PL EN RU
Jednostka a zbiorowość na przykładzie zasady przedstawicielskiej formy rządów
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 
 
Data publikacji: 15-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2019;53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przybliżenie rzeczywistych zależności występujących pomiędzy przedstawicielem a wyborcami i partiami politycznymi, zaprezentowanych na tle konstytucyjnego ujęcia mandatu parlamentarnego. Zestawienie normatywnego wzorca przedstawicielstwa z praktyką wykonywania mandatu prowadzi do wniosku o występowaniu istotnego rozziewu pomiędzy prawnym a faktycznym aspektem reprezentacji. Dominująca rola partii politycznych, przejawiająca się w faktycznym zmonopolizowaniu postępowania wyborczego oraz w mechanizmach sprawowania władzy, jak również układ wzajemnych zależności i oczekiwań pomiędzy piastunem mandatu przedstawicielskiego a wyborcami z okręgu wyborczego wpływają na zafałszowanie klasycznego ujęcie przedstawicielstwa.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (35)
1.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 
2.
Banaszak B., Jabłoński M., Konstytucyjna koncepcja mandatu posła i senatora a gwarancje jego wykonywania na gruncie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 1.
 
3.
Burdeau G., Hamon F., Troper M., Droit constitutionnel, Paris 1993.
 
4.
Burdeau G., Traite de la science politique, t. V, Les regimes politiques, Paris 1985.
 
5.
Carre de Malberg R., Contribution a la theorie generale de l’Etat, t. II, Paris 1929.
 
6.
Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997.
 
7.
Działocha K., Uwagi do art. 4, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, Warszawa 2007.
 
8.
Garlicki L., Uwagi do art. 104, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, Warszawa 2001.
 
9.
Grajewski K., Immunitet parlamentarny w prawie polskim, Warszawa 2001.
 
10.
Grajewski K., Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Warszawa 2009.
 
11.
Granat M., O istocie mandatu przedstawicielskiego, [w:] M. Kruk (red.), Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, Warszawa 2013.
 
12.
Granat M., Skutki prawne nowej charakterystyki konstytucyjnej mandatu przedstawicielskiego, [w:] M. Kruk (red.), Mała Konstytucja w procesie przemian ustrojowych w Polsce, Warszawa 1993.
 
13.
Kelsen H., O istocie i wartości demokracji, Warszawa 1936.
 
14.
Kraluk W., O mandacie przedstawicielskim w aspekcie politycznym, [w:] A. Szmyt (red.), Studia ustrojoznawcze. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Pułło, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, t. XXXI.
 
15.
Kruk M., Koncepcja mandatu przedstawicielskiego w konstytucyjnej doktrynie i praktyce, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 4.
 
16.
Kryszeń G., Mandat przedstawiciela (próba zdefiniowania), „Państwo i Prawo” 1998, z. 3.
 
17.
Kudej M., Status prawny posła i senatora w Rzeczypospolitej, [w:] A. Gwiżdż (red.), Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu, Warszawa 1997.
 
18.
Lis-Staranowicz D., Niepołączalność (incompatibilitas) mandatu parlamentarnego w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 1.
 
19.
Ławniczak A., Uwagi do art.104, [w:] M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
 
20.
Malarczyk J., Ideologia Wielkiej Rewolucji Francuskiej – jakobinizm, [w:] L. Dubel, J. Malarczyk, Historia doktryn polityczno-prawnych, Lublin 2000.
 
21.
Mordwiłko J., Immunitet parlamentarny (analiza krytyczna instytucji), „Państwo i Prawo” 1996, z. 6.
 
22.
Mordwiłko J., Immunitet parlamentarny po jego dostosowaniu w roku 2003 do Konstytucji, [w:] W. Odrowąż-Sypniewski (red.), Immunitet parlamentarny. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2007.
 
23.
Orłowski W., Refleksje w sprawie charakteru mandatu parlamentarnego, [w:] W kręgu problematyki władzy państwa i prawa. Księga jubileuszowa w 70-lecie urodzin Profesora Henryka Groszyka, Lublin 1996.
 
24.
Pisz M., Mandat przedstawicielski w polskiej tradycji ustrojowej i we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 3.
 
25.
Popławska E., Zasada rządów przedstawicielskich i formy demokracji bezpośredniej, [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, Warszawa 1998.
 
26.
Skotnicki K., Konstytucyjne i polityczne determinanty statusu posła i senatora, [w:] Z. Jarosz (red.), Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006.
 
27.
Skrzydło W., Konstytucyjne założenia systemu organów państwa i ich wpływ na kształt aparatu państwowego, [w:] W. Skrzydło (red.), Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego, Warszawa 1997.
 
28.
Stefański R. A., Karnoprawne aspekty zgody parlamentarzysty na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 6.
 
29.
Szmyt A., Immunitet materialny posłów, [w:] Status posła, cz. I. Wybór ekspertyz prawnych do art. 1–24 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Warszawa 2007.
 
30.
Szymanek J., Mandat parlamentarny (reinterpretacja ujęć klasycznych), „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 5.
 
31.
Zaleśny J., Poseł a partia polityczna, [w:] M. Kruk (red.), Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, Warszawa 2013.
 
32.
Zaleśny J., Poseł a wyborcy, [w:] M. Kruk (red.), Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, Warszawa 2013.
 
33.
Zaleśny J., Ustrojowe uwarunkowania mandatu poselskiego – od mandatu socjalistycznego ku mandatowi wolnemu, „Studia Politologiczne” 2009, vol. 15.
 
34.
Zawadzka B., Model przedstawicielstwa socjalistycznego. Studium porównawcze z teorii reprezentacji, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980.
 
35.
Zubik M., Immunitet parlamentarny w nowej Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1997, z. 9.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top