PL EN RU
Kontrola konstytucyjności prawa jako forma badania relacji międzynormatywnych
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 26-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2010;17
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem analizy uczyniono kontrolę konstytucyjności prawa jako formę badania związków łączących różnego rodzaju akty normatywne. Skoro przyjmujemy hierarchiczne uporządkowanie aktów normatywnych, to musimy wypracować mechanizmy weryfikacyjne, których zastosowanie da zadość woli ustrojodawcy, pozwoli osiągnąć cele przez niego określone. Dzieje się to w złożonym procesie kontroli, z zastosowaniem określonych kryteriów postępowania, z kluczowym – choć jednocześnie nie wyłącznym – udziałem Trybunału Konstytucyjnego jako organu władzy państwowej w tym kierunku wyspecjalizowanego.
 
REFERENCJE (12)
1.
M. Dąbrowski, Funkcje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących niezgodności aktów prawnych z Konstytucją RP z 1997 r., „Studia Prawnoustrojowe” 2005, nr 5.
 
2.
M. Dobrowolski, Prawo Senatu do wnoszenia poprawek do ustaw uchwalanych przez Sejm w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 5.
 
3.
M. Florczak-Wątor, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2006.
 
4.
M. Florczak-Wątor, Prewencyjna kontrola konstytucyjności ustaw, [w:] Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony. Księga jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego, Zakamycze 2004.
 
5.
M. Florczak, Skutki prawne orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny terminu utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 2.
 
6.
M. Kruk, O prawie Prezydenta RP do odmowy podpisania ustawy, „Przegląd Legislacyjny” 2004, nr 1.
 
7.
K. Pietrzykowski, O tak zwanych „interpretacyjnych” wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 3.
 
8.
P. Radziewicz, Przywrócenie mocy obowiązującej przepisu prawnego jako skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 3.
 
9.
B. Skwarka, W. Orłowski, Zakres poprawek Senatu – problemy teorii i praktyki, „Studia Prawnicze” 2001, z. 3–4.
 
10.
J. Szymanek, Zakres przedmiotowy poprawek Senatu do ustawy, „Państwo i Prawo” 2001, z. 11.
 
11.
M. Wiącek, Problemy związane ze stwierdzeniem niekonstytucyjności niektórych przepisów ustawy w trybie kontroli prewencyjnej (uwagi na tle art. 122 ust. 4 in fine Konstytucji), „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 4.
 
12.
K. Wojtyczek, Zasada skargowości w procedurze kontroli norm przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym, Przegląd Sejmowy 2003, nr 1.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top