PL EN RU
THE PRINCIPAL PROBLEMS OF NOTION’S CONCEPTUALIZATION OF THE POLITICAL
 
 
More details
Hide details
1
adiunkt w Zakładzie Teorii Polityki i Myśli Politycznej Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego
 
 
Publication date: 2019-12-23
 
 
Studia Politologiczne 2015;37
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the problem of the political in metatheoretical perspective. Author has undertaken the analysis of fundamental theoretical grounds of intellectual reflection on the political and of analitical aims, which this category can satisfy in the political sciences. Author doesn’t privilege any concept of the political rather indicating several difficulties of conceptualization of this category: polysemy in public and scientific debate, contrast between the political and the politics or ideology, recognizing of the political like the core of the politics. The notion of the political is analyzed on the two planes. On the first, ideological plane, we can trait the political like the idea by which the academics, political philosophers and publicists try to understand the fundamental assumptions of the construction of society or to change social reality. On the ideological level we can enumerate several approaches: normative (e.g. J. Rawls), critical (e.g. Ch. Mouffe), existential (e.g. C. Schmitt). On the second, analityc plane the political is the category regarding the identyfication criteria by which we can treat some phenomena as political – in the institutional sphere and outside as well. On this level the notion of the political appear in four variants. First of them, as the feature of the social phenomena. Second, as the symptom of some domains of collective life (e.g. public sphere). Third, as an aspect of social phenomena. Fourth, as a type of social relations.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (31)
1.
H. Arendt, Polityka jako obietnica, Warszawa 2005.
 
2.
Z. Blok, O polityczności, polityce i politologii, Poznań 2009.
 
3.
A. Czajowski, Decydowanie w polityce, Wrocław 2013.
 
4.
R. Dahl, B. Stinebrickner, Współczesna analiza polityczna, Warszawa 2007.
 
5.
P. Dybel, Sz. Wróbel, Granice polityczności, Warszawa 2008.
 
6.
T. D. Fisken, The Turn to the Political: Post-Marxism and Marx’s Critique of Politics, Berkeley 2012 (praca doktorska obroniona na Uniwersytecie w Berkeley).
 
7.
W. B. Gallie, Essentially contested concepts, „Proceedings of the Aristotelian Society” 1956, nr 56.
 
8.
J. Golinowski, F. Pierzchalski (red.), Symboliczność przestrzeni polityki. Między teorią a praktyką, Bydgoszcz 2011.
 
9.
A. Jabłoński, Polityka. Teoretyczna ewolucja pojęcia, [w:] A. Czajowski, L. Sobkowiak (red.), Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Wrocław 2012.
 
10.
M. Karwat, Cecha polityczności i dziedzina teorii polityki, [w:] R. Skarzyński (red.), Carl Schmitt i współczesna myśl polityczna, Warszawa 1996.
 
11.
M. Karwat, Metawiedza, esencja, forma, pragmatyka – cztery płaszczyzny badań teoriopolitycznych, [w:] B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj (red.), Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce, Kraków 2013.
 
12.
M. Karwat, Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analiz, „Studia Politologiczne” 2010, nr 17.
 
13.
M. Karwat, Polityka rzeczowa, stronnicza i metapolityka, „Studia Politologiczne” 2004, vol. 8.
 
14.
M. Karwat, Zasady budowy siatki pojęć w nauce o polityce, „Studia Nauk Politycznych” 1981, nr 3 (51).
 
15.
T. Klementewicz, Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010.
 
16.
B. Krauz-Mozer, Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2005.
 
17.
C. Lefort, The Political Forms of Modern Society, Cambridge 1986.
 
18.
K. Minkner, O filmach politycznych. Między polityką, politycznością i ideologią, Warszawa 2012.
 
19.
K. Minkner, Problem polityczności jako metateoretyczne wyzwanie dla politologii, „Athenaeum” 2014, nr 43.
 
20.
G. Moodie, R. Eustace, Power and Authority in British Universities, Routledge 2012.
 
21.
Ch. Mouffe, Paradoks demokracji, Wrocław 2005.
 
22.
Ch. Mouffe, Polityczność, Warszawa 2008.
 
23.
Ch. Mouffe, The Return of the Political, London–New York 1993.
 
24.
S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007.
 
25.
S. Ossowski, O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 2001.
 
26.
F. Pierzchalski, Dynamika układów pojęciowych w nauce o polityce, [w:] Ł. Młyńczyk, B. Nitschke (red.), Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, Toruń 2013.
 
27.
J. Rawls, Liberalizm polityczny, Warszawa 1998.
 
28.
L. Rubisz, W obronie polityki (w Polsce), [w:] K. Minkner, L. Rubisz (red.), Antynomie polityczności. Artykuły, eseje i szkice dedykowane Profesor Barbarze Goli, Opole 2013.
 
29.
F. Ryszka, O pojęciu polityki, Warszawa 1992.
 
30.
C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000.
 
31.
R. Skarzyński, Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i problem tego, co polityczne, Warszawa 1992.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top