PL EN RU
THE UNEMPLOYMENT AND THE EVOLUTION OF THE POLITICAL FORCES IN THE POLISH SEJM. ATTEPT TO ANALYZE THE CORRELATIOM
 
More details
Hide details
1
adiunkt w Zakładzie Polityki Ekonomicznej i Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Publication date: 2020-01-21
 
 
Studia Politologiczne 2013;29
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article’s aim is to analyze the correlation between the unemployment rate in Poland and political (electoral) behavior. The analysis is correlation. Socio-economic factors continue to play a key role as a determinant of voting behavior. They must, however, be seen in the context of other conditions. There are also shown dependencies in relation to the electorates of individual political parties, which in its programs and activities put diverse emphasis on socio-economic issues.
 
REFERENCES (30)
1.
Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2007.
 
2.
Braud P., Rozkosze demokracji, Warszawa 1995.
 
3.
Brownlee K.A., Statistical Theory and Methodology in Science and Engineering, New York 1960.
 
4.
Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005.
 
5.
Cwalina W., Telewizyjna reklama polityczna. Emocje i poznanie w kształtowaniu preferencji wyborczych, Lublin 2000.
 
6.
Cześnik M., Partycypacja wyborcza Polaków, Warszawa 2009.
 
7.
Dalton R.J., Klingemann H.D., Obywatele a zachowania polityczne, [w:] R.J. Dalton, H.D. Klingemann (red.), Zachowania polityczne t. 1., Warszawa 2010.
 
8.
Domański H., Sawiński Z., Słomczyński K.M., Nowa klasyfikacja i skale zawodów. Socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce, Warszawa 2007.
 
9.
Domański H., Struktura społeczna, Warszawa 2007.
 
10.
Everitt B.S., The analysis of contingency tables, London 1979.
 
11.
Goban-Klas T., Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa 2005.
 
12.
Gregory S., Metody statystyki w geografii, Warszawa 1976.
 
13.
Gunning J.P., Zrozumieć demokrację, Warszawa 2001.
 
14.
Habermas J., Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, Warszawa 1993.
 
15.
Hausner J., Sokołowski A., Bezrobocie a wyniki wyborów w Polsce, „Studia Politologiczne” 2002, vol. 6.
 
16.
Hays W.L., Statistics, New York 1988.
 
17.
Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, Warszawa 2006.
 
18.
Kabath E., Parysek J.J., Zastosowanie metod ilościowych w badaniach z zakresu geografii wyborczej, [w:] H. Rogacki (red.), Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Poznań 2003.
 
19.
Kitschelt H., The Formation of Party Systems in East Central Europe, „Politics and Society” 1992, Nr 1 (20).
 
20.
Korzeniowski K., Psychologiczne uwarunkowania zachowań wyborczych, [w:] K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Poznań 2002.
 
21.
Lewis-Beck M.S., Comparative Economic Voting: Britain, France, Germany, Italy, ,,American Journal of Political Science” 1986, Nr 30.
 
22.
Lipset S.M., Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, tłum. G. Dziurdzik-Kraśniewska, Warszawa 1998.
 
23.
Malarska A., Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, 2005.
 
24.
Raciborski J., Absencja wyborcza: obraz i uwarunkowania zjawiska, [w:] A. Jasińska-Kania, J. Raciborski (red.), Naród, władza, społeczeństwo, Warszawa 1996.
 
25.
Sartori G., Teoria demokracji, tłum. P. Amsterdamski, Warszawa 1998.
 
26.
Słodkowska I., M. Dołbakowska (red.), Wybory 1997. Partie i ich programy, Warszawa 2004.
 
27.
Stelmach A., Funkcje wyborów i ich weryfikacja we współczesnym świecie, [w:] S. Zyborowicz (red.), W poszukiwaniu modelu demokratycznego, Toruń 2009.
 
28.
Stelmach A., Zmiany prawa wyborczego w Polsce a legitymizacja władzy, [w:] A. Stelmach (red.), Prawo wyborcze i wybory. Doświadczenia dwudziestu lat procesów demokratyzacyjnych w Polsce, Poznań 2010.
 
29.
Wesołowski W., Partie: nieustanne kłopoty, Warszawa 2000.
 
30.
Wiatr J.J., Narodziny i przemiany systemu wielopartyjnego, [w:] J.J. Wiatr, J. Raciborski, J. Kilias, J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka (red.), Demokracja polska 1989–2003, Warszawa 2003.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top