PL EN RU
Reprezentacjonizm metaforyzacji w analizach politologicznych
 
Więcej
Ukryj
1
profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
 
Data publikacji: 20-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autor niniejszego artykułu miał na celu omówienie mechanizmu metaforyzacji w kontekście prowadzenia naukowych analiz politologicznych. W tym rozumieniu stosowanie przenośni zostało wyjaśnione na planie procesu analityczno-badawczego, który jest ilustracją wielopoziomowej interakcji między podmiotem a przedmiotem poznania (badania). Dodatkowo, chcąc w pełni zrealizować zadanie badawcze, autor poddał szczegółowej analizie takie zagadnienia, jak: metafora a poznanie naukowe; metafora jako narzędzie heurystyczne; irradiacja oraz aproksymacja semantyczna; prezentacjonizm vs reprezentacjonizm w naukowym poznaniu rzeczywistości. Na końcu opisano reprezentacjonistyczny charakter metaforyzacji na gruncie nauki o polityce.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (32)
1.
Arcodia G.F., Diachrony and the Polysemy of Derivational Affixes, [w:] F. Rainer, F. Gardani, H.C. Luschützky, W.U. Dressler (ed.), Morphology and Meaning, John Benajmins Publishing Co, Amsterdam 2014.
 
2.
Barnes B., Bloor D., Relatywizm, racjonalizm a socjologia wiedzy, [w:] E. Mokrzycki (red.), Racjonalności style myślenia, Warszawa 1992.
 
3.
Berger P. L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, Warszawa 2010.
 
4.
Brożek B., Granice interpretacji, Kraków 2014.
 
5.
Descartes R., Reguły kierowania umysłem. Poszukiwanie prawdy poprzez światło naturalne, Kęty 2002.
 
6.
Dębowski J., Teoriopoznawczy prezentacjonizm a realizm, «Analiza i Egzystencja» 2005, nr 2.
 
7.
Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2006.
 
8.
Gut A., O relacji między myślą a językiem. Studium krytyczne stanowisk utożsamiających myśl z językiem, Lublin 2009.
 
9.
Jabłoński A., Pluralizm teoretyczny w nauce o polityce, [w:] Z. Blok (red.), Czym jest teoria w politologii?, Warszawa 2011.
 
10.
Karwat M., Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, «Studia Politologiczne» 2001, nr 17.
 
11.
Karwat M., Syndromatyczny charakter przedmiotu nauki o polityce, [w:] K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, Warszawa 2009.
 
12.
Karwat M., O statusie poznawczym i zaletach metafor, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, tom 2, Warszawa 2003.
 
13.
Klementewicz T., Rozumienie polityki, Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010.
 
14.
Knorr Cetina K., Epistemic Cultures. How the Sciences Make Knowledge, Harvard University Press, Cambridge 1999.
 
15.
Krauz-Mozer B., Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2005.
 
16.
Leszczyński D., Struktura poznawcza i obraz świata. Zagadnienie podmiotowych warunków poznania we współczesnej filozofii, Wrocław 2010.
 
17.
Nocoń J., Między tradycją a modernizacją. Przeobrażenia badań politologicznych w świetle neofunkcjonalizmu Jeffreya C. Alexandra, Bydgoszcz 2010.
 
18.
Pierzchalski F., Polityka jako rozmyty przedmiot badań, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, tom 4, Warszawa 2014.
 
19.
Pierzchalski F., Dynamika układów pojęciowych w nauce o polityce, [w:] Ł. Młyńczyk, B. Nitschke (red.), Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, Toruń 2013.
 
20.
Pierzchalski F., Bezbłędna niezgoda – o rozbieżnościach analityczno-badawczych w nauce o polityce, [w:] P. Borowiec, R. Kłosowicz, P. Ścigaj (red.), Odmiany współczesnej nauki o polityce, tom 1, Kraków 2014.
 
21.
Pelc J., Zastosowanie funkcji semantycznych do analizy pojęcia metafory, [w:] H. Markiewicz (red.), Problemy teorii literatury, Wrocław 1967.
 
22.
Piłat R., Aporie samowiedzy, Warszawa 2013.
 
23.
Rainer F., Semantic Change in Word Formation, «Linguistics» 2005, vol. 43/2.
 
24.
Sady W., Spór o racjonalność naukową. Od Poincarego do Laudana, Toruń 2013.
 
25.
Skubalanka T., O pojęciu irradiacji semantycznej i jego przydatności dla opisu magicznych funkcji mowy, [w:] M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska (red.), Studia o metaforze, tom II, Wrocław 1983.
 
26.
Steen G.J., Finding Metaphor in Grammar and Usage: a Methodological Analysis of Theory and Research, John Benjamins Publishing Co., Amsterdam 2007.
 
27.
Stępnik K., Filozofia metafory, Lublin 1988.
 
28.
Suchecki J., Status poznawczy wyrażeń metaforycznych, [w:] I. Kurcz (red.), Studia z psycholingwistyki ogólnej i rozwojowej, Wrocław 1983.
 
29.
Wierzchoń M., Granice świadomości. W poszukiwaniu poznawczego modelu świadomości, Kraków 2013.
 
30.
Zamiara K., Konstytucja przedmiotu badań naukowych a kwestia założeniowości wiedzy, [w:] A. Motycka (red.), Wiedza a założeniowość, Warszawa 1999.
 
31.
Żegleń U., Filozofia umysłu. Dyskusja z naturalistycznymi koncepcjami umysłu, Toruń 2007.
 
32.
Żmigrodzki P., Zdania metaforyczne w języku polskim. Opis semantyczno-składniowy, Katowice 1995.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top