PL EN RU
THE INFLUENCE OF THE COUNCIL OF EUROPE ON THE SYSTEMIC CHANGES IN COUNTRIES OF THE FORMER SOVIET UNION
 
More details
Hide details
1
профессор, Университет им. Яна Кохановского, г. Кельце, Польша
 
 
Publication date: 2019-12-27
 
 
Studia Politologiczne 2014;32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Political transformation in the states of the former Soviet Union had undoubtedly deep determinants and internal motivations. However one of important determinants of this transformation was international influence, namely influence of the democratic standards offered by the international organizations. Among those special place has the Council of Europe. Process of transformation coincided with applications of those states of former Soviet Union to access to the Council of Europe. To achieve this goal, those states should fulfill a basic requirements, e.g. held free parliamentary and presidential elections and sign and ratify the European Convention on Human Rights. Other commitments toward the Council of Europe was realized during the monitoring procedure. This procedure was closed toward Estonia, Latvia and Lithuania, that means that those states fully realized commitments and obligations connected with the membership in the Council of Europe. However, some other states (Russia, Ukraine, Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia) are still in the monitoring procedure which shows that not all obligations has been realized. Belarus is out of the Council of Europe because this state do not fulfill basic democratic values which open the chance to be a member of the Council of Europe. It shows that effectiveness of the Council of Europe influence on political transformation in the states of the former Soviet Union was differential.
 
REFERENCES (42)
1.
И. Алебастрова, Гарантированность политических прав в России: отечественное и европейское измерения, [в:] J. Jaskiernia (ред.), Efektywność europejskiego system ochrony praw człowieka. Efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE, Toruń 2012.
 
2.
P. Browing, Russia’s Accession to the Council of Europe and Human Rights: Four years on, „European Human Rights Law Review” 2000, nr 4.
 
3.
V. Djeric, Admission to Membership of the Council of Europe and Legal Significance of Commitments Entered by New Member States, „Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht” 2000, nr 3–4.
 
4.
A. Føllesdal, B. Peters, G. Ulfstein (eds.), Constituting Europe: the European Court of Human Rights in a National, European and Global Context, Cambridge 2013.
 
5.
S.A. Gorchkova, European Norms on the Protection of Human Rights: on the Development of Russian Human Rights Legislation, „Revue of Central and East European Law” 2004, nr 3.
 
6.
T. Hammerberg, Human Rights in Europe: No Grounds for Complacency, Strasbourg 2011.
 
7.
D. Huber, A Decade which Made History. The Council of Europe 1989–1999, Strasbourg 1999.
 
8.
J. Jaskiernia, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, „Państwo i Prawo” 1999, z. 11.
 
9.
J. Jaskiernia, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy – dorobek i perspektywy, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 2008, Nr 11.
 
10.
J. Jaskiernia, Oddziaływanie organizacji międzynarodowej na kształt ustroju politycznego państwa (Na przykładzie Rady Europy), [в:] Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna – prawo – praktyka. Prace dedykowane Profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, Warszawa 2002.
 
11.
J. Jaskiernia, Opozycja parlamentarna w świetle standardów Rady Europy, [в:] E. Zwierzchowski (ред.), Opozycja parlamentarna, Warszawa 2000.
 
12.
J. Jaskiernia, Partie polityczne w systemie demokratycznym w świetle standardów Rady Europy, [в:] A. Domańska, K. Skotnicki (ред.), Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Łódź 2003.
 
13.
J. Jaskiernia, Polityczny wymiar objęcia państw Europy Środkowej i Wschodniej standardami demokratycznymi Rady Europy, „Nowa Polityka Wschodnia” 2011, nr 1.
 
14.
J. Jaskiernia, Prawo Rady Europy a prawo krajowe – granice i wspólne obszary, [в:] B. Mikołajczyk i J. Nowakowska-Małusecka (ред.), Prawo międzynarodowe, prawo europejskie i prawo krajowe – granice i wspólne obszary, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej, Katowice 2009.
 
