PL EN RU
Третья Украинская Республика: между президенциализмом и семипрезиденциализмом
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Ужгородский национальный университет, Украина
 
 
Дата публикации: 2020-06-15
 
 
Studia Politologiczne 2020;56
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
Опыт функционирования власти в Украине с момента провозглашения независимости свидетельствует о тенденции снижения концентрации власти в руках главы государства. Эта тенденция проявляется за принципом маятника, начиная с гибрида элементов президенциализма и иерархии системы советов, заканчивая системой премьер-президенциализма. В статье раскрыты источники государственности Украины, влияние российского фактора на состояние республики как проявление постколониализма и колебания развития Украинской республики от семипрезиденциализма к парламентаризму. Методологической основой исследования является органический конституционализм, основанный на институтах ограничения власти и обеспечения прав человека, а также междисциплинарных подход.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (43)
1.
R. Alexy, The Dual Nature of Law, «Ratio Juris» 2010, Vol. 23, No. 2.
 
2.
A. Barak, Sudeiskoie usmotrenie, Moskva 1999.
 
3.
F. Borella, The Weakening of the political will of the Central State in Europe, [в:] The Trans- formation of nation-state in Europe at the dawn of the 21st century. Europeаn Commission for Democracy through Law. Collection: Science and technique of democracy, No. 22, Strasbourg 1998.
 
4.
O. Boryslavs’ka, Rol’ presidenta v zmishaniy respublici parlaments’ko-prsezydents’koho typu: konstytuciyna doktryna ta politychna diysnist’, «Ukrayins’kiy chasopys konstytuciynoho prava» 2019, № 1.
 
5.
J. A. Cheibub, Z. Elkins, T. Ginsburg, Beyond Presidentialism and Parliamentarism, [в:] The Law School of Chicago University, December 2013, URL: http://ssrn.com/ abstract=2365604 (12.03.2020).
 
6.
K. A. Darden, Shantazh kak orudiye gosudarstvennogo gospodstva: Ukrayina pri Kuchme, «Konstitucionnoe parvo: Vostochno-evropeiskoe obozrenie» 2001, № 3 (36).
 
7.
R. Elgie (ed.), Semi-Presidentialism in Europe, Oxford 1999.
 
8.
V. Fedorenko, Demokratia, demokratyzacia ta fenomen «elektoral’noi revolyucii» 2019 roku v Ukraini, «Pravo Ukrainy» 2019, № 11.
 
9.
H. Grotsiy, O prave voiny I mira, Moskva 1994.
 
10.
D. Kon-Bendit, A mozhe, nam lipshe rozpustyty politychni partiyi!? (per. z fr. V. Motruka), Uzhgorod 2020.
 
11.
Konstytucijna reforma: ekspertnyj analiz, Kharkiv 2004.
 
12.
J. Linz, The Perils of Presidentialism, «Journal of Democracy» 1990, Vol. 1.
 
13.
J. Locke, Dva traktaty pro vryaduvannya, Kyiv 2001.
 
14.
R. Maksakova, Konstytucijnyj Dohovir mizh Verkhovnoyu Radoyu Ukrayiny ta Prezydentom Ukrayiny ta joho vplyv na procesy konstytuyuvannya vlady v Ukraini, «Visnyk Zaporiz’koho nacional’noho universytetu. Yurydychni nauky» 2015, № 3.
 
15.
P.F. Martynenko, V.M. Kampo (red.), Konstytuciya i konstytucionalizm v Ukrayini: vybirkovi problemy, Kyiv 2007.
 
16.
R.S. Martynyuk, Kryteriyi ta chynnyky vyboru formy pravlinnya v Ukraini, «Chasopys Nacional’noho universytetu „Ostroz’ka akademia”. Seria „Pravo”» 2012, № 2 (6).
 
17.
M.V. Mendzhul, M.I. Zavydnyak, M.V. Savchyn, Suverenni zapozychennya ta nacional`na ekonomichna bezpeka, «Ukrayins’kyj chasopys mizhnarodnoho prava» 2016, № 2.
 
18.
R. Michels, Political Parties. A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracies, Batoche Books Kitchener 2001.
 
19.
A. Monaghan, Putin’s Way of War. The ‘War’ in Russia’s ‘Hybrid Warfare’, «Parameters», № 45 (4), Winter 2015–16.
 
20.
G.A. О’Donell, Bureaucratic Authoritarianism: Argentina 1966–1973, [in:] Comparative Perspective, University of California Press 1988.
 
