PL EN RU
NO-HISTORICISM IN DESIGNING OF THE POLISH-UKRAINIAN-LITHUANIAN TERRITORY BEFORE AND DURING WORLD WAR I
 
 
More details
Hide details
1
docent w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2019-12-24
 
 
Studia Politologiczne 2015;35
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The history of the Polish-Ukrainian-Lithuanian territory is the story of a nobles’ Republic with such official or colloquial names as Crown and the Grand Duchy of Lithuania, Polish-Lithuanian Commonwealth, Commonwealth of Three Nations and the Republic of “one” Polish nation. During the World War I, when more realistic became the chance of dropping power of invaders, on the Polish side the vision of Commonwealth of Two or Three Nations appeared incidentally in political discourse. The object of this sketch is to show the perspective of a resurgence of the multinational Republic, the chances of success of this project in the final period of World War I, and most of all to show the barriers and obstacles in the way of its implementation. This idea collides with the expression of the unknown in the era of pre-capitalism Polish and to the same extent Lithuanian and Ukrainian nationalism. The characteristic of the nobles’ Republic religious tolerance lost in confrontation with the nationalism. The idea of multinational Republic in the new conditions did not transform into ethnic Republic. This idea constituted for the peoples residing the lands of former Republic often a negative reference point.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (28)
1.
E. Aleksandravicius, Cele polityczne Litwinów w latach 1863–1914, „Znak” 1992, nr 3.
 
2.
A. Buława, Tradycje unii trojga narodów w dobie powstania 1863–1864 r., [w:] M. Wagner, J. Wojtasik (red.), Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej tradycje. Studia i szkice, Siedlce 2004.
 
3.
W. Feldman, Stronnictwa i programy polityczne Galicyi 1846–1906, t. 1, Kraków 1907 (reprint: Rzeszów 1999).
 
4.
J. Gruchała, Rząd austriacki i polskie stronnictwa polityczne w Galicji wobec kwestii ukraińskiej (1890–1914), Katowice 1988.
 
5.
B. Jakubowska, Ruch ludowy wobec przeszłości narodowej (do 1939 r.), Warszawa 1995.
 
6.
H. Janowska, T. Jędruszczak (red.), Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866–1925, Warszawa 1981.
 
7.
S. Kaczała, Polityka Polaków względem Rusi, Lwów 1879.
 
8.
J. Kaczmarczyk, Rzeczpospolita Trojga narodów. Mit czy rzeczywistość. Ugoda hadziacka – teoria i praktyka, Kraków 2007.
 
9.
B. Koszel, Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia w myśli i praktyce politycznej Niemiec w XX wieku, [w:] M. Wojciechowski (red.), Polska wobec idei integracji europejskiej w latach 1918–1945, Toruń 2000.
 
10.
M. Kozłowski, Między Sanem a Zbruczem, Kraków 1990.
 
11.
P. Łossowski, Polska – Litwa. Ostatnie sto lat, Warszawa 1991.
 
12.
A. Marszałek, Z historii idei integracji międzynarodowej, Łódź 1996.
 
13.
M. Niedziałkowski, PPS w czasie I wojny światowej, http://lewicowo.pl/pps-w-czasi... (dostęp: 4.04.2012).
 
14.
J. Pajewski, Odbudowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1926, Poznań 2007.
 
15.
Cz. Partacz, Od Badeniego do Potockiego. Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1888–1908, Toruń 1996.
 
16.
Problem Litwy podczas wojny. Zbiór dokumentów, uchwał, odezw itp., Warszawa 1918.
 
17.
J. Rozwadowski, My a Ruś i Litwa, Kraków [1917].
 
18.
J. Sibora, U źródeł dyplomacji odrodzonej Polski. Wybrane problemy z dziejów polskiej akcji zagranicznej w czasie I wojny światowej, [w:] Cz. Bloch,.
 
19.
Z. Zieliński (red.), Powrót Polski na mapę Europy. Sesja naukowa poświęcona 70. rocznicy Traktatu Wersalskiego, Lublin 1995.
 
20.
T. Snyder, Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569–1999, Sejny 2006.
 
21.
J. Szujski, Kilka prawd z dziejów naszych. Ku rozważeniu w chwili obecnej, [w:] M. Król (red.), Stańczycy. Antologia myśli społecznej i politycznej konserwatystów krakowskich, Warszawa 1982.
 
22.
Ph. Ther, Ciemna strona państw narodowych. Czystki etniczne w nowoczesnej Europie, Poznań 2012.
 
23.
M. Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje. Idee, Warszawa 1992.
 
24.
H. Wereszycki, Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Kraków 1986.
 
25.
W. Wielhorski, Polska a Litwa. Stosunki wzajemne w biegu dziejów, Londyn 1947.
 
26.
J. Zajączkowski, Trudne sąsiedztwa. Polska i Ukraina a Rosja i Niemcy, t. 2: Od autonomii galicyjskiej do drugiej wojny światowej, Lublin 2012, s. 149.
 
27.
L. Zaszkilniak, Stosunki ukraińsko-polskie w XX wieku – pomiędzy walką a współpracą, [w:] M. Wagner, J. Wojtasik (red.), Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej tradycje. Studia i szkice, Siedlce 2004.
 
28.
J. Żenkiewicz, Litwa na przestrzeni wieków i jej powiązania z Polską, Toruń 2001.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top