PL EN RU
Composition of the Parliament in Poland against the European Background – Contribution to Discussion
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii- -Curie Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Publication date: 2023-12-15
 
 
Studia Politologiczne 2023;70
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article will analyse the Polish constitutional regulations on the numer of parliament in comparison with the relevant provisions of the basic laws of the other 26 EU member states, and Great Britain. In particular, a comparison will be made between the Polish proposals to reduce the number of parliamentarians and the regulations adopted in the Italian Constitutional Law of 2019, together with their justification. The analysis of these issues allows the conclusion, that the number of parliamentarians in Poland is relatively high compared to the so-called large European countries. In the conclusions will be presented the proposals for changes to Polish constitutional provisions regarding the number of members of the Sejm.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (35)
1.
Alberski R., Opinie w sprawie zmian w polskim systemie politycznym, «Political Preferences» 2016, nr 12.
 
2.
Chruściak R., Prace konstytucyjne w latach 1997–2007, Warszawa 2009.
 
3.
Chruściak R., Prace konstytucyjne w latach 2008–2011, Warszawa 2013.
 
4.
Chruściak R., Najnowsze propozycje zmian w Konstytucji RP, «Studia Iuridica Lublinensia» 2014, t. 22.
 
5.
Colasante P., La riduzione del numero dei parlamentari, fra merito e legittimata costituzionale, «Federalismi» 2020, nr 12.
 
6.
Czajowski J., Senat – Izba Samorządowa, [w:] Senat – izba samorządowa? Seminarium (materiał roboczy). Warszawa 29 listopada 1994 (zapis stenograficzny), Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu, 1994.
 
7.
Czarny P., Komentarz do art. 96, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. II art. 87–243, Warszawa 2016.
 
8.
Di Majo L., Riduzione del numero dei parlamentari e centralitá del Parlamento, «Rivista del Gruppo di Pisa» 2020, No 3.
 
9.
Dobrowolski M., W sprawie potrzeby reformy dwuizbowości polskiego parlamentu, «Przegląd Sejmowy» 2009, nr 2.
 
10.
Fusara C., Rubechi M., Art. 56, [w:] R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (red.), Commentario alla Costituzione, vol. II: Art. 55–100, Milano 2006.
 
11.
Grabowski R., Refleksje nad polskim systemem parlamentaryzmu, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2018, nr 5.
 
12.
Jackiewicz A., Szósta reforma państwa: zmiana sposobu kształtowania składu Senatu jako element ewolucji federalizmu w Królestwie Belgii, «Zeszyty Prawnicze» 2020, nr 4.
 
13.
Jamróz L., Refleksje nad ustrojową pozycją Senatu RP, [w:] S. Bożyk (red.), Prawo, parlament i egzekutywa we współczesnych systemach rządów. Księga poświęcona pamięci Profesora Jerzego Stembrowicza, Białystok 2009.
 
14.
Konarski M., Izba Samorządowa jako alternatywa Drugiej Izby, [w:] Senat – izba samorządowa? Seminarium (materiał roboczy). Warszawa 29 listopada 1994 (zapis stenograficzny), Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu, 1994.
 
15.
Lupo N., Riduzione del numero dei parlamentari e organizzazione interna delle Camere, «Forum di Quaderni Costituzionali» 2020, nr 3.
 
16.
Mołdawa T., Prawo wyborcze do parlamentu Królestwa Hiszpanii, [w:] S. Grabowska, K. Składowski (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Zakamycze 2006.
 
17.
Nowak J., Wybory de Senatu – postulaty de lege ferenda, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2014, nr 6.
 
18.
Opaliński B., Uwagi o potrzebie modyfikacji drugiej izby parlamentu we współczesnym polskim systemie ustrojowym, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2012, nr 1.
 
19.
Perchinunno F., La Riforma Costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari: genesi e problematiche attuative, «Rivista Giuridica» 2021, nr 2.
 
20.
Pulit A., Grecka Izba Deputowanych, [w:] J. Czajowski, M. Grzybowski (red.), Parlamenty państw europejskich, Kraków 2005.
 
21.
Sarnecki P., Problem dwuizbowości parlamentu, [w:] M. Granat (red.), Zagadnienia prawa parlamentarnego. Materiały z 48 Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Serock 1–3 czerwca 2006 r., Warszawa 2007.
 
22.
Sebe M., Vas E., The Untapped Potential of Direct Democracy in Romania, [w:] S. Blockmans, S. Russack (red.), Direct Democracy in the European Union. The Myth of a Citizens’ Union, Brussels 2018.
 
23.
Skotnicki K., Senat III RP – nieprzemyślany czy niepotrzebny?, [w:] M. Zubik (red.), Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce. 51. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Warszawa, 19–21 czerwca 2009, Warszawa 2010.
 
24.
Skrzydło W., Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Francuskiej, [w:] S. Grabowska, K. Składowski (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Zakamycze 2006.
 
25.
Sokolewicz W., O potrzebie reformy Senatu, «Państwo i Prawo» 2001, nr 11.
 
26.
Staśkiewicz W. (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 
27.
Szmyt A., Sejm i Senat w projektach zmian Konstytucji, «Przegląd Sejmowy» 2010, nr 5.
 
28.
Tarli Barbieri G., Riduzione del numero dei parlamentari e geografia elettorale, «Forum di Quaderni Costituzionali» 2020, nr 3.
 
29.
Tripodina C., Riduzione del numero dei parlamentari, tra riforma costituzionale ed emergenza nazionale, «Osservatorio Costituzionale» 2020, nr 3.
 
30.
Urbaniak K., Prawo wyborcze do parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, [w:] S. Grabowska, K. Składowski (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Zakamycze 2006.
 
31.
Volpi M., La riduzione del numero dei parlamentari e il futuro della rappresentanza, «Costituzionalismo. it» 2020, nr 1.
 
32.
Winczorek P., Projekty nowych rozwiązań konstytucyjnych, «Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny» 2006, z. 2.
 
33.
Winczorek P., Dalszy ciąg dyskusji konstytucyjnych, «Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny» 2011, z. 2.
 
34.
Woźnicki M., O potrzebie zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. w zakresie kadencji oraz funkcji Sejmu i Senatu – kilka uwag na tle konstytucji Czech i Słowacji, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2022, nr 2.
 
35.
Zwolak S., Wzmocnienie pozycji Senatu na tle problemu jego koncepcji, «Ius et Administratio» 2014, nr 3.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top