15.
J. Jaskiernia, Polska w Radzie Europy – 20 lat członkostwa, „Państwo i Prawo” 2011, z. 11.
 
16.
J. Jaskiernia (ред.), Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Toruń 2010.
 
17.
J. Jaskiernia, Rada Europy jako „organizacja wartości", „Studia Politologiczne” 2010, vol. 17.
 
18.
J. Jaskiernia, Uwarunkowania skuteczności wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 2002, nr 8.
 
19.
J. Jaskiernia, Wpływ aksjologii Rady Europy w odniesieniu do demokratycznego parlamentaryzmu na przemiany ustrojowe w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, [в:] M. Paździor, B. Szmulik (ред.), Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2013.
 
20.
J. Jaskiernia, Wpływ procedury monitoringowej na implementację standardów Rady Europy przez państwa członkowskie, [в:] Hanna Machińska (ред.), 60 lat Rady Europy: Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, Warszawa 2009.
 
21.
J. Jaskiernia, Wpływ Rady Europy na modelowanie reżimów politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 r., [в:] M. Słowikowski, A. Stępień-Kuczyńska (ред.), 20 lat transformacji w Europie Środkowo- -Wschodniej i Północnej, Toruń 2011.
 
22.
J. Jaskiernia, Wpływ Rady Europy na przemiany polityczno-ustrojowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, [в:] M.J. Malinowski (ред.), Świat w okresie przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Longinowi Pastusiakowi na 65-lecie urodzin, Gdańsk 2000.
 
23.
J. Jaskiernia, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Warszawa 2000.
 
24.
J. Jaskiernia, Znaczenie standardów Rady Europy o charakterze „miękkiego prawa”, [в:] N. Szczęch (ред.), Ius est ars boni et equi. Księga pamiątkowa z okazji 5-lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, Legnica 2010.
 
25.
P.A. Jordan, Does Membership Have its Privileges? Entrance in the Council of Europe and Compliance with Human Rights Norms, „Human Rights Quarterly” 2003, nr 3.
 
26.
P.A. Jordan, Russia’s Accession to the Council of Europe and Compliance with European Union Human Rights Standards, „Демократизация” 2003, nr 2.
 
27.
H. Klebes, Rola Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w upowszechnianiu standardów demokratycznych w Europie, [в:] H. Machińska (ред.), Polska w Radzie Europy. 10 lat członkostwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2002.
 
28.
M. Kolb, The European Union and the Council of Europe, Basingstoke 2013.
 
29.
A. Kosyło, Procedura karna na Ukrainie a standardy Rady Europy, [в:] J. Jaskiernia (ред.), Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, t. II, Warszawa 2013.
 
30.
J. Lovecy, Framing Decisions in the Council of Europe: An Institutionalist Analysis, [in:] B. Reinalda, B. Verbeek (eds.), Decision Making within International Organizations, London 2004.
 
31.
A. Naštase, R. Miga-Beşteliu, B. Aurescu, I. Donciu, Protecting Minorities in the Future Europe – Between Political interest and International Law, Bucuresti 2002.
 
32.
I. Muižnieks, The Future of Human Rights Protection in Europe, „Security and Human Rights” 2013, nr 1.
 
33.
A. Nordström, The Interactive Dynamics: the Council of Europe’s Monitoring of Ukraine, Stockholm 2008.
 
34.
R. Pelewicz, Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w orzecznictwie sądów ukraińskich w aspekcie ustrojowym, [в:] R.M. Czarny, K. Spryszak (ред.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, t. 2, Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce, Toruń 2012.
 
35.
J. Petaux, L’Europe de la démocratie et des droits de l’homme: l’action du Conseil de l’Europe, Strasbourg 2009.
 
36.
L. Pratchett, V. Lowndes, Developing Democracy in Europe: An Analytical Summary of the Council of Europe, Strasbourg 2004.
 
37.
D. Shelton, The Boundaries of Human Rights Jurisdiction, „Duke Journal of Comparative and International Law” 2003, nr 1.
 
38.
J.A. Sweeney, The European Court of Human Rights in the Post-Cold War Era: Universality in Transition, Routledge, Abington 2012.
 
39.
B. Wassenberg, History of the Council of Europe, Strasbourg 2013.
 
40.
H. Winkler, Survey of the Admission Practice of the Council of Europe, „Austrian Journal of Public and International Law” 1995, nr 2–3.
 
41.
С.А. Глотов, Конституционно-правовые проблемы сотрудничества России и Совета Европы в области прав человека, Саратов 1999.
 
42.
С.А. Глотов, Россия и Совет Европы: политико – правовые проблемы взаимодействия, Краснодар 1998.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top