PL EN RU
Third Ukrainian Republic: between presidentialism and semipresidentialism
 
More details
Hide details
1
Ужгородский национальный университет, Украина
 
 
Publication date: 2020-06-15
 
 
Studia Politologiczne 2020;56
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The experience of the functioning of power in Ukraine since proclamation of the independence proves the tendency of a decrease in the concentration of power in the hands of the head of state. This tendency manifests itself behind the principle of the pendulum, starting with a hybrid of the elements of presidentialism and the hierarchy of the system of councils (soviet’s), ending with the system of premier-presidentialism. The article reveals the sources of Ukrainian statehood, the influence of the Russian factor on the state of the Ukrainian republic as a manifestation of postcolonialism and the fluctuations in the development of the Ukrainian republic from semi-presidentialism to parliamentarism. The methodological basis of the study is organic constitutionalism, based on institutions of limiting power and ensuring human rights, as well as an interdisciplinary approach.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
peer-reviewed
 
REFERENCES (43)
1.
R. Alexy, The Dual Nature of Law, «Ratio Juris» 2010, Vol. 23, No. 2.
 
2.
A. Barak, Sudeiskoie usmotrenie, Moskva 1999.
 
3.
F. Borella, The Weakening of the political will of the Central State in Europe, [в:] The Trans- formation of nation-state in Europe at the dawn of the 21st century. Europeаn Commission for Democracy through Law. Collection: Science and technique of democracy, No. 22, Strasbourg 1998.
 
4.
O. Boryslavs’ka, Rol’ presidenta v zmishaniy respublici parlaments’ko-prsezydents’koho typu: konstytuciyna doktryna ta politychna diysnist’, «Ukrayins’kiy chasopys konstytuciynoho prava» 2019, № 1.
 
5.
J. A. Cheibub, Z. Elkins, T. Ginsburg, Beyond Presidentialism and Parliamentarism, [в:] The Law School of Chicago University, December 2013, URL: http://ssrn.com/ abstract=2365604 (12.03.2020).
 
6.
K. A. Darden, Shantazh kak orudiye gosudarstvennogo gospodstva: Ukrayina pri Kuchme, «Konstitucionnoe parvo: Vostochno-evropeiskoe obozrenie» 2001, № 3 (36).
 
7.
R. Elgie (ed.), Semi-Presidentialism in Europe, Oxford 1999.
 
8.
V. Fedorenko, Demokratia, demokratyzacia ta fenomen «elektoral’noi revolyucii» 2019 roku v Ukraini, «Pravo Ukrainy» 2019, № 11.
 
9.
H. Grotsiy, O prave voiny I mira, Moskva 1994.
 
10.
D. Kon-Bendit, A mozhe, nam lipshe rozpustyty politychni partiyi!? (per. z fr. V. Motruka), Uzhgorod 2020.
 
11.
Konstytucijna reforma: ekspertnyj analiz, Kharkiv 2004.
 
12.
J. Linz, The Perils of Presidentialism, «Journal of Democracy» 1990, Vol. 1.
 
13.
J. Locke, Dva traktaty pro vryaduvannya, Kyiv 2001.
 
14.
R. Maksakova, Konstytucijnyj Dohovir mizh Verkhovnoyu Radoyu Ukrayiny ta Prezydentom Ukrayiny ta joho vplyv na procesy konstytuyuvannya vlady v Ukraini, «Visnyk Zaporiz’koho nacional’noho universytetu. Yurydychni nauky» 2015, № 3.
 
15.
P.F. Martynenko, V.M. Kampo (red.), Konstytuciya i konstytucionalizm v Ukrayini: vybirkovi problemy, Kyiv 2007.
 
16.
R.S. Martynyuk, Kryteriyi ta chynnyky vyboru formy pravlinnya v Ukraini, «Chasopys Nacional’noho universytetu „Ostroz’ka akademia”. Seria „Pravo”» 2012, № 2 (6).
 
17.
M.V. Mendzhul, M.I. Zavydnyak, M.V. Savchyn, Suverenni zapozychennya ta nacional`na ekonomichna bezpeka, «Ukrayins’kyj chasopys mizhnarodnoho prava» 2016, № 2.
 
18.
R. Michels, Political Parties. A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracies, Batoche Books Kitchener 2001.
 
19.
A. Monaghan, Putin’s Way of War. The ‘War’ in Russia’s ‘Hybrid Warfare’, «Parameters», № 45 (4), Winter 2015–16.
 
20.
G.A. О’Donell, Bureaucratic Authoritarianism: Argentina 1966–1973, [in:] Comparative Perspective, University of California Press 1988.
 