21.
S. Plokhij, Pokhodzhennya slovyans’kykh nacij. Domoderni identychnosti v Ukraini, Rosii ta Bilorusi, Kyiv 2015.
 
22.
S.P. Pogrebnyak, E.A. Uvarova, Soprotyvlenye ugneteniyu. Vosstanye. Revolyucia (teoretyko- pravovoj analyz v svete doktryny prav cheloveka), «Pravo i hromadyans’ke suspil’stvo» 2013, № 2–3, URL: http://lcslaw.knu.ua/index.php...- soprotivlenie-ugneteniyu-vosstanie-revolyutsiya-teoretiko-pravovoj-analiz-v-svete-doktriny- prav-cheloveka-pogrebnyak-s-p-uvarova-e-a (12.03.2020).
 
23.
M. Rosenberg, A. Sajo (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford 2013.
 
24.
P. Rozanvalon, Demokratychna legitymnist’. Bezstoronnist’, reflektyvnist’, nablyzhenist’, Kyiv 2009.
 
25.
A. Sajo, Samoogranichenie vlasti (kratkyj kurs konstytucionalizma), Moskva 2001.
 
26.
G. Sartori, Constitutionalism: A Preliminary Discussion, «The American Political Science Review» 1962, Vol. 4 (56).
 
27.
M. Savchyn, Emocijnist’ ta racional’nist’ u konteksti suchasnoho konstytucionalizmu, «Filosofia prava ta zahal’na teoria prava» 2015, № 1–2.
 
28.
M. Savchyn, Zabezpechennya konstytucijnoho poryadku ta stan vijny, «Ukrayins’kyj chasopys konstytucijnoho prava» 2017, № 2.
 
29.
M. Savchyn, Konstytucijna demokratiya: konstytucijni cinnosti u dyskursi substantyvnoyi i procedurnoyi demokratiyi, «Pravo Ukrayiny», 2019, № 10.
 
30.
M. Savchyn, Konstytucionalizm i pryroda konstytuciyi: problemy teoriyi i praktyky, dys. dr. yuryd. nauk, Kyiv 2013.
 
31.
M.V. Savchyn, Metodologia yurydychnykh doslidzhen’ u sferi publichnoho prava, «Naukovyj visnyk UzhNU. Seria Pravo» 2017, vyp. 44(1).
 
32.
M.V. Savchyn, Polityko-pravovi garantiyi demokratii v Ukraini, «Visnyk Centralnoi vyborchoi komisii Ukrainy» 2008, № 1 (11).
 
33.
M. Savchyn, Porivnyal`ne konstytucijne pravo, Kyiv 2019.
 
34.
D. Sartori, Porivnyal’na konstytucijna inzheneria. Doslidzhennya struktur, motyviv i rezul’tativ, Kyiv 2001.
 
35.
T. Sedelius, J. Linde, Unravelling semi-presidentialism: democracy and government performance in four distinct regime types, «Democratization» 2018, 25:1, DOI: 10.1080/13510347.2017.1334643.
 
36.
S.H. Seryogina, Forma pravlinnya v Ukraini: konstytucijno-pravovyj aspekt. Avtoref. dys… dr. yuryd. nauk, Kharkiv 2013.
 
37.
A.D. Smith, Nationalism and Modernism. A critical survey of recent theories of nations and nationalism, The Taylor & Francis e-Library 2003.
 
38.
T. Snider, Peretvorennya nacij. Pol’shcha, Ukraina, Lytva, Bilorus’. 1569–1999, Kyiv 2012.
 
39.
M.S. Shugart, J.M. Carey, Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics, New York 1992.
 
40.
V. Vassylenko, The Ukrainian Holodomor of 1932–1933 as a Crime of Genocide: A Legal Assessment, Kyiv 2009.
 
41.
S. Vdovichenko, V. Kampo, V. Ovcharenko, Yu. Miroshnychenko, V. Rechytsky, Kontrol’ za doderzhannyam nalezhnoi konstutyciynoi procedury, Kyiv 2011.
 
42.
O.I. Yushchyk, Teoretychni osnovy zakonodavchoho procesu, Kyiv 2004.
 
43.
Ye. Zakharov, Vysnovok. Pravova kvalifikacia holodomoru 1932–1933 rokiv v Ukraini ta na Kubani yak zlochynu proty lyudyanosti ta genocydu URL: http://khpg.org.ua/index. php?id=1221206914 (12.03.2020).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top