PL EN RU
THE CONTROL OF THE CONSTITUTIONALITY OF THE LAW AS A FORM OF EXAMINING RELATIONSHIP BETWEEN NORMATIVE ACTS
 
 
More details
Hide details
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2020-01-26
 
 
Studia Politologiczne 2010;17
 
ABSTRACT
The subject of the analysis is the constitutionality of the law as a form of examining links between various normative acts. As we assume a hierarchical order of normative acts, we must develop verifying mechanisms, which implementation can satisfy the will of constitutional legislator and can achieve the objectives set by it. This happens in a complex controlling process, with a use of certain criteria, with a key – but not exclusive – participation of the Constitutional Court as a state organ specializing in this area.
 
REFERENCES (12)
1.
M. Dąbrowski, Funkcje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących niezgodności aktów prawnych z Konstytucją RP z 1997 r., „Studia Prawnoustrojowe” 2005, nr 5.
 
2.
M. Dobrowolski, Prawo Senatu do wnoszenia poprawek do ustaw uchwalanych przez Sejm w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 5.
 
3.
M. Florczak-Wątor, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2006.
 
4.
M. Florczak-Wątor, Prewencyjna kontrola konstytucyjności ustaw, [w:] Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony. Księga jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego, Zakamycze 2004.
 
5.
M. Florczak, Skutki prawne orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny terminu utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 2.
 
6.
M. Kruk, O prawie Prezydenta RP do odmowy podpisania ustawy, „Przegląd Legislacyjny” 2004, nr 1.
 
7.
K. Pietrzykowski, O tak zwanych „interpretacyjnych” wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 3.
 
8.
P. Radziewicz, Przywrócenie mocy obowiązującej przepisu prawnego jako skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 3.
 
9.
B. Skwarka, W. Orłowski, Zakres poprawek Senatu – problemy teorii i praktyki, „Studia Prawnicze” 2001, z. 3–4.
 
10.
J. Szymanek, Zakres przedmiotowy poprawek Senatu do ustawy, „Państwo i Prawo” 2001, z. 11.
 
11.
M. Wiącek, Problemy związane ze stwierdzeniem niekonstytucyjności niektórych przepisów ustawy w trybie kontroli prewencyjnej (uwagi na tle art. 122 ust. 4 in fine Konstytucji), „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 4.
 
12.
K. Wojtyczek, Zasada skargowości w procedurze kontroli norm przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym, Przegląd Sejmowy 2003, nr 1.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top