PL EN RU
AUTHORITARIAN TENDENCIES IN POST-YUGOSLAVIAN STATES
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2019-12-19
 
 
Studia Politologiczne 2018;47
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses the existence of authoritarian tendencies in post-Yugoslave countries. The analysis covers essentially three new state organisms – the Republic of Serbia, Montenegro and the Republic of Macedonia. It was pointed out that democratic changes do not show linear trends, after a period of democratic change, it is possible to regress and increase authoritarian changes. An outline of the development of political systems was presented, the trends of transformational processes were presented at the turn of the 1980s and 1990s.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (36)
1.
A. Ágh, The Politics of Central Europe, London 1998.
 
2.
D. Bilandžić, Historija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Glavni procesi 1918–1985, Zagreb 1985.
 
3.
E. Bujwid-Kurek, Państwa pojugosłowiańskie. Szkice politologiczne, Kraków 2008.
 
4.
K. Čavoški, Tito. Tehnologija vlasti, Beograd 1990.
 
5.
K. Dawisha, B. Parrott (red.), Politics, Power and the Struggle for Democracy in South-East Europe, Cambridge University Press 1997.
 
6.
T. Grujoski, Raspadot na SFRJ. Studija i cvedosztvo, Skopje 2003.
 
7.
L. Holmes, Post-Communism. An Introduction, Duke University Press 1997.
 
8.
B. Jelavich, Historia Bałkanów, tom drugi, wiek XX, Kraków 2005.
 
9.
R.D. Kaplan, Bałkańskie upiory. Podróż przez historię, Wołowiec 2010.
 
10.
M. Korzeniewska-Wiszniewska, Serbia pod rządami Slobodana Miloševicia: serbska polityka wobec rozpadu Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Kraków 2008.
 
11.
K. Krysieniel, W cieniu Dayton: Bośnia i Hercegowina między etnokracją i demokracją konsocjonalną, Warszawa 2012.
 
12.
D. Mikucka-Wójtowicz, Demokratyczna transformacja w Serbii i Chorwacji w latach 1990–2010, Kraków 2014.
 
13.
P. Olszewski, Macedonia: historia i współczesność, Radom 2010.
 
14.
L. Podchorodecki, Jugosławia. Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Warszawa 2000.
 
15.
S.P. Ramet, Balkan Babel. The Disintegration of Yugoslavia form the Death of Tito to Etnic War, Westwiew Press 1996.
 
16.
D. Rusinov, The Yugoslav Experiment 1948–1974, Berkeley and Los Angeles 1978.
 
17.
R. Staar, Communist Regimes in Eastern Europe, Stanford 1982.
 
18.
M. Szpala, Antyprezydenckie protesty w Macedonii, „Analizy OSW”, 20.04.2016.
 
19.
M. Szpala, Czarnogóra po wyborach: powrót Djukanovicia do władzy, „Analizy OSW”, 14.11.2012.
 
20.
M. Szpala, Czarnogóra: problematyczny kandydat do UE, „Analizy OSW”, 29.12.2010.
 
21.
M. Szpala, Macedonia: partia rządząca wygrywa wybory, „Analizy OSW”, 8.06.2011.
 
22.
M. SzM. Szpala, Macedonia: zaostrzenie kursu wobec opozycji, „Analizy OSW”, 4.02.2015.
 
23.
M. Szpala, Polityczny klincz w Macedonii, „Analizy OSW”, 20.05.2015.
 
24.
M. Szpala, Przedterminowe wybory w Serbii: próba konsolidacji władzy, „Analizy OSW”, 29.01.2014.
 
25.
M. Szpala, Przedterminowe wybory w Serbii: utrwalenie dominacji rządzącej prawicy, „Analizy OSW”, 27.04.2016.
 
26.
M. Szpala, Wybory w Macedonii: autorytaryzm w podzielonym społeczeństwie, „Analizy OSW”, 8.05.2014.
 
27.
M. Szpala, Wybory w Serbii: pełnia władzy dla Vučicia, „Analizy OSW”, 19.03.2014.
 
28.
M. Tanty, Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Warszawa 2003.
 
29.
R. Thomas, The Politics of Serbia, New York 1999.
 
30.
I. Vejvoda, Yugoslava 1945–1991-from Decentralization Without Democracy to Dissolution, [w:] D.A. Dyker and I. Vejvoda (red.), Yugoslavia and After. A Study in Fragmentation, Deaspair and Rebirth, London–New York 1996.
 
31.
D. Vujadinović (red.), Between Authoritarianism and Democracy: Serbia, Montenegro, Croatia, vol. 1, Beograd 2003.
 
32.
W. Walkiewicz, Jugosławia. Wspólny byt i rozpad. Historia państw świata w XX wieku, Warszawa 2000.
 
33.
J.J. Wiatr, Europa pokomunistyczna. Przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku, Warszawa 2006.
 
34.
R.L. Wolff, Balkans in Our Times, Cambridge, Massachusetts 1956.
 
35.
M.J. Zacharias, Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943–1991. Powstanie, przekształcenia, rozkład, Warszawa 2004.
 
36.
P. Żukiewicz, Przywództwo prezydenckie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku. Analiza porównawcza, Toruń 2013.pala, Macedonia. Pozorna demokracja w cieniu kryzysów, „Analizy OSW”, 1.04.2016.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top