PL EN RU
Ahistoryzm w projektowaniu terytorium polsko-ukraińsko-litewskiego przed i w czasie I wojny światowej
 
 
Więcej
Ukryj
1
docent w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 24-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;35
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dzieje terytorium polsko-ukraińsko-litewskiego to historia Rzeczypospolitej szlacheckiej z takimi nazwami oficjalnymi bądź potocznymi jak Korona i Wielkie Księstwo Litewskie, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Rzeczpospolita Trojga Narodów i Rzeczpospolita „jednego” polskiego narodu. W czasie I wojny światowej, gdy coraz realniejsze stawały się szanse na zrzucenie władzy zaborców po stronie polskiej w dyskursie politycznym wizja Rzeczypospolitej dwojga, czy też trojga narodów pojawiała się incydentalnie. Tematem niniejszego szkicu jest perspektywa odrodzenia się wielonarodowej Rzeczypospolitej, szanse powodzenia tego celu w końcowym okresie I wojny światowej, a przede wszystkim bariery i przeszkody stojące na drodze jego realizacji. Idea ta zderzy się bowiem z ekspresją nieznanego w dobie przedkapitalistycznej nacjonalizmu i to polskiego, w takiej samej mierze jak litewskiego i ukraińskiego. Przegrała z nim charakterystyczna dla Rzeczypospolitej szlacheckiej tolerancja głównie religijna, w nowych uwarunkowaniach nie przeobraziła się ona w etniczną. Nierzadko, dla narodów zamieszkujących ziemie dawnej Rzeczypospolitej jej państwowość była teraz dla nich negatywnym punktem odniesienia.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (28)
1.
E. Aleksandravicius, Cele polityczne Litwinów w latach 1863–1914, „Znak” 1992, nr 3.
 
2.
A. Buława, Tradycje unii trojga narodów w dobie powstania 1863–1864 r., [w:] M. Wagner, J. Wojtasik (red.), Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej tradycje. Studia i szkice, Siedlce 2004.
 
3.
W. Feldman, Stronnictwa i programy polityczne Galicyi 1846–1906, t. 1, Kraków 1907 (reprint: Rzeszów 1999).
 
4.
J. Gruchała, Rząd austriacki i polskie stronnictwa polityczne w Galicji wobec kwestii ukraińskiej (1890–1914), Katowice 1988.
 
5.
B. Jakubowska, Ruch ludowy wobec przeszłości narodowej (do 1939 r.), Warszawa 1995.
 
6.
H. Janowska, T. Jędruszczak (red.), Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866–1925, Warszawa 1981.
 
7.
S. Kaczała, Polityka Polaków względem Rusi, Lwów 1879.
 
8.
J. Kaczmarczyk, Rzeczpospolita Trojga narodów. Mit czy rzeczywistość. Ugoda hadziacka – teoria i praktyka, Kraków 2007.
 
9.
B. Koszel, Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia w myśli i praktyce politycznej Niemiec w XX wieku, [w:] M. Wojciechowski (red.), Polska wobec idei integracji europejskiej w latach 1918–1945, Toruń 2000.
 
10.
M. Kozłowski, Między Sanem a Zbruczem, Kraków 1990.
 
11.
P. Łossowski, Polska – Litwa. Ostatnie sto lat, Warszawa 1991.
 
12.
A. Marszałek, Z historii idei integracji międzynarodowej, Łódź 1996.
 
13.
M. Niedziałkowski, PPS w czasie I wojny światowej, http://lewicowo.pl/pps-w-czasi... (dostęp: 4.04.2012).
 
14.
J. Pajewski, Odbudowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1926, Poznań 2007.
 
15.
Cz. Partacz, Od Badeniego do Potockiego. Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1888–1908, Toruń 1996.
 
16.
Problem Litwy podczas wojny. Zbiór dokumentów, uchwał, odezw itp., Warszawa 1918.
 
17.
J. Rozwadowski, My a Ruś i Litwa, Kraków [1917].
 
18.
J. Sibora, U źródeł dyplomacji odrodzonej Polski. Wybrane problemy z dziejów polskiej akcji zagranicznej w czasie I wojny światowej, [w:] Cz. Bloch,.
 
19.
Z. Zieliński (red.), Powrót Polski na mapę Europy. Sesja naukowa poświęcona 70. rocznicy Traktatu Wersalskiego, Lublin 1995.
 
20.
T. Snyder, Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569–1999, Sejny 2006.
 
21.
J. Szujski, Kilka prawd z dziejów naszych. Ku rozważeniu w chwili obecnej, [w:] M. Król (red.), Stańczycy. Antologia myśli społecznej i politycznej konserwatystów krakowskich, Warszawa 1982.
 
22.
Ph. Ther, Ciemna strona państw narodowych. Czystki etniczne w nowoczesnej Europie, Poznań 2012.
 
23.
M. Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje. Idee, Warszawa 1992.
 
24.
H. Wereszycki, Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Kraków 1986.
 
25.
W. Wielhorski, Polska a Litwa. Stosunki wzajemne w biegu dziejów, Londyn 1947.
 
26.
J. Zajączkowski, Trudne sąsiedztwa. Polska i Ukraina a Rosja i Niemcy, t. 2: Od autonomii galicyjskiej do drugiej wojny światowej, Lublin 2012, s. 149.
 
27.
L. Zaszkilniak, Stosunki ukraińsko-polskie w XX wieku – pomiędzy walką a współpracą, [w:] M. Wagner, J. Wojtasik (red.), Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej tradycje. Studia i szkice, Siedlce 2004.
 
28.
J. Żenkiewicz, Litwa na przestrzeni wieków i jej powiązania z Polską, Toruń 2001.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top