PL EN RU
REPRESENTATIONALISM OF METAPHORICAL THINKING IN POLITICAL SCIENCE ANALYSIS
 
More details
Hide details
1
profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
 
Publication date: 2019-12-20
 
 
Studia Politologiczne 2017;46
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the following article is to discuss the mechanism of metaphorization in the context of conducting scientific analysis of political science. In this sense, the use of metaphor is explained on the set of process scientific research, which is an illustration of the multi-level interaction between the subject and object of cognition. In this matter the article undertakes the following issues: metaphor and scientific cognition; metaphor as a heuristic tool; irradiation and semantic approximation; presentationism versus representationism in the scientific explanation. Finally, the article refers the representationalism of metaphorical thinking in political science analysis.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (32)
1.
Arcodia G.F., Diachrony and the Polysemy of Derivational Affixes, [w:] F. Rainer, F. Gardani, H.C. Luschützky, W.U. Dressler (ed.), Morphology and Meaning, John Benajmins Publishing Co, Amsterdam 2014.
 
2.
Barnes B., Bloor D., Relatywizm, racjonalizm a socjologia wiedzy, [w:] E. Mokrzycki (red.), Racjonalności style myślenia, Warszawa 1992.
 
3.
Berger P. L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, Warszawa 2010.
 
4.
Brożek B., Granice interpretacji, Kraków 2014.
 
5.
Descartes R., Reguły kierowania umysłem. Poszukiwanie prawdy poprzez światło naturalne, Kęty 2002.
 
6.
Dębowski J., Teoriopoznawczy prezentacjonizm a realizm, «Analiza i Egzystencja» 2005, nr 2.
 
7.
Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2006.
 
8.
Gut A., O relacji między myślą a językiem. Studium krytyczne stanowisk utożsamiających myśl z językiem, Lublin 2009.
 
9.
Jabłoński A., Pluralizm teoretyczny w nauce o polityce, [w:] Z. Blok (red.), Czym jest teoria w politologii?, Warszawa 2011.
 
10.
Karwat M., Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, «Studia Politologiczne» 2001, nr 17.
 
11.
Karwat M., Syndromatyczny charakter przedmiotu nauki o polityce, [w:] K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, Warszawa 2009.
 
12.
Karwat M., O statusie poznawczym i zaletach metafor, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, tom 2, Warszawa 2003.
 
13.
Klementewicz T., Rozumienie polityki, Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010.
 
14.
Knorr Cetina K., Epistemic Cultures. How the Sciences Make Knowledge, Harvard University Press, Cambridge 1999.
 
15.
Krauz-Mozer B., Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2005.
 
16.
Leszczyński D., Struktura poznawcza i obraz świata. Zagadnienie podmiotowych warunków poznania we współczesnej filozofii, Wrocław 2010.
 
17.
Nocoń J., Między tradycją a modernizacją. Przeobrażenia badań politologicznych w świetle neofunkcjonalizmu Jeffreya C. Alexandra, Bydgoszcz 2010.
 
18.
Pierzchalski F., Polityka jako rozmyty przedmiot badań, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, tom 4, Warszawa 2014.
 
19.
Pierzchalski F., Dynamika układów pojęciowych w nauce o polityce, [w:] Ł. Młyńczyk, B. Nitschke (red.), Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, Toruń 2013.
 
20.
Pierzchalski F., Bezbłędna niezgoda – o rozbieżnościach analityczno-badawczych w nauce o polityce, [w:] P. Borowiec, R. Kłosowicz, P. Ścigaj (red.), Odmiany współczesnej nauki o polityce, tom 1, Kraków 2014.
 
21.
Pelc J., Zastosowanie funkcji semantycznych do analizy pojęcia metafory, [w:] H. Markiewicz (red.), Problemy teorii literatury, Wrocław 1967.
 
22.
Piłat R., Aporie samowiedzy, Warszawa 2013.
 
23.
Rainer F., Semantic Change in Word Formation, «Linguistics» 2005, vol. 43/2.
 
24.
Sady W., Spór o racjonalność naukową. Od Poincarego do Laudana, Toruń 2013.
 
25.
Skubalanka T., O pojęciu irradiacji semantycznej i jego przydatności dla opisu magicznych funkcji mowy, [w:] M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska (red.), Studia o metaforze, tom II, Wrocław 1983.
 
26.
Steen G.J., Finding Metaphor in Grammar and Usage: a Methodological Analysis of Theory and Research, John Benjamins Publishing Co., Amsterdam 2007.
 
27.
Stępnik K., Filozofia metafory, Lublin 1988.
 
28.
Suchecki J., Status poznawczy wyrażeń metaforycznych, [w:] I. Kurcz (red.), Studia z psycholingwistyki ogólnej i rozwojowej, Wrocław 1983.
 
29.
Wierzchoń M., Granice świadomości. W poszukiwaniu poznawczego modelu świadomości, Kraków 2013.
 
30.
Zamiara K., Konstytucja przedmiotu badań naukowych a kwestia założeniowości wiedzy, [w:] A. Motycka (red.), Wiedza a założeniowość, Warszawa 1999.
 
31.
Żegleń U., Filozofia umysłu. Dyskusja z naturalistycznymi koncepcjami umysłu, Toruń 2007.
 
32.
Żmigrodzki P., Zdania metaforyczne w języku polskim. Opis semantyczno-składniowy, Katowice 1995.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top