PL EN RU
Qualitative Comparative Analysis (QCA) as the new research method in political science: an outline of the issue
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
2
CBM Indicator
 
 
Publication date: 2021-04-26
 
 
Studia Politologiczne 2021;59
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents main theoretical assumptions and empirical implementations of Qualitative Comparative Analysis (QCA). The main phases of this research method, as the alternative to the quantitative approach which is applied in political science are described. Strengths and weaknesses of this method are described from the perspective of epistemological value obtained by the user of QCA method. Some Polish and foreign examples of QCA implementation are also indicated.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
two double-anonymous peer reviews
 
REFERENCES (45)
1.
Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013.
 
2.
Bajer J., Badania porównawcze w politologii: zagadnienia metodologiczne, «Studia Politicae Universitatis Silesiensis» 2012, vol. 8.
 
3.
Berg B.L., Qualitative Research Methods for the Social Sciences, Boston 2001.
 
4.
Berg-Schlosser D., et al., Qualitative Comparative Analysis (QCA) as an Approach, https://us.sagepub.com/sites/d... (11.01.2020).
 
5.
Braumoeller B.F., Guarding Against False Positives in Qualitative Comparative Analysis, «Political Analysis» 2015, vol. 23.
 
6.
Buttolph Johnson J., Reynolds H.T., Mycoff J.D., Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.
 
7.
Byrne D., Ragin C., Handbook of Case–Based Methods, London 2009.
 
8.
Dąbrowski A, Metoda studium przypadku krok po kroku, «Studia Socjologiczne» 2017, vol. 4.
 
9.
Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.
 
10.
George A., Bennett A., Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, Cambridge 2005.
 
11.
Gerring J., Case Selection for Case–Study Analysis: Qualitative and Quantitative Techniques, [w:] J.M. Box–Steffensmeier, H.E. Brady and D. Collier (red.), «The Oxford Handbook of Political Methodology», doi:10.1093/oxfordhb/9780199286546.001.0001.
 
12.
Gerring J., The Case Study: What it is and What it Does, [w:] C. Boix, S.C. Stokes (red.), «The Oxford Handbook of Comparative Politics», doi:10.1093/oxfordhb/9780199566020.001.0001.
 
13.
Katz A., vom Hau M., Mahoney J., Explaining the Great Reversal in Spanish America: Fuzzy–Set Analysis Versus Regression Analysis, «Sociological Methods & Research » 2005, vol. 33.
 
14.
Kincaid H., Causation in the Social Sciences, [w:] H. Beebee, C. Hitchcock, P. Menzies (red.), «The Oxford Handbook of Causation», January 2010 doi:10.1093/oxfordhb/9780199279739.001.0001.http://www.socsci.uci.edu/~cra... (28.07.2020). https://scholar.google.com (28.07.2020).
 
15.
Klementewicz T., Metateoretyczne dylematy politologa – w poszukiwaniu strategii badania, «Studia Politologiczne» 2009, vol. 14.
 
16.
Krakowiak-Bal A., Ziemiańczyk U., Rozmyta jakościowa analiza porównawcza (fsqca) w ocenie transferu wiedzy, «Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich» 2016, vol. III.
 
17.
Legewie N., An Introduction to Applied Data Analysis with Qualitative Comparative Analysis (QCA) [88 paragraphs], «Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research» 2013, vol. 14, http://nbn-resolving.de/urn:nb... (28.01.2020).
 
18.
Lijphart A., Comparative Politics and the Comparative Method, «The American Political Science Review» 1971, vol. 65.
 
19.
Lucas S.R., Szatrowski A., Qualitative Comparative Analysis in Critical Perspective, «Sociological Methodology» 2014, vol. 44.
 
20.
Mahoney J., Goertz G., The Possibility Principle: Choosing Negative Cases in Comparative Research, «The American Political Science Review» 2004, vol. 98.
 
21.
Marciszewski W., VIII. Rachunek zbiorów, [w:] W. Marciszewski (red.), Logika formalna: zarys encyklopedyczny z zastosowaniem do informatyki i lingwistyki, Warszawa 1987.
 
22.
Marx A., Rihoux B., Ragin C., The origins, development, and application of Qualitative Comparative Analysis: the first 25 years, «European Political Science Review» 2014, vol. 6.
 
23.
Mill J.S., System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej, tłum. Cz. Znamierowski, wstęp K. Szaniawski, Warszawa 1962.
 
24.
Młyniec E., Komparatystyka, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red. nauk.), Leksykon politologii wraz z Aneksem o: reformie samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz gabinetach rządowych, Wrocław 2004.
 
25.
Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2012.
 
26.
Paige J., Agrarian Revolution: Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World, New York 1975.
 
27.
Polakowski M., Szelewa D., Zasiłki dla osób bezrobotnych w Europie Środkowo-Wschodniej – analiza konfiguracyjna, «Problemy Polityki Społecznej» 2008, vol. 11.
 
28.
Ragin C.C., Pennings P., Fuzzy Sets and Social Research, «Sociological Methods & Research» 2005, vol. 33.
 
29.
Ragin C.C., Zaret D., Theory and Method In Comparative Research: Two Strategies, «Social Forces» 1983, vol. 61.
 
30.
Ragin C.C., et al., Complexity, Generality, and Qualitative Comparative Analysis, «Field Methods» 2003, vol. 15.
 
31.
Ragin C.C., Sonnett J., Between Complexity and Parsimony: Limited Diversity, Counterfactual Cases, and Comparative Analysis, «Department of Sociology, UCLA.Theory and Research in Comparative Social Analysis» 2004, Paper 17.
 
32.
Ragin C.C., Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond, Chicago–London 2008.
 
33.
Ragin C.C., The comparative method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies, Berkeley 1987.
 
34.
Ragin C.C., The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies, Oakland 2013.
 
35.
Ragin C.C., The Logic of Qualitative Comparative Analysis, «International Review of Social History» 1998, vol. 43.
 
36.
Ragin C.C., USER’S GUIDE TO: Fuzzy–Set./Qualitative Comparative Analysis, July 2017, http://www.socsci.uci.edu/~cra... (21.01.2020).
 
37.
Rohwer G., Qualitative Comparative Analysis: A Discussion of Interpretations, «European Sociological Review» 2011, No. 27.
 
38.
Shorter E., Tilly C., Strikes in France, 1830–1968, Cambridge 1974.
 
39.
Stephens J., The Transition from Capitalism to Socialism, London 1979.
 
40.
Tarka P., Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych, «Wiadomości Statystyczne» 2017, vol. 3.
 
41.
Thiem A., Duşa A., QCA: A Package for Qualitative Comparative Analysis, «The R Journal» 2013, vol. 5.
 
42.
Wajzer M., Modele matematyczne w politologii – podstawy teoretyczne i przykłady użycia, «Studia Politologiczne» 2019, vol. 53.
 
43.
Weber M., The Methodology of Social Sciences, New York 1949.
 
44.
Zadeh L., Fuzzy Sets, «Information and Control» 1965, No. 8.
 
45.
Załęski P., Typy idealne w socjologii religii Maxa Webera. Analiza struktury kategoryzującej pole religijne, «Kultura i Społeczeństwo» 2003, vol. 1.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top