PL EN RU
Legal situation on the Polish-Belarusian border after the outbreak of the Russian-Ukrainian war – a challenge for procedures on granting international protection
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
 
Publication date: 2023-06-19
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article examines if Poland can, in accordance with international law, effectively combat pressure on the border with a country de facto supporting an aggressor. Analysis of, among others, the Geneva Refugee Convention, EU law, the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms and jurisprudence validate previous findings that right to life and prohibition of torture are non-derogable, permitting to protect borders and fight with terrorism. National procedures are challenged by a need to individualize decisions refusing entry and denying protection. Still, this does not justify violating human rights.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (30)
1.
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Podręcznik europejskiego prawa dotyczącego azylu, granic i imigracji, Luksemburg 2014.
 
2.
Aleksandrowicz T.R., Wywiad jako narzędzie w koncepcji nowych wojen. Casus konfliktu ukraińskiego, «Studia Politologiczne» 2017, vol. 43.
 
3.
Białocerkiewicz J., Status prawny cudzoziemca w świetle standardów międzynarodowych, Toruń 1999.
 
4.
Bilal A., Wojna hybrydowa – nowe zagrożenia, złożoność i ‘zaufanie’ jako antidotum, «NATO Review» 2021.
 
5.
Chlebny J., Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, Warszawa 2011.
 
6.
Costello C., Foster M., Non-refoulement as Custom and Jus Cogens? Putting the Prohibition to the Test, «Netherlands Yearbook of International Law» 2015, vol. 46.
 
7.
Czachor R., Niedemokratyczne tendencje w rozwoju systemów politycznych państw poradzieckich a przypadek Republiki Białoruś, «Studia Politologiczne» 2018, vol. 47.
 
8.
Da Lomba S., The Right to Seek Refugee Status in the European Union, Antwerpen 2004.
 
9.
Florczak A., Uchodźcy w Polsce. Między humanitaryzmem a pragmatyzmem, Toruń 2003.
 
10.
Gilbert G., Is Europe Living Up to Its Obligations to Refugees?, «The European Journal of International Law» 2004, vol. 15, no. 5.
 
11.
Goodwin-Gill G.S., McAdam J., The refugee in international law, New York 2007.
 
12.
Gruszczak A., The European Union’s Counter-Terrorism Policy Twenty Years After 9/11: What Has Really Been Done?, «Studia Politologiczne» 2022, vol. 63.
 
13.
Grześkowiak M., Transpozycja zasady non-refoulement do polskiego systemu ochrony uchodźców, «Studia Iuridica» 2018, vol. 76.
 
14.
Kosińska A.M., Did the Court of Justice Open a Gateway to Europe for Refugees? Analysis of the Judgment of the Court of Justice of the European Union in EZ v. Bundesrepublik Deutschland (C-238/19), «Studia Iuridica Lublinensia» 2022, vol. 31, no. 1.
 
15.
Kowalski M., Pośrednie naruszenie zobowiązania z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: uwagi na tle wyroków w sprawach Al Nashiri przeciwko Polsce i Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce, [w:] M. Balcerzak, J. Kapelańska-Pręgowska (red.), Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego: materiały VII warszawsko-toruńskiego kolokwium praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego (Toruń, 4–5 grudnia 2014 r.), Toruń 2016.
 
16.
Krzywoń A., Zakaz maltretowania, [w:] W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek (red.), Prawa człowieka, wyd. 2, Warszawa 2019.
 
17.
Lavenex S., Safe third countries: extending the EU asylum and immigration policies to Central and Eastern Europe, New York 1999.
 
18.
Madej M., The New Terrorism Revisited: Some Remarks on Terrorism Evolution and Its Strategic Significance After 9/11, «Studia Politologiczne» 2022, vol. 63.
 
19.
Mikołajczyk B., The Migrant Crisis and Refugees – a Crisis of EU Solidarity, «Polish Review of International and European Law» 2020, vol. 9, no. 2.
 
20.
Peers S., The final EU/Turkey refugee deal: a legal assessment, 18.03.2016, http://eulawanalysis.blogspot.... (21.12.2022).
 
21.
Półtorak M., Czy można odmówić przyjęcia wniosku o ochronę międzynarodową i kiedy uznaje się go za złożony?, 2022, DOI: 10.5281/ZENODO.5838505.
 
22.
Przybysławska K., Niepożądani uchodźcy: granice ochrony i zasady wykluczenia w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2009.
 
23.
Rogala R., Art. 35, [w:] J. Chlebny (red.), Prawo o cudzoziemcach: komentarz, Legalis, Warszawa 2020.
 
24.
Sadowski P., Wspólny Europejski System Azylowy: historia, stan obecny i perspektywy rozwoju, Toruń 2019.
 
25.
Sadowski P., The EU’s approach to the extraterritorial processing of asylum claims and its compliance with international law, «Revista General De Derecho Europeo» 2021, no. 53.
 
26.
Sowiński P.K., Środki przymusu w ustawie o cudzoziemcach, «Prokuratura i Prawo» 2007, vol. 11.
 
27.
Staniszewski R.M., Społeczna percepcja uchodźców z Ukrainy, migrantów oraz działań podejmowanych przez rząd Mateusza Morawieckiego – raport z badania opinii publicznej, 2022, DOI: 10.13140/RG.2.2.17930.34243.
 
28.
Szpak A., Międzynarodowe prawo humanitarne, Toruń 2014.
 
29.
Wierzbicki B., Sytuacja prawna uchodźcy w systemie międzynarodowej ochrony praw człowieka, Białystok 1993.
 
30.
Пастухов М.И., On The Issue of Abolition of the Death Penalty in Belarus, «Studia Politologiczne» 2016, vol. 40.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top