PL EN RU
Challenges of the Polish local self-government in the context of the development of the civil society
 
 
More details
Hide details
1
The Chair of Theory and History of Law and Administration Faculty University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-06
 
 
Studia Politologiczne 2020;57
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Political changes in Poland in the last two decades of the 20th century enabled the creation of a new political regime. The development of civil society in the 21st century has aroused curiosity concerning the instruments and forms that promote effective participation and deliberation in the field of local self-government and other areas. The perception of political decisions and their legitimization may be reinforced via the appropriate identification and application of some participatory instruments. Some legal institutions have been established and have been developed in order to increase the scope of civil society in local self-government (e.g., elections to the local authorities, referendums, and public consultations). The latest amendment, enacted on the 11th of January 2018, to the Polish local self-government acts is a step towards the reinforcement of public participation at the local level (the civil budget, participating in the debate on the report on the condition of the of local government unit, and the civil legislative initiative).
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
peer-reviewed
 
REFERENCES (34)
1.
A. Arato, The Rise, Decline and Reconstruction of the Concept of Civil Society, and Directions for Future Research, [in:] A. Bibic, G. Graziano (eds.), Civil Society, Political Society, Democracy, Slovenian Political Association, Lubljana 1994.
 
2.
M. Augustyniak, R. Marchaj, Komentarz do art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, [in:] B. Dolnicki (ed.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 
3.
T. Bigo, Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Wyd. Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1928.
 
4.
M. Bożek, Konstytucyjne podstawy partycypacji społecznej i formy jej realizacji w samorządzie terytorialnym, «Przegląd Sejmowy» 2012, vol. 5 (112).
 
5.
J. Dobkowski, Uwagi Maurycego Zdzisława Jaroszyńskiego o ustroju Polski po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, «Przegląd Sejmowy» 2019, no. 3(152).
 
6.
B. Dolnicki, Organizacja i funkcjonowanie administracji terenowej, Uniwersytet Śląski, Katowice 1989.
 
7.
B. Dolnicki (ed.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 
8.
B. Dolnicki, Samorząd Terytorialny, Zakamycze 2001.
 
9.
T.G. Grosse, Dialog społeczny i obywatelski w Unii Europejskiej, [in:] R. Towalski (ed.), Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 
10.
M. Grzybowska, Samorząd miejski w II Rzeczypospolitej, «Samorząd Terytorialny» 2016, vol. 6.
 
11.
M. Jaroszyński, Samorząd w Konstytucji kwietniowej, «Samorząd» 1935, vol. 18.
 
12.
M. Jaroszyński, Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny. Wnioski do reformy, E. Wende i Ska, Warszawa 1924.
 
13.
M. Kazimierczuk, Wolność zrzeszania się jako element społeczeństwa obywatelskiego, «Studia Prawnoustrojowe» 2015, vol. 28.
 
14.
M. Kowalczyk, Cyfrowe państwo. Uwarunkowania i perspektywy, PWN, Warszawa 2019.
 
15.
K.A. Kuć-Czajkowska, J. Wasil, Elektroniczne oblicze władzy lokalnej w Polsce – dialog obywatelski przy użyciu narzędzi ICT, [in:] M.M. Sienkiewicz, M. Sidor (eds.), Dialog obywatelski: formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin 2014.
 
16.
Z. Leoński, System organizacji i funkcjonowania terenowych organów przedstawicielskich i organów administracji państwowej PRL, PWN, Warszawa–Poznań 1989.
 
17.
G. Makowski, Przegląd prawno-instytucjonalnych ram konsultacji społecznych na poziomie samorządu terytorialnego, [in:] P. Sobiesiak-Penszko (ed.), Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2012, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.
 
18.
R. Markowski, Demokracja i demokratyczne innowacje. Z teorią w praktykę, Instytut Obywatelski, Warszawa 2014, http://www.instytutobywatelski... (10.12.2019).
 
19.
J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Imprimerie, Paryż 1926.
 
20.
M. Sidor, Referendum lokalne jako forma demokracji bezpośredniej, [in:] S. Michałowski, A. Pawłowska (eds.), Samorząd terytorialny w Polsce: społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 
21.
M.M. Sienkiewicz, M. Sidor (eds.), Dialog obywatelski: formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin 2014.
 
22.
J. Służewski, Rady narodowe i terenowe organy administracji państwowej, Wydawnictwo prawnicze, Warszawa 1987.
 
23.
J. Sobczak, Idea samorządowa w polskiej myśli politycznej XIX i początku XX wieku, [in:] Edukacja samorządowa, B. Jastrzębski (ed.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, Olsztyn 1997.
 
24.
P. Sobiesiak-Penszko (ed.), Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2012, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.
 
25.
E. Sokalska, Organy samorządowe miast niewydzielonych w świetle „ustawy scaleniowej” z 23 marca 1933 r., «Studia Prawnoustrojowe» 2004, vol. 3.
 
26.
E. Sokalska, The concepts of the local self-government in Poland in the first years of regaining independence, «Studia Prawnoustrojowe» 2015, vol. 28.
 
27.
M. Stahl (ed.), Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 
28.
J. Staryszak, Prawo nadzoru nad administracją samorządową w Polsce, Skład Główny w Instytucie im. J. Mianowskiego, Warszawa 1931.
 
29.
A. Tarnowska, Samorządem, jak ongiś, Polska stać będzie. Zagadnienia genezy, podstawy prawnej, funkcjonowania i prób reformy samorządu wojewódzkiego w II RP, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i Wielkopolski, «Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego» 2010, vol. 13.
 
30.
R. Towalski (ed.), Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 
31.
P. Uziębło, Demokracja partycypacyjna, Centrum Badań Społecznych, Gdańsk 2009.
 
32.
A. Wereszczyński, Wiadomości o Polsce współczesnej. Ustrój i administracja państwa polskiego, Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, Lwów 1936.
 
33.
J. Woźniczko, Konsultacje społeczne jako narzędzie partycypacji publicznej. Opracowania tematyczne, OT-666, Kancelaria Senatu, Warszawa 2019, http:// www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/171/plik/ot_666, pdf, (20.12.2019).
 
34.
Z. Zychowicz, Konsultacje społeczne w samorządzie, Instytut Rozwoju Regionalnego, Szczecin 2014.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top