21.
S. Plokhij, Pokhodzhennya slovyans’kykh nacij. Domoderni identychnosti v Ukraini, Rosii ta Bilorusi, Kyiv 2015.
 
22.
S.P. Pogrebnyak, E.A. Uvarova, Soprotyvlenye ugneteniyu. Vosstanye. Revolyucia (teoretyko- pravovoj analyz v svete doktryny prav cheloveka), «Pravo i hromadyans’ke suspil’stvo» 2013, № 2–3, URL: http://lcslaw.knu.ua/index.php...- soprotivlenie-ugneteniyu-vosstanie-revolyutsiya-teoretiko-pravovoj-analiz-v-svete-doktriny- prav-cheloveka-pogrebnyak-s-p-uvarova-e-a (12.03.2020).
 
23.
M. Rosenberg, A. Sajo (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford 2013.
 
24.
P. Rozanvalon, Demokratychna legitymnist’. Bezstoronnist’, reflektyvnist’, nablyzhenist’, Kyiv 2009.
 
25.
A. Sajo, Samoogranichenie vlasti (kratkyj kurs konstytucionalizma), Moskva 2001.
 
26.
G. Sartori, Constitutionalism: A Preliminary Discussion, «The American Political Science Review» 1962, Vol. 4 (56).
 
27.
M. Savchyn, Emocijnist’ ta racional’nist’ u konteksti suchasnoho konstytucionalizmu, «Filosofia prava ta zahal’na teoria prava» 2015, № 1–2.
 
28.
M. Savchyn, Zabezpechennya konstytucijnoho poryadku ta stan vijny, «Ukrayins’kyj chasopys konstytucijnoho prava» 2017, № 2.
 
29.
M. Savchyn, Konstytucijna demokratiya: konstytucijni cinnosti u dyskursi substantyvnoyi i procedurnoyi demokratiyi, «Pravo Ukrayiny», 2019, № 10.
 
30.
M. Savchyn, Konstytucionalizm i pryroda konstytuciyi: problemy teoriyi i praktyky, dys. dr. yuryd. nauk, Kyiv 2013.
 
31.
M.V. Savchyn, Metodologia yurydychnykh doslidzhen’ u sferi publichnoho prava, «Naukovyj visnyk UzhNU. Seria Pravo» 2017, vyp. 44(1).
 
32.
M.V. Savchyn, Polityko-pravovi garantiyi demokratii v Ukraini, «Visnyk Centralnoi vyborchoi komisii Ukrainy» 2008, № 1 (11).
 
33.
M. Savchyn, Porivnyal`ne konstytucijne pravo, Kyiv 2019.
 
34.
D. Sartori, Porivnyal’na konstytucijna inzheneria. Doslidzhennya struktur, motyviv i rezul’tativ, Kyiv 2001.
 
35.
T. Sedelius, J. Linde, Unravelling semi-presidentialism: democracy and government performance in four distinct regime types, «Democratization» 2018, 25:1, DOI: 10.1080/13510347.2017.1334643.
 
36.
S.H. Seryogina, Forma pravlinnya v Ukraini: konstytucijno-pravovyj aspekt. Avtoref. dys… dr. yuryd. nauk, Kharkiv 2013.
 
37.
A.D. Smith, Nationalism and Modernism. A critical survey of recent theories of nations and nationalism, The Taylor & Francis e-Library 2003.
 
38.
T. Snider, Peretvorennya nacij. Pol’shcha, Ukraina, Lytva, Bilorus’. 1569–1999, Kyiv 2012.
 
39.
M.S. Shugart, J.M. Carey, Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics, New York 1992.
 
40.
V. Vassylenko, The Ukrainian Holodomor of 1932–1933 as a Crime of Genocide: A Legal Assessment, Kyiv 2009.
 
41.
S. Vdovichenko, V. Kampo, V. Ovcharenko, Yu. Miroshnychenko, V. Rechytsky, Kontrol’ za doderzhannyam nalezhnoi konstutyciynoi procedury, Kyiv 2011.
 
42.
O.I. Yushchyk, Teoretychni osnovy zakonodavchoho procesu, Kyiv 2004.
 
43.
Ye. Zakharov, Vysnovok. Pravova kvalifikacia holodomoru 1932–1933 rokiv v Ukraini ta na Kubani yak zlochynu proty lyudyanosti ta genocydu URL: http://khpg.org.ua/index. php?id=1221206914 (12.03.2020).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top