PL EN RU
Praca operacyjna Milicji Obywatelskiej w świetle instrukcji służbowych (1956–1970)
 
 
Więcej
Ukryj
1
kierownik zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku
 
 
Data publikacji: 16-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2019;51
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Milicja Obywatelska po okresie stalinowskim poszukiwała nowego modelu pracy operacyjnej. Instrukcje operacyjne powstałe po 1956 r. służyły przede wszystkim zwalczaniu przestępczości kryminalnej i gospodarczej. Ważnym elementem pracy operacyjnej MO było utworzenie pionu obserwacji i pionu stosującego technikę operacyjną. Piony te decyzją MSW zostały zlikwidowane, a ich zadania przejęła Służba Bezpieczeństwa, co raczej miało ujemny wpływ na zwalczenie przestępczości. Zapisy instrukcji operacyjnych pozwalają na poznanie taktyki pracy operacyjnej MO w zwalczaniu przestępczości kryminalnej w PRL w latach 1956–1970.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (16)
1.
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie.
 
2.
Główne Archiwum Policji w Warszawie.
 
3.
Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945–1989), oprac. i wstęp T. Ruzikowski, Warszawa 2004.
 
4.
Instrukcje pracy pionów pomocniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (1945–1989), wybór, wstęp i opracowanie M. Komaniecka, Kraków 2010.
 
5.
Komaniecka M., Pod obserwacją i na podsłuchu. Rzeczowe środki pracy operacyjnej w pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach 1945–1990, Kraków 2014.
 
6.
Madej K., Bezradność lub represja. Władze wobec przestępczości gospodarczej w PRL (1956–1970), Warszawa 2010.
 
7.
Madej K., Milicja Obywatelska wobec przestępczości gospodarczej (1956–1970). Ewolucja struktur i jej uwarunkowania, „Przegląd Historyczny” 2007, Tom XCVIII.
 
8.
Majer P., Milicja Obywatelska 1944–1957. Geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy, Olsztyn 2004.
 
9.
Majer P., Milicja Obywatelska w systemie organów władzy PRL. Zarys problematyki i źródła, Toruń 2003.
 
10.
Majer P., Milicyjna agentura 1944–1957, „Dzieje Najnowsze” 2005, nr 1.
 
11.
Musiał F., Osobowe źródła informacji pionów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa działających w granicach PRL, [w:] F. Musiał (red.), Osobowe źródła informacji – zagadnienia metodologiczno- źródłoznawcze, Kraków 2008.
 
12.
Musiał F., Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL, wyd. 2 Kraków 2015.
 
13.
Pączek T., Agentura Milicji Obywatelskiej w świetle instrukcji operacyjnych, „Studia nad Bezpieczeństwem” 2016, nr 1.
 
14.
Pączek T., Milicja Obywatelska w Słupsku i powiecie słupskim w latach 1945–1975, Słupsk 2014.
 
15.
Sawicki W., Osobowe źródła informacji organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, [w:] F. Musiał (red.), Osobowe źródła informacji – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, Kraków 2008.
 
16.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1575 ze zm.).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top