PL EN RU
OPERATIONAL WORK OF THE CIVIC MILITIA IN THE LIGHT OF THE SECRET INSTRUCTIONS (1956–1970)
 
 
More details
Hide details
1
kierownik zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku
 
 
Publication date: 2019-12-16
 
 
Studia Politologiczne 2019;51
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Civic Militia after the Stalinist period was looking for a new model of operational work. Operational instructions created after 1956 were aimed primarily at combating criminal and economic crime. An important element of MO’s operational work was the creation of an observation department and a department using the operational technique. These departments were liquidated by the decision of the Ministry of the Interior, and their tasks were taken over by the Security Service, which had a negative impact on the fight against crime. Records of secret instructions allow to learn the tactics of MO’s operational work in combating criminal crime in the PRL in 1956–1970.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (16)
1.
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie.
 
2.
Główne Archiwum Policji w Warszawie.
 
3.
Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945–1989), oprac. i wstęp T. Ruzikowski, Warszawa 2004.
 
4.
Instrukcje pracy pionów pomocniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (1945–1989), wybór, wstęp i opracowanie M. Komaniecka, Kraków 2010.
 
5.
Komaniecka M., Pod obserwacją i na podsłuchu. Rzeczowe środki pracy operacyjnej w pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach 1945–1990, Kraków 2014.
 
6.
Madej K., Bezradność lub represja. Władze wobec przestępczości gospodarczej w PRL (1956–1970), Warszawa 2010.
 
7.
Madej K., Milicja Obywatelska wobec przestępczości gospodarczej (1956–1970). Ewolucja struktur i jej uwarunkowania, „Przegląd Historyczny” 2007, Tom XCVIII.
 
8.
Majer P., Milicja Obywatelska 1944–1957. Geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy, Olsztyn 2004.
 
9.
Majer P., Milicja Obywatelska w systemie organów władzy PRL. Zarys problematyki i źródła, Toruń 2003.
 
10.
Majer P., Milicyjna agentura 1944–1957, „Dzieje Najnowsze” 2005, nr 1.
 
11.
Musiał F., Osobowe źródła informacji pionów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa działających w granicach PRL, [w:] F. Musiał (red.), Osobowe źródła informacji – zagadnienia metodologiczno- źródłoznawcze, Kraków 2008.
 
12.
Musiał F., Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL, wyd. 2 Kraków 2015.
 
13.
Pączek T., Agentura Milicji Obywatelskiej w świetle instrukcji operacyjnych, „Studia nad Bezpieczeństwem” 2016, nr 1.
 
14.
Pączek T., Milicja Obywatelska w Słupsku i powiecie słupskim w latach 1945–1975, Słupsk 2014.
 
15.
Sawicki W., Osobowe źródła informacji organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, [w:] F. Musiał (red.), Osobowe źródła informacji – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, Kraków 2008.
 
16.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1575 ze zm.).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top