PL EN RU
POLISH POLICE SURVEILLANCE
 
More details
Hide details
1
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
 
Publication date: 2019-12-16
 
 
Studia Politologiczne 2019;51
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Operation work of the Polish Police was regulated for the first time in the Act of 1791, then in 1983. Currently, an Act issued on April 6, 1990, which has been amended several times, in being in operation. Over the last 28 years the scope of the Police legitimation has been extended many times to secret surveillance, expanding the catalog of methods and the range of crimes in which you can use offensive methods of operation. The introduction of judicial control in 2001 over the most radical methods of operational work was very beneficial.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (38)
1.
Abramski A., Sagan S., Prawo policyjne – komentarz, Katowice 1992.
 
2.
Adamski M., Rajchel J., Bezzałogowe statki powietrzne, cz. I, Charakterystyka i wykorzystanie, Dęblin 2013.
 
3.
Bałandynowicz A., Zapobieganie przestępczości, Warszawa 1998.
 
4.
Blasikiewicz S., Metoda odsłuchu szeptu i mowy intensywnie zakłóconej, „Problemy Kryminalistyki” 1971, nr 90.
 
5.
Chrabkowski M., Metody pracy operacyjnej, [w:] W. Jasiński, W. Mądrzejowski, K. Wiciak (red.), Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, Szczytno 2013.
 
6.
Chrabkowski M., Wykorzystanie materiałów kontroli operacyjnej w postępowaniu przygotowawczym, Szczytno 2009.
 
7.
Czeczot Z., Tomaszewski T., Kryminalistyka ogólna, Toruń 1996.
 
8.
Czuchnowski W., Policja u ginekologa, „Gazeta Wyborcza” z 3 III 2009 r.
 
9.
Czuchnowski W., Spadek po agencje Tomku, „Gazeta Wyborcza” z 2 IX 2010 r.
 
10.
Dobkowski R., Praworządność i moralność – ich regulacyjna i wychowawcza rola w działalności funkcjonariuszy SB i MO, [w:] Etyka zawodowa funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, Warszawa 1988.
 
11.
Dutka K., Kontrola korespondencji i podsłuch w polskim procesie karnym, Lublin 1998.
 
12.
Głębocki H., Policja tajna przy robocie: z dziejów państwa policyjnego PRL, Kraków 2005.
 
13.
Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 1998.
 
14.
Hanausek T., Zarys kryminalistycznej teorii wykrywania, cz. I Pojęcie i przedmiot wykrywania sprawców przestępstw, Warszawa 1978.
 
15.
Horosiewicz K., Współpraca z osobowymi źródłami informacji, Warszawa 2015.
 
16.
Konieczny J., Pierwsze informacje o przestępstwie, [w:] J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Warszawa 2016.
 
17.
Ivanova E., Klęska Ziobry w sprawie podsłuchów, „Gazeta Wyborcza” z 29 VI 2018 r.
 
18.
Kudła J., Kosmaty P., Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych: aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Warszawa 2013.
 
19.
Kudła J., Kosmaty P., Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych Policji. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Warszawa 2018.
 
20.
Kustra A., Inwigilacja – podstawowe znaczenia, [w:] P. Chrzczonowicz, V. Kwiatkowska-Darul, K. Skowroński (red.), Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa, Toruń 2003.
 
21.
Mądrzejowski W., Kontrola operacyjna, [w:] W. Mądrzejowski, S. Śnieżko, P. Majewski, Zwalczanie przestępczości. Wybrane metody i narzędzia, Warszawa 2017.
 
22.
Michniewicz G., Oczko S., Wykrycie sprawcy i udowodnienie mu winy na podstawie zdjęcia z pułapki kryminalistycznej. Aspekty kryminalistyczne i operacyjno-rozpoznawcze, „Problemy Kryminalistyczne” 1981, nr 151–152.
 
23.
Musiał F., Osobowe źródła informacji…, [w:] F. Musiał (red.), Osobowe źródła informacji – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, Kraków 2008.
 
24.
Najmoła D., Wybrane źródła informacji o składnikach majątkowych, [w:] S. Lelental,.
 
25.
D. Potakowski (red.), Pozbawienie sprawców korzyści uzyskanych w wyniku przestępstwa, Szczytno 2004.
 
26.
Netczuk R., Tajny współpracownik policji na tle prawnoporównawczym, Katowice 2006.
 
27.
Niemczyk Z., Czynności operacyjno-rozpoznawcze i możliwości wykorzystania ich rezultatów w postępowaniu karnym, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2013, z. 3 (9).
 
28.
Pacek B., Osobowościowe uwarunkowania efektywności oficerów kontrwywiadu, Warszawa 2013.
 
29.
Sprengel B., Kompetencje policyjne instygatorów marszałkowskich, [w:] P. Majer, M. Seroka (red.), 225 lat policji w Polsce. Geneza i ewolucja policji, t. 1, Olsztyn 2017.
 
30.
Szumiło-Kulczycka D., Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego, Warszawa 2012.
 
31.
Szumski A., Wykorzystanie taktyki i techniki kryminalistycznej w ramach czynności operacyjno- rozpoznawczych, Wrocław 2010.
 
32.
Taracha A., Czynności operacyjno-rozpoznawcze aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Lublin 2006.
 
33.
Wasilewski J., Wykorzystanie materiałów operacyjnych uzyskanych od przedstawicieli MSW Ukrainy dotyczących handlu ludźmi w kierunku eksploatacji seksualnej na terenie Wielkopolski i przekształcenie ich w materiał procesowy, [w:] J. Bryk, I. Malinowska (red.), Walka z handlem.
 
34.
ludźmi w aspekcie współpracy międzynarodowej. Polsko-ukraińska wymiana doświadczeń i umiejętności praktycznych, Szczytno 2007.
 
35.
Widacki J., Czego nie powiedział generał Kiszczak, Warszawa 1992.
 
36.
Widacki J., Kryminalistyka, Warszawa 2008.
 
37.
Widacki J., Konieczny J., Kryminalistyka, Warszawa 1999.
 
38.
Zaborowski J., Ustrój Milicji Obywatelskiej. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 1988.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top