PL EN RU
THE INDIVIDUAL AND THE COLLECTIVITY ON THE EXAMPLE OF THE RULE OF REPRESENTATIVE GOVERNMENT
 
More details
Hide details
1
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 
 
Publication date: 2019-12-15
 
 
Studia Politologiczne 2019;53
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the article is to compare the theoretical basis of representation with the real relations between the representative and the collectivity, as practiced in the functioning of the representative government. In the first part, the author focuses on explaining the modern understanding of representative democracy against the background of the classic theory of representation; the second part is devoted to the presentation of the legal aspect of the representative mandate, considering the transformation of the discussed institution in the context of European and Polish constitutional law. The third part is to present the discrepancies between the legal construction of representation and political and systemic practice of its functioning, together with an indication of the reasons for this gap. The relations between the mandate holder and the voters, and the internal system of relations between the representatives and their political groups of origin have been analysed.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (35)
1.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 
2.
Banaszak B., Jabłoński M., Konstytucyjna koncepcja mandatu posła i senatora a gwarancje jego wykonywania na gruncie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 1.
 
3.
Burdeau G., Hamon F., Troper M., Droit constitutionnel, Paris 1993.
 
4.
Burdeau G., Traite de la science politique, t. V, Les regimes politiques, Paris 1985.
 
5.
Carre de Malberg R., Contribution a la theorie generale de l’Etat, t. II, Paris 1929.
 
6.
Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997.
 
7.
Działocha K., Uwagi do art. 4, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, Warszawa 2007.
 
8.
Garlicki L., Uwagi do art. 104, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, Warszawa 2001.
 
9.
Grajewski K., Immunitet parlamentarny w prawie polskim, Warszawa 2001.
 
10.
Grajewski K., Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Warszawa 2009.
 
11.
Granat M., O istocie mandatu przedstawicielskiego, [w:] M. Kruk (red.), Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, Warszawa 2013.
 
12.
Granat M., Skutki prawne nowej charakterystyki konstytucyjnej mandatu przedstawicielskiego, [w:] M. Kruk (red.), Mała Konstytucja w procesie przemian ustrojowych w Polsce, Warszawa 1993.
 
13.
Kelsen H., O istocie i wartości demokracji, Warszawa 1936.
 
14.
Kraluk W., O mandacie przedstawicielskim w aspekcie politycznym, [w:] A. Szmyt (red.), Studia ustrojoznawcze. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Pułło, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, t. XXXI.
 
15.
Kruk M., Koncepcja mandatu przedstawicielskiego w konstytucyjnej doktrynie i praktyce, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 4.
 
16.
Kryszeń G., Mandat przedstawiciela (próba zdefiniowania), „Państwo i Prawo” 1998, z. 3.
 
17.
Kudej M., Status prawny posła i senatora w Rzeczypospolitej, [w:] A. Gwiżdż (red.), Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu, Warszawa 1997.
 
18.
Lis-Staranowicz D., Niepołączalność (incompatibilitas) mandatu parlamentarnego w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 1.
 
19.
Ławniczak A., Uwagi do art.104, [w:] M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
 
20.
Malarczyk J., Ideologia Wielkiej Rewolucji Francuskiej – jakobinizm, [w:] L. Dubel, J. Malarczyk, Historia doktryn polityczno-prawnych, Lublin 2000.
 
21.
Mordwiłko J., Immunitet parlamentarny (analiza krytyczna instytucji), „Państwo i Prawo” 1996, z. 6.
 
22.
Mordwiłko J., Immunitet parlamentarny po jego dostosowaniu w roku 2003 do Konstytucji, [w:] W. Odrowąż-Sypniewski (red.), Immunitet parlamentarny. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2007.
 
23.
Orłowski W., Refleksje w sprawie charakteru mandatu parlamentarnego, [w:] W kręgu problematyki władzy państwa i prawa. Księga jubileuszowa w 70-lecie urodzin Profesora Henryka Groszyka, Lublin 1996.
 
24.
Pisz M., Mandat przedstawicielski w polskiej tradycji ustrojowej i we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 3.
 
25.
Popławska E., Zasada rządów przedstawicielskich i formy demokracji bezpośredniej, [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, Warszawa 1998.
 
26.
Skotnicki K., Konstytucyjne i polityczne determinanty statusu posła i senatora, [w:] Z. Jarosz (red.), Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006.
 
27.
Skrzydło W., Konstytucyjne założenia systemu organów państwa i ich wpływ na kształt aparatu państwowego, [w:] W. Skrzydło (red.), Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego, Warszawa 1997.
 
28.
Stefański R. A., Karnoprawne aspekty zgody parlamentarzysty na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 6.
 
29.
Szmyt A., Immunitet materialny posłów, [w:] Status posła, cz. I. Wybór ekspertyz prawnych do art. 1–24 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Warszawa 2007.
 
30.
Szymanek J., Mandat parlamentarny (reinterpretacja ujęć klasycznych), „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 5.
 
31.
Zaleśny J., Poseł a partia polityczna, [w:] M. Kruk (red.), Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, Warszawa 2013.
 
32.
Zaleśny J., Poseł a wyborcy, [w:] M. Kruk (red.), Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, Warszawa 2013.
 
33.
Zaleśny J., Ustrojowe uwarunkowania mandatu poselskiego – od mandatu socjalistycznego ku mandatowi wolnemu, „Studia Politologiczne” 2009, vol. 15.
 
34.
Zawadzka B., Model przedstawicielstwa socjalistycznego. Studium porównawcze z teorii reprezentacji, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980.
 
35.
Zubik M., Immunitet parlamentarny w nowej Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1997, z. 9.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top