PL EN RU
THE DISTINCTIVENESS OF MARTIAL LAW
 
More details
Hide details
1
Katedra Nauk o Bezpieczeństwie Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2019-12-18
 
 
Studia Politologiczne 2018;49
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article concerns the distinctiveness of martial law. The article includes two issues: 1) foundations for declaration of the martial law (defining the circumstances in which a given state of emergency may be declared) and their comparison with the state of exception; 2) emergency measures (concerning any and all changes resulting from the declaration of each type of state of emergency), which concern the powers of the Armed Forces of the Republic of Poland in the martial law and their relationships with civil authorities. Analysis of both issues confirms the following hypothesis: it is not the nature of the threat determines the distinctiveness of martial law, but the content of the powers held by the armed forces.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (18)
1.
Balcerowicz B., Siły Zbrojne w stanie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010.
 
2.
Brzeziński M., Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
 
3.
Cieszyński A., Stan wojny a stan wojenny w przeobrażającym się polskim prawie konstytucyjnym – rekonstrukcja historyczna oraz analiza regulacji współczesnych (1921–1997), [w:] Kustra E. (red.), Przemiany polskiego prawa (lata 1989–1999), Toruń 2001.
 
4.
Cieszyński A., Stany nadzwyczajne w konstytucji RP z 1997 r., [w:] Witkowski Z. (red.), Wejście w życie nowej Konstytucji Rzeczypospolitej. XXXIX Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Konstytucyjnego. Księga Pamiątkowa, Toruń 1998.
 
5.
Cieszyński A., Stany nadzwyczajne w prawie konstytucyjnym doby II Rzeczypospolitej, [w:] Jasudowicz T. (red.), Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa i praktyki polskiej, Toruń 1997.
 
6.
Cybichowski Z., Encyklopedja podręczna prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego, międzynarodowego), t. II, Warszawa 1926.
 
7.
Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012.
 
8.
Grabowski E., Z dziedziny teorji i praktyki stanów wyjątkowych, Warszawa 1911.
 
9.
Komarnicki W., Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i System, Wilno 1937.
 
10.
Kościołek J., Stan wyjątkowy i wojenny, Londyn 1942.
 
11.
Mołdawa T., Naczelne władze państwa w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń (doświadczenia krajów Europy Zachodniej), [w:] Pokolenia Kultura Polityka. Księga Jubileuszowa na 65-lecie Profesora Bronisława Gołębiowskiego, [komitet organizacyjny: Mołdawa T. et al.; red. Jarmołowicz W.], Warszawa 1999.
 
12.
Orlewicz T.J., Zasady konstytucji 23 kwietnia 1935 roku. Komentarz oraz pełny tekst: ustawy konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1935 r., ordynacji wyborczej do Sejmu, ordynacji wyborczej do Senatu, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz rozporządzeń Ministra Spraw.
 
13.
Wewnętrznych: regulamin do zgromadzenia okręgowego, o spisach wyborców do sejmu i o spisach wyborców do Senatu, Warszawa 1935.
 
14.
Paszkudzki A., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 roku. Tekst. Komentarz, Lwów – Warszawa 1935.
 
15.
Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Białystok 2005.
 
16.
Ura E., Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa, Rzeszów 1988.
 
17.
Winczorek P., Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej. Podręcznik dla studentów studiów nieprawniczych, Warszawa 2003.
 
18.
Wójtowicz K., Uprawnienia nadzwyczajne Prezydenta Stanów Zjednoczonych, Wrocław 1995.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top