PL EN RU
The Role of Local Government Units in Building Civil Society – the Constructing Civil Society Educational Project (Some Remarks)
 
 
More details
Hide details
1
Faculty of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University in Poznań
 
 
Publication date: 2023-12-15
 
 
Studia Politologiczne 2023;70
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Civil society is an indispensable component of a functional democratic state. The development of civil society is dependent on a number of factors, including the work of the education system. Education is the crucial space for shaping civic attitudes and acquiring competences necessary for a society that is aware of its rights and active in the public sphere. A significant majority of educational institutions is administratively supervised by local government units. The purpose of this paper is to indicate how local authorities can play a role in the shaping of civil society by performing tasks (both obligatory and additional, non-compulsory ones) related to education.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (16)
1.
Baranowska-Zając W., Instytucje społeczeństwa obywatelskiego w świetle nowelizacji samorządowych ustaw ustrojowych z 11 stycznia 2018 r., «Studia Prawnoustrojowe» 2019, no. 44.
 
2.
Blok Z., Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski, Poznań 2006.
 
3.
Beichelt T., Hahn-Fuhr I., Schimmelfennig F., Worschech S. (eds.), Civil Society and Democracy Promotion, Palgrave Macmillan, 2014.
 
4.
Ehrenberg J., Civil Society. The Critical History of an Idea, New York–London 1999.
 
5.
Grochowski R., Demokracja a państwo prawa, «Środkowoeuropejskie Studia Polityczne» 2008, no. 1.
 
6.
Jacobsson K., Korolczuk E. (eds.), Civil Society Revisited. Lessons from Poland, Berghahn, New York–Oxford 2017.
 
7.
Hoelscher M., List R.A., Ruser A., Toepler S. (eds.), Civil Society: Concepts, Challenges, Contexts. Essays in Honor of Helmut K. Anheier, Springer, 2022.
 
8.
Kania R., Kazimierczuk M. (eds.), Społeczeństwo obywatelskie. Historia, teoria, praktyka, Warszawa 2021.
 
9.
Kazimierczuk M., Wolność zrzeszania się jako element społeczeństwa obywatelskiego, «Studia Prawnoustrojowe» 2015, no. 28.
 
10.
Kieres L., Samorząd terytorialny jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego, «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny» 2006, no. 2.
 
11.
Lubik-Reczek N., Debaty oksfordzkie jako narzędzie wspierania edukacji, [in:] M. Rachwał (ed.), Uwarunkowania i mechanizmy partycypacji politycznej, Poznań 2017.
 
12.
Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2005.
 
13.
Putnam R.D., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2008.
 
14.
Putnam R.D., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków–Warszawa 1995.
 
15.
Rachwał M., Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Warszawa 2010.
 
16.
Słodkowska I., Społeczeństwo obywatelskie na tle historycznego przełomu. Polska 1980–1989, Warszawa 2006.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top