchard Lake 2002.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top