PL EN RU
“NON-EU” POST-YUGOSLAV COUNTRIES IN THE FACE OF INTEGRATIVE EUROPE – FEW REMARKS
 
More details
Hide details
1
Katedra Współczesnych Transformacji Politycznych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
 
Publication date: 2019-12-19
 
 
Studia Politologiczne 2018;47
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Main aim of analysis in the article titled “Non-EU” Post Yugoslav countries in the face of integrative Europe – few remarks” is to ascertain the extent to which Post Yugoslav countries, which are not European Union members yet, are prepared for the EU membership. Analysis includes four Post Yugoslav countries: Bosnia and Herzegovina, Republic of Serbia, Montenegro, Republic of Macedonia. It was confirmed, that all those countries aspire to fully-fledged membership in the EU. However, still none of them sufficiently comply with criteria imposed by the EU. In the nearest future, the greatest chances have: Montenegro, Republic of Serbia, Republic of Macedonia. The EU still has a lot of objections towards Bosnia and Herzegovina. The most important one is lack of conducting an institutional reform in the country. Preparation of that countries for the EU membership is systematically, yearly monitored by method of screening. Checking compatibility of law regulations, which exist in those countries standing as a candidate to EU, with the EU legislation acquis communitare gives a possibility to make an assessment of the level of their preparation to get a fully-fledged membership status. Countries, which has been analysed, are a ‘special case’, which find it very hard to face up to rigorous accession conditions imposed by European Union, although the EU is worried about the safety and stability in the region and strive for close relations with them.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (19)
1.
F. Biber, Bośnia i Hercegowina po 1990 roku, [w:] S.P. Romet (red.), Polityka Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej po 1989 roku, Warszawa 2012.
 
2.
M. Bulatoviđ, Stvarni problemi evropske unije i nestanak nijene privlačene moči, [w:] M. Stepič, Ž. Ðurić (red.), Srbija i evroazijski geopolitički prostor, Beograd 2013.
 
3.
E. Bujwid-Kurek, Eu aspirations of the Republic of Serbia –an overview, „Przegląd Europejski” 2016, nr 2.
 
4.
E. Bujwid-Kurek, Państwa pojugosłowiańskie. Szkice politologiczne, Kraków 2008.
 
5.
E. Bujwid-Kurek. Populizm w państwach Bałkanów Zachodnich, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2011, nr 4.
 
6.
E. Bujwid-Kurek, Republika Serbii w nowej przestrzeni ustrojowej. Dzieje, ustrój, konstytucja, Kraków 2012.
 
7.
E. Bujwid-Kurek, Republika Serbii w kontekście kryteriów kopenhaskich, „Horyzonty Polityki” 2013, Vol.4.
 
8.
A. Gucka, Czy Unia Europejska ponosi winę za kryzys polityczny w Bośni i Hercegowinie, [w:] D. Gibas – Krzak, A. Krzak (red.), Konflikty militarne i niemilitarne na Bałkanach w XX i XXI wieku w perspektywie polemologicznej, Szczecin-Warszawa 2013.
 
9.
M. Kovačević, Evropska unija izmed˙u politike proširenija produbljavanja evropske integracje, [w:] S. Samardžić (red.), Srbija u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji, Beograd 2009.
 
10.
M. Kovačević, Primena programa bespovratne finansijske pomoći EU za zapadni Balkan – iskustva CARDS i IPA: pouke za Serbiju, [w:] S. Samardžić (red.), Srbija u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji, Beograd 2009.
 
11.
D. Lopandić, J. Kronja, Regionalne inicijative i multilateralna saradnja na Balkanu, Beograd 2010.
 
12.
T. Mišević, Pregovori Srbije i Evropske unije za zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, [w:] D. Samardžić (red.), Srbija u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, Beograd 2009.
 
13.
S. Orlović, Politički život Srbije. Između partokratije i demokratije, Beograd 2008.
 
14.
V. Pavlović, Ekonomska kriza i kriza demokratije – pogled sa periferije, [w:] I.Vujačić, N. Beljinac (red.), Nova Evropa i njena periferija, Beograd 2015.
 
15.
I. Ristić, Između čekića i nakovnja: Srbija u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, [w:] M. Podunovac (red.), Država i demokratija, Beograd 2010.
 
16.
S. Samardžić, Problem Kosova i Metohije iz ugla evropsih integracja, [w:] S. Samardžić (red.), Srbija u procesu pridruživanja Evropskoj Unije, Beograd 2009.
 
17.
D. Sloviđ, Srpski ncijonalni interesi, Beograd 2010.
 
18.
S. Sochacki, Bośnia i Hercegowina 1995–2012. Studium politologiczne, Toruń 2015.
 
19.
M. Vasović, Nacionalni i nadnacionalni identitet u kontekstu političke kulture u Srbije, [w:] S Mihajlović, M. Ružica, T. Jakobi (red.), Kako građani vide tranziciju. Istraživanje javnog mnienija tranzicije, Beograd 2010.